תפילה לחתן וכלה

תפילה לחתן וכלה מקורה מהספר "ליקוטי תפילות" לרבי נתן מברסלב, תלמידו המובהק של רבינו נחמן מברסלב. תפילה לשמחת חתן וכלה הם תפילות לחתן וכלה ולמי שמשתתפים בחתונה (הורים, קרובים, חברים מכרים), שיזכו לשמח כראוי את החתן והכלה ולזכות לכל המעלות הקדושות בשמחת חתן וכלה.

תפילה לחתן וכלה :

"אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך".
רבונו של עולם אדון השמחה והחדווה אשר השמחה במעונך.
וברחמיך הרבים בראת ששון ושמחה חתן וכלה, גילה ורנה דיצה וחדוה,
זכני ברחמיך הרבים שאזכה לקים מצות הכנסת כלה לחופה בתכלית השלמות בקדושה ובטהרה גדולה.
ואזכה בכל עת לשמח חתן וכלה, לשמחם בכל עז וחדוה,
להרבות בכל מיני שמחה לפניהם, ולרקד לפניהם בכל כחי בשמחה וחדוה גדולה.
ואזכה על ידי הריקודין להמתיק כל הדינים מעלינו ומעל כל ישראל.
ותתן שמחה בלבי עד שיתנשאו רגלי על ידי שמחת הלב. לרקד הרבה לפני חתן וכלה.
ולפזז ולכרכר בכל עז לפניהם.

תפילה לשמחת חתן וכלה

ואזכה על ידי הריקודין להמשיך ה' [חמשה] אלפין שבבינה,
להמתיק על ידי זה כל הש"ך דינים, ויתהפך הדין לרחמים פשוטים.

ונזכה להמשיך עלינו כל הה' [החמשה] קולות הקדושים.
ויקים מהרה מקרא שכתוב: "עוד ישמע בערי יהודה ובחצות ירושלים קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול אומרים הודו את יהוה צבאות, כי טוב יהוה כי לעולם חסדו".

ואזכה תמיד לעסק בתורה ותפילה וצדקה ומעשים טובים בשמחה וחדוה גדולה, עד שאזכה לייחד ולחבר חתן וכלה העליונים.
ותרחם על כנסת ישראל עם קדושך, רעיתך המשוכה אחריך, כלה קרואה בנעימה באהבתך ובחמלתך,
ותמתיק ותבטל כל הדינים מעל כל עמך בית ישראל בגשמיות ורוחניות.

ותשמחנו בישועתך תמיד, ותמהר ותחיש לגאלנו, ותעלנו בשמחה לארצנו, ותבנה בית קדשנו ותפארתנו.
ויקים מהרה מקרא שכתוב: "אז תשמח בתולה במחול ובחרים וזקנים יחדו.
והפכתי אבלם לששון, ונחמתים, ושמחתים מיגונם".

ונזכה לראות בנועם זיוך, בעת שתתעטר בעטרת תפארת על ידי מעשים טובים של כל ישראל עמך.
כאמור: "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו", במהרה בימינו אמן:

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה