תפילה לזיווג

תשקיעו הרבה בתפילות כי למצוא היום מישהו נורמלי ומושלם זה קשה ! לפניכם תפילה לזיווג הגון שכתב המקובל הר' שלום שבזי זצ"ל :

תפילה לזיווג כי הזיווג בשמיים יכול להשתנות לטובה רק ע"י תפילה.
ניתן למצוא מאמרים נוספים ושליחת שמות לתפילה לזיווג,
וסגולות לזיווג הגון ע"י מוקד התפילות של חסידי ברסלב בסוף הדף !

תפילה לזיווג:

אלוקים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות.
אתה הוא, ה’ האלוקים, האל הגדול הגיבור והנורא, אתה עשית את השמים ואת הארץ. ובחסדך יצרת עולמך.
אתה הוא יוצר האדם הקדמון, ועשית לו עזר, ובראת איש ואשה. ורשמת בהם שמך הקדוש, יו"ד באיש וה"א באשה.
וציוויתנו במצווה ראשונה בקיום פריה ורבייה ליישב עולמך.

לכן אבי הרחמן, באתי להפיל את תחינתי לפניך ב- תפילה לזיווג הגון, בלב נשבר ונדכה לפני כסא כבודך.
שתמלא רחמים עלי, אני (פלוני בן פלונית עבדך / פלונית בת פלוני אמתך), ותזמין לי את בת / בן זוגי הנכון והראוי בזמנו.
(זיווג הגון) צנוע/ה וירא/ת ה’, בריא/ה ראוי/ה, בעל/ת מידות טובות והגון/ה. בעל/ת שכל טוב ומזג טוב.
ובעל/ת מזל טוב מוצלח ומבורך. שהיא / שהוא תמצא / ימצא חן בעיני, ואני אמצא חן בעיניו / בעיניה.

ואוכל לחיות איתה / איתו בשמחה רבה ואהבה ואחווה ושלום וריעות ופרנסה טובה.
ותטה לבי ולב משפחתי, וכן את ליבה / לבו ומשפחתה / ומשפחתו לגמור את הדבר בכי טוב.
והיה אשר יציעו מן השמים במאמרו של משדד המערכות זווג ראשון ואחרון לכל ימינו. אמן:

זיווג קמיע סגולה

אבי הרחמן, מלך מלכי המלכים הקב"ה, קבל את תפילתי (תפילה לזיווג) ושיחתי לפניך ולפני כבודך.

אתה הא-ל עושה פלא, תעשה למען רחמנותך ותחנני. ואם אתה לא תרחמני, מי ירחמני.
אתה בראתני, אתה יצרתני, תזווג לי זיווג הגון של אהבה ואחווה ושלום וריעות.
זיווג של בנים הגונים, זיווג של זרע של קיימא, זיווג של ברכה, זיווג שתהיה / שיהיה שמח/ה בי בת / בן זוגי מכל הטובות שיש בעולם.

תפילה לשלום בית

שלא יהיה ביני ובינה / ובינו לעולם לא כעס ולא רוגז ולא קנאה ולא תחרות ולא שום קטטה ולא קפדנות ולא איבה ולא שנאה.
אלא אהבה תמידית ורוח נמוכה וסבלנות. ושתהיה / ושיהיה בריא/ה בכל רמ"ח אבריה/ו ושס"ה גידיה/ו,
ושלא יהיה מחלה כל ימי חייה/ו. ולא כאב ומכאוב, ולא צער ולא רפיון, ולא פגע ולא נגע ולא כשלון.
ויהיה מאושרי באושר ועושר וכבוד ופרנסה טובה וחן וחסד ורחמים בעיני א-להים ואדם. אמן:

אנא ה’ צבאות אלוקי ישראל יושב הכרובים,
תהיינה אוזניך קשובות לקול עבדך פלוני בן פלונית / אמתך פלונית בת פלוני,
תתן ותזווג זרע קודש ותבנה את ביתי בחיי אבי ואמי ואחיי ואחיותיי וקרוביי וכל משפחתי.
ויזכו לראות בשמחתי ובחופתי. ובבניי ובבנותיי.
ואתחזק ואתאמץ ואתלבש ברוחך הטובה הזכה והנדיבה.
ותכונן דרכי בנוי ובחסד וברחמים, ובכוח ובבריאות.
ולא אפרד מבת / מבן זוגי ולא תיפרד / ייפרד ממני כל ימי חיינו על האדמה.
ולא נצטרך לאף אדם בעולם. ותקרב ישועתי.

אבי הרחמן בעל היכולת, הגדול הגיבור והנורא, תאיר אורי בהצלחה רבה.
ותגאל אותי. ותמלא משאלות לבי. ותפיק רצוני. ותשמחני שמחה שלימה.
ותקבל תפילה לזיווג זו שהתפללתי לפניך.
ותשמע צעקתי לפניך כקטורת סמים על מזבחך. עשה למען שמך.
עשה למען ימינך. עשה למען תורתך. עשה למען קדושתך.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה’ צורי וגואלי: אמן כן יהי רצון.

תפילה לזיווג

ויהי רצון שאני אמתך ( ___ בת ___ ) אהיה אישה טובה לבעלי, אישה שמחה ומאושרת כל ימי חיי, אשת חיל.
יהי רצון שלעולם לא יהיה לנו קשיי פרנסה, כדי שנוכל להתקדם בחיינו על פי התורה הקדושה ללא קושי.
ושנזכה לדור ישרים מבורך, לזרע של קיימא, בנים ובני בנים, צדיקים, בעלי מידות טובות, יראי שמים,
ילדים שיאירו את העולם בתורה ובמצוות ובמעשיהם הטובים, ושיהיו להם ילדים צדיקים שלא יכשלו לעולם ולא יחסר להם דבר לעולם.
וכן נזכה לבנות צדיקות, צנועות ונשות חייל. ושנזכה שכל צאצאינו ישמרו תורה ומצוות וילכו בדרך ה' תמיד,
ושיזכו לכבד אותי ואת בעלי, ונזכה לחופתם בעודנו בחיים מתוך בריאות שמחה ופרנסה טובה ומבורכת.

ויהי רצון שלא תשלוט בנו עינא בישא ואזכה שבעלי ילמד תורה כל היום ולא נדאג לפרנסה,
ונהיה שמחים שמחה אמיתית ונעשה לך ולהורינו נחת רוח תמיד.

ויהי רצון שהבחור אשר יבחרו לי מן השמים במאמרו של משדד המערכות,
יהיה זיווג ראשון ואחרון לכל ימינו אמן. "יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגאלי",
"ויהי נעם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו". אמן כן יהי רצון.

מסירת שמות – תפילה לזיווג הגון

בישיבת ברסלב בכותל המערבי ובקברות צדיקים

למעוקבי זיווג מומלץ לעשות מידי פעם בתור השתדלות – פדיון נפש

קישורים לתפילות נוספות:

הראה עוד

מאמר מקושר