תפילה ליום טוב וחול המועד

סעודות מצווה וחגים

תפילה ליום טוב וחול המועד

מתוך הספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב חלק א תפילה קמ

(מיוסד ע"פ תורה רל"ה מהספר ליקוטי מוהר"ן)

"תמך אשורי במעגלותיך בל נמוטו פעמי".

רבונו של עולם שמרני והצילני שלא אפגם לעולם בשמחת יום טוב קודש. זכני לשמוח בשמחה וחדוה גדולה בכל רגל ורגל מועדי יהוה מקראי קודש, ואזכה לקים מצות "ושמחת בחגך" בשלמות בכל פרטיה ודקדוקיה ותרי"ג מצות התלויים בה.

שמרה נפשי והצילני מבזוי המועדות (חול המועד). רחם עלי ועל כל ישראל ושמרני והצילני שלא אהיה חס ושלום בכלל המבזה את המועדות שאין לו חלק לעולם הבא, ונחשב כאלו עובד עבודה זרה.

הצילני מבושות וחרפות הבאים (כעונש) על פגם בזוי המועדות חס ושלום !

ותהיה עמי תמיד ותשמרני ותצילני לבל תמעד אשורי, ואל תתן למוט רגלי, שלא אמעד ולא אחליק את עצמי ולא אפול לעולם לא בגשמיות ולא ברוחניות ולא ישמחו בני אדם בתקלתי חס ושלום, ולא ישחקו ממני. הקם "על סלע רגלי כונן אשרי", חזקני ואמצני בדרכיך הנפלאים, באופן שאזכה תמיד לשמחת הרגלים והמועדים בשלמות. "האירה פניך על עבדך הושיעני בחסדך", שאזכה בכל רגל ורגל לשמוח ולגיל בכל כוחי ולהרגיש שמחת יום טוב בלבי.

מלא רחמים שמחת ישראל, תן שמחה בלבי בפרט בימים טובים הקדושים והנוראים מאד. "נגילה ונשמחה בך". ורחם עלי ומחול לי וסלח לי וכפר לי על כל הפגמים שפגמתי בשמחת יום טוב (וחולו של מועד) מעודי עד היום הזה.

ותהיה בעזרי ותושיעני לתקן הכל בשלמות, שאזכה לברר ולהעלות כל השמחות הנפולות למקומן ולשורשן אל מקום אשר היה שם אוהלם בתחלה. ותרגילני ברחמיך בכל דרכי השמחה, באופן שאזכה להיות בשמחה תמיד, בפרט בשבתות וימים טובים.

נגילה ונשמחה בישועתך. "אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון. שמח נפש עבדך כי אליך יהוה נפשי אשא. תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח. תשמיעני ששון ושמחה, תגלנה עצמות דכית". שבענו מטובך ושמח נפשנו בישועתך, וטהר לבנו לעבדך באמת, והנחילנו יהוה אלהינו בשמחה ובששון מועדי קודשך, וישמחו בך ישראל מקדשי שמך, "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי" אמן ואמן:

הגדה של פסחתפילה לשלש רגלים (יום טוב) : פסח, שבועות,סוכות.

ותרחם עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים ותושיענו שנזכה לקבל את כל השלשה רגלים הקדושים שהם פסח, שבועות, סכות בקדושה גדולה ובחדוה רבה ועצומה מאד.

ונזכה לכבד את כל הרגלים והימים טובים בכל מיני כבוד ועוז ופאר,

במאכל ומשתה, וכסות נקיה (ובגדי חג נקיים), ובשביתה מן המלאכה (טוב ללמוד קיצור שולחן ערוך או לשאול רב בנושא),

ובלב טוב ובשמחה גדולה, ובתפילה בכונה עצומה והתעוררות נפלא – כראוי לאיש ישראלי להתפלל ולהתנהג ביום טוב קודש.

עיקר השמחה בשבת יום טוב וחולו של מועד

ותזכנו ותעזרנו לעשות מצוות הרבה בכל השנה, בקדושה גדולה ובשמחה רבה.

ונזכה שיתקבץ שמחת כל המצוות של כל השנה, לתוך הלב הקדוש שהם השלש רגלים, ועל ידי זה נזכה לשמחת יום טוב באמת כרצונך הטוב. כמו שכתוב: "ושמחת בחגך".

ונזכה לשמח מאד מאד בחדוה רבה ועצומה בכל השלש רגלים. "נגילה ונשמחה בך". אשר בחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות עד שנזכה לעלות לראות ולראות באור פני יהוה.

ותעזרנו לקים כל המצוות הנוהגות בכל רגל ורגל ובפרט הארבע מצות הנוהגות בכל רגל אשר על ידם מעלין את השכינה שהיא בחינת ד' [ארבע] לאור הפנים, שהם בפסח ארבע כוסות. בשבועות קבלת התורה שהוא סדר המשנה שהוא ארבע פעמים ביד כל אחד, בסוכות ארבע מינים שבלולב.

אנא יהוה רחם עלינו וזכנו לקים באמת ובשלמות כל המצוות הנוראות האלה במועדם ובזמנם בכל רגל ורגל, עם כלל שאר המצות הקדושות והנוראות שבכל רגל ורגל. ונזכה לקימם בתכלית השלמות בשמחה ובחדוה רבה ועצומה וביראה ובאהבה, באופן שנזכה להעלות את המלכות דקדושה אל אור הפנים המאיר בשלש רגלים.

ותזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניך מתוך שמחה, בכל הימים טובים. ותחנני ברחמיך הרבים לעשות תשובה שלמה אפילו על העוונות שאינם ידועים לי:

רבונו של עולם אתה ידעת כמה אני רחוק מקדשת ושמחת יום טוב הקדוש, חוס וחמל עלי ברחמיך הרבים, וזכני בחסדיך העצומים, שאזכה לקבל הימים טובים בקדשה גדולה ובשמחה רבה, עד שאזכה על ידי קדושת ושמחת יום טוב להעלות את המלכות דקדושה מבין הארבע מלכיות, ולהעלותה לאור פני יהוה.

ויקים מקרא שכתוב: "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו". ונאמר: "אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך". ותזכני להמשיך עלי קדשת ושמחת יום טוב תמיד בכל השנה כלה, ואזכה לשמחה דקדושה תמיד, עד שאזכה להשגת אלהותך וידיעת רוממותך ותשוקת אמונתך באמת ובלב שלם, בשמחה ובטוב לבב בקדשה ובטהרה גדולה:

ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שאזכה ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים, לקבל את כל הימים טובים בקדושה ובטהרה גדולה, בשמחה ובחדוה רבה ובהרחבת הלב, בתכלית השלמות, כרצונך הטוב באמת. ואזכה להקביל פני רבי ברגל, אפילו כשאני רחוק ממנו, שאזכה לקבל פני הצדיקים האמתיים ולהכירם ולאוהבם, ולהמשיך עלי קדושתם על ידי קבלת יום טוב קודש הנמשך מהם, ועל ידי זה אזכה למ"ט שערי בינה המתגלים ומאירים ביום טוב קדש.

ותפתח לי אור השכל דקדושה, ואזכה להתבוננות גדול ונפלא בתורתך ועבודתך באמת. ועל ידי זה יתבטל ממני כל השטותים של כל מיני גדלות וגסות ורמות רוחא, ואזכה לתכלית הענוה בשלמות כרצונך הטוב.

ותמשיך עלי ועל כל ישראל תמיד קדושת משה רבנו עליו השלום, שזכה למ"ט שערי בינה. ועל ידי זה זכה לענוה באמת כמו שכתוב: "והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה". רחם עלינו מלא רחמים, שנזכה בכח קבלת הימים טובים "מועדי יהוה מקראי קדש", להמשיך עלינו קדושת משה רבנו עליו השלום, וקדשת כל הצדיקים האמתיים, וימשכו עלינו על ידם כל המוחין והשכליות הקדושים האמתיים הנמשכין ביום טוב. ועל ידי זה נזכה לבטל ולהסיר מאתנו כל מיני גדלות וגסות ופניות, עד שנזכה לענוה אמתיית, לענוה של משה רבנו עליו השלום:

רבונו של עולם, אתה ידעת גדל רחוקי מענוה אמתיית, "כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי". ובעוונותי הרבים, איני יודע כלל מהו ענוה אמתיית, כי ענוה גדולה מהכל, רחם עלי בעל הרחמים, וזכני לקדושת יום טוב באמת, עד שאזכה על ידי זה לידע ולהכיר היטב מעלת גדלת הצדיקים האמתיים, עד שאתבטל נגדם בתכלית הביטול. ועל ידי זה יתבטל ממילא ממני כל מיני גאות וגבהות וגדלות וגסות ופניות מכל מה שהפה יכל לדבר והלב לחושב, עד שאזכה לענוה אמתיית כרצונך הטוב באמת.

 

הראה עוד

מאמר מקושר

3 תגובות

  1. בריאות אריכות שנים ומזל בכל תחומי החיים ולצאת מהחובות לאשר רמי דורון בניי רינה רונית פרנסה ברווח בריאות אריכות שנים ומזל בכל תחומי החיים אמן ואמן לעדן חיים בר שלום רותם שגיא נדב נועם יצחק בניי רמי וניצה הצלחה בלימודים בריאות אריכות שנים ושמירה בדרכים אמן לשי ועמית בנות ורד ואשר הצלחה בלימודים בריאות אריכות שנים ומזל בכל תחומי החיים אמן לאסף אודל נועם נהוראי ותהילה בריאות אריכות שנים ומזל בכל תחומי החיים אמן ואמן תבורכו מפי עליון אמן ואמן

  2. בריאות אריכות שנים ומזל בכל תחומי החיים ולצאת מהחובות לאשר רמי דורון בניי רינה רונית פרנסה ברווח בריאות אריכות שנים ומזל בכל תחומי החיים אמן ואמן לעדן חיים בר שלום רותם שגיא נדב נועם יצחק בניי רמי וניצה הצלחה בלימודים בריאות אריכות שנים ושמירה בדרכים אמן לשי ועמית בנות ורד ואשר הצלחה בלימודים בריאות אריכות שנים ומזל בכל תחומי החיים אמן לאסף אודל נועם נהוראי ותהילה בריאות אריכות שנים ומזל בכל תחומי החיים אמן ואמן תבורכו מפי עליון אמן ואמן

  3. לישועתו של אהרן-רן בן נעמי בבריאות הנפש והגוף בחזרה בתשובה פרנסה זיווג והקמת בית בקרוב גשמי ורוחני ובס"ד נזכה לראות כל הישועות ממנו אמן.ולבריאות פרנסה וזיווג וחזרה בתשובה והקמת בית בקדושה לתהילה ומתן בני נעמי

כתיבת תגובה