תפילה להנצל מאפיקורסיות

תפילה להנצל מאפיקורסיות :

חנוכה ימי הודאה והלל שהצילנו ממלכות יון, אבל לצערינו מלכותם ממשיכה והדיעות וההשקפות של הכופרים והמסיתים עדיין מסתובבים בתוך עדת ישראל ומבלבלים ומעקמים את יסודות האמונה הישרה והתמימה והשקפת התורה, בדרכים שמזיקים ומקלקלים ומרחיקים את עם ישראל מהשכל והאמונה הטהורה שהם טוב הנצחי לחיי עולם הזה וחיי עולם הבא !

על כן יש להרבות בתפילה – להנצל מאמונה כוזבית ומשובשת ולצעוק אל השם לזכות להנצל מהשקפות עקומות של רפורמים ורעבנים ואפיקורים – ולזכות ולהתקרב ולהחזיק בדעת ושכל דרך הצדיקי אמת – שכל דיבורים הם יסוד מוצק לאמונה ישרה ואמיתית בדרכי התורה בפשיטות ותמימות לגלות מלכות השם ועשות נחת רוח לפניו יתברך !

רבונו של עולם אתה ידעת את עוצם ריבוי הכפירות והאפיקורסות שמתגבר עכשיו בעת הזאת בדורות הללו בעוקבא דמשיחא, אשר כמוהו לא נהיתה מימות עולם [דעות והשקפות עקומות שלא כדרך תורתך התמימה והפשוטה והישרה], ואין מי שיעמד בעדנו. ואתה הבטחת אותנו, "אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם", שכשאין בישראל מי שיעמד וישיב לאפיקורסים אזי נסרחה חכמתם של המינים והאפיקורסים גם כן.

ועכשו בעוונותינו הרבים הכית אותנו מכה אשר לא כתובה בתורה, והפלאת את מכותינו מכל הצדדים, כי הצדיקי אמת שהיו יכולים להמשיך לנו אמונה שלמה דקדושה, נסתלקו בעוונותינו. וכת האפיקורסים והפילוסופים מתגברים עכשו ביותר, עד שהם זורקים חציהם הרעות. ופורשים רשתות ומכמורות גם על הכשרים והתמימים, הקרואים והולכים לתומם. כי הם מטעים אותם, ומראין עצמן לפניהם [לפני ישראל] ככשרים, וכאלו רוצים בטובת ותקנת ישראל, עד שנאחזין גם כמה נשמות כשרות ברשתות שלהם, ומכניסים כפירות ופילוסופיא ואפיקורסית בלב ישראל עמך הקדוש.

ומתגברים להרגיל את ישראל בדרכי העכו"ם, להתלבש במלבושיהם וללכת בדרכיהם, וללמד ספריהם ולשונותיהם. "אוי לנו כי שודדנו", כי צרה כזאת לא היתה עדין לישראל מימות עולם. ועל מי לנו להשען, אל מי ננוס לעזרה, ואיה המקום להתחבא מפניהם, ולהציל את בנינו וזרעינו וכל זרע עמך בית ישראל מרשתותיהם ומחציהם. מי יגור לנו אש אוכלה, מי יגור לנו מוקדי עולם, מי יחוס עלינו, מי ירחם עלינו, מאין יבוא עזרנו.

רבונו של עולם אתה לבד ידעת עצם הצרה הזאת. עזרני כי עליך נשעננו, כי אין כחנו אלא בפה. חוס ורחם עלינו ועזרנו להיות חזק וקים באמונתך הקדושה תמיד, כרצונך הטוב. ולא יעלה על לבי שום סברה מסברותיהם ושום קושיא מקשיותיהם ושום דרך מדרכיהם. רק אזכה אני וזרעי וכל חברתנו וכל עמך בית ישראל, לילך תמיד בדרכי אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן יוסף ודוד, ובדרכי כל הנביאים האמתיים ראשונים ואחרונים ותנאים ואמוראים. ובדרכי כל הצדיקים אמתיים והכשרים והתמימים שהיו בכל דור ודור. ובזכותם מלטנו והצילנו מכל מיני כפירות ובלבולים וספקות. וזכנו ברחמיך לאמונה שלמה וחזקה באמת בקדושה ובטהרה תמיד לעולם ועד [ולחפש ולהקשיב לשכל ודעת האמיתי והישר והפשוט של הצדיקי אמת] :

ונתרחק מדרכי המנחשים והקוסמים בכל מיני הרחקות ולא יהיה לנו שום אמונות כוזביות כלל, רק נזכה תמיד להיות תמים עם יהוה אלהינו, ולהתנהג רק בתמימות ובפשיטות באמת ובאמונה שלמה האמתיות כרצונך הטוב. ותעביר ותעקר ותשבר ותכלה כל דעות המינים והכופרים והאפקורסים מן העולם. ותרחם על עולמך שתתפשט האמונה הקדושה בעולם, ויאמינו כל באי עולם בחידוש העולם, ולא ילכו אחר חקירת התהו כלל, רק יאמינו כולם בהאמת, שהעולם הוא מחדש ברצונו יתברך אשר בראו בששת ימי בראשית יש מאין המוחלט..,

וזכנו ברחמיך הרבים שיתפשטו בעולם ויאירו פני תבל [הדעת והחכמה והשקפת עולם של הצדיקי אמת], למען ישובו כל ישראל אליך לעבדך באמת כל ימיהם לעולם: ותמלא רחמים על כל עמך ישראל, ותעמד בעזרתנו ותעקור ותשבר ותמגר ותכלה ותכניע ותשפיל ותבטל מן העולם כל ספרי המינים והאפיקורסים וכל ספרי המחקרים הנוטים לצד מינות וכפירות, הפוגמים בהתורה ובהאמונה הקדושה. כולם תעקור ותשבר ותבטל מן העולם, בזכות וכח ספרי הצדיקים האמתיים שנשרפו ונאבדו מן העולם. ותעורר ברחמיך כל הישיבה של מעלה ושל מטה, שילמדו קל וחמר הנאמר בדברי רבותינו זכרונם לברכה, ומה ספרים קדושים ונוראים כאלה, שהם שם יהוה, שמו שנכתב בקדשה, אמרה תורה ימחה, שיתעלמו מן העולם, בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו הכשרים, ספרי המינים והאפקורסים שמטילין שנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהם שבשמים, ועוקרים את העוסק בהם משני עולמות, על אחת כמה וכמה שיאבדו וישרפו ויעקרו וימחו ויתבטלו מן העולם, וימחו מן הארץ ויהיה נמח שמם וזכרם מן העולם, ולא יזכרו עוד בשמם: 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה