תפילה להתקרב לצדיק אמת

רבונו של עולם, יהוה אלהים אמת, בוחן לבות וכליות, אתה יודע את צפון לבי, אשר בפנימיות הנקודה שבלבי, מאד נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות יהוה, לזכות להתקרב להצדיק האמת שיוכל להושיעני מצרות נפשי, להוציאני מעוונותי, ולהשיבני אליך באמת. “מי יתן ידעתי ואמצאהו”, הייתי “מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות” להתקרב אליו, “מספר צעדי אגידנו”, על כן רחם עלי בחסדיך העצומים, וזכני לבלות ימים ושנים על זה, לבקשו ולחפשו ככסף וכמטמונים, עד שאזכה למצא את שאהבה נפשי, שאזכה מהרה שיתגלה לי באמת הצדיק האמת השיך לשרש נשמתי. ואזכה להתקרב אליו באמת. ואל ימנעני שום מונע, ואל יעכבני שום עכוב. רק אזכה לילך ולרוץ אחריו בכל כחי, ואזכה לאמונה שלמה וחזקה ונכונה, עד שאזכה לשאב על ידה מחכמתו הקדושה. ולהטיב מטובו לאחרים להפיץ מעינותיו חוצה, מלא רחמים רחם עלינו וצוה ברחמיך לבטל ולגרש כל הנטורי תרעא וכל השומרים העומדים על הפתח. ותסלק גם הפרוכתא קלישא מן הפתח, באפן שיוכל לכנס כל הרוצה לכנס. ותתן בלב כל הצדיקים והכשרים ויראי שמים, שלא יהיה ביניהם שום מחלוקת כלל. ולא יהיה נמשך מהם חס ושלום שום מניעה ועכוב ובלבול מלהתקרב לנקדת האמת, שהוא הצדיק האמת השיך לנו כפי שרש נשמותינו.

ועזרני וזכני אותי ואת זרעי ואת כל זרע עמך בית ישראל, שנזכה שיהיה לנו מסירת נפש באמת, למסר גופנו ונפשנו ומאדנו בשביל להתקרב להצדיק האמת, באפן שנזכה לינק ולשאב ולקבל חכמה מחכמתו הקדושה. ותמהר הגאלה בכלל ובפרט, ותביא אותנו מהרה לארץ ישראל, ארץ הקדושה ארץ החיים, מקום האמונה, כלליות הקדשה. כי כבר הגיע העת והעונה שתושיע לעמך ישראל, כי אם לא עכשו אימתי. כי כבר ארך עלינו הגלות מאד מאד בגוף ונפש בגשמי ורוחני בכלל ובפרט, רחם נא קהל עדת ישרון סלח ומחל עוונם, והושיענו למען שמך. רחם עלינו למען בריתך, הביטה ועננו בעת צרה, כי לך יהוה הישועה. אל תשליכנו מאמונתך הקדושה לעולם. לא כחטאינו תעשה לנו ולא כעוונותינו תגמל עלינו. אל תשליכנו מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממנו. אל תשליכנו לעת זקנה ככלות כחנו אל תעזבנו. פתח לנו שער בעת נעילת שער. כי כבר עברו הרבה מימינו ושנותינו, ועדין שערי הקדשה נעולים וסגורים בפנינו בעוונותינו הרבים ופשעינו העצומים. יעוררו רחמיך וחנינותיך על עלוב כמוני, העומד אצל הפתח זה ימים ושנים הרבה, וצוה למלאכיך לפתח לי שערי הקדשה ולהכניסני בהם ברחמיך הרבים וחסדיך הגדולים, “עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח” וכו’. היום יפנה השמש יבא ויפנה נבואה שעריך. “אל תסתר פניך ממני ביום צר לי, הטה אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני. יהוה שמע תפלתי האזינה אל תחנוני, באמונתך ענני בצדקתך. כל מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני. הוריני יהוה דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי. הדריכני באמתך ולמדני, כי אתה אלהי ישעי, אותך קויתי כל היום. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי”:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
דילוג לתוכן