תפילה למזל | נסגר לכם המזל ? תאמרו תפילה לפתיחת המזל !

תפילה זאת מסוגלת מאד לפתיחת המזל אם משקיעים בה כל יום עם התבודדות במשך 40 יום לפחות

תפילה למזל | מרגיש/ה שנתקע לך המזל? לא זורם בכל מיני תחומים בחיים? תאמרו תפילה לפתיחת המזל !
בתלמוד מובא כי מזלו של אדם משתנה בהתאם למעשיו ומחשבותיו. על כן דבר ראשון זה לראות איך לשנות את המעשים לטובה וברכה ולסלק את המחשבות הרעות שחוסמות את המזל ומקלקלות אותו… ויחד עם זאת ההשתדלות – כנס/י לומר בכוונה ושמחה תפילה למזל ותראו שהמזל ישתנה לטובה בעזרת השם…
כי ע"י תפילה משתנים המחשבות והמעשים לטובה אזי גם השם נותן הזדמנויות חדשות,
ואל תשכחו כי עם ישראל מעל המזל. ועל ידי מה ? ע"י אמונה ותפילה !!

תפילה למזל :

מרא דעלמא כלא, רופא חנם, רפאני נא ברחמיך הרבים רפואת הנפש ורפואת הגוף,
"רפאני יהוה וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה".
רפאני ואספני מצרעתי ומהר להפשיט מעלי, גופי המצורע,
[שנחלה ונחלש מחמת עצבות רוח שהמשכתי על עצמי ע"י מעשים ומחשבות רעות,
היפך ממידות טובות שמשורשים בעשיית המצוות] והלבש אותי בחסדיך גוף קדוש מגן עדן.
ועל ידי זה יתרומם מזלי ואזכה ל[חכמה בינה ודעת,
לעבוד ולהתגבר בשמחה על המידות והמחשבות הרעות.
ותמשיך לי ע"י הטוב שיש בי] עושר [רוחני וגשמי],
ובברכותיך תברכני ותשפיע לי עשירות גדול בקדושה ובטהרה.

ויתחזק יצרי הטוב, ותסיר לב אבן מבשרי ותתן לי לב בשר [לב של ברסלב],
ויתבטל העצבות והליצנות הבאים ממרה שחורה. ויתבטל מאתנו העניות והדחקות,

צדקה וחסד עשה נא עימנו אבינו מלכנו ותחיש את גאולתנו ברחמים וברצון.
וזכני נא אני (פלוני/ת בן/ת פלונית) לנחול את חיי העולם הזה, וחיי העולם הבא.
ותאיר קרני ותגביה מזלי ותאריך ימי בטוב ושנותיי בנעימים,
[בשכל ואמונה אמיתית – לחיות חיים טובים ומאושרים ע"י הדרכת הצדיקי אמת בשמחה לעבוד אותך במלאו המרץ והשמחה] ומלא נא כל משאלות ליבי לטובה ולברכה בכל המצטרך ברוחניות וגשמיות,
וקיים בי מקרא שכתוב: "יִתֶּן לְךָ כִלְבָבֶךָ וְכָל עֲצָתְךָ יְמַלֵּא", וכן "וְהִתְעַנַּג עַל יְיָ וְיִתֶּן לְךָ מִשְׁאֲלֹת לִבֶּךָ"…

תפילה לפתיחת המזל – איך זה עובד?

מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה :
'בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא'
[-בנים, חיים ופרנסה אינם תלוים בזכויותיו של האדם אלא במזלו],
אין להבין שיהיה הענין תלוי במזל וכפי משפטי המערכת
[-הנהגת הטבע] ושלא תועיל התפילה בהם,
ש[הרי] כבר מצינו שבאו שלשתן בזכות התפילה.

[אלא] המאמר הזה בא להודיענו כמה גדול כח התפילה,
כי כל מה שנגזר במערכת הכוכבים [-מה שנגזר ממזלו של האדם] יכול הקב"ה לבטלו,
כי גם חכמי הכוכבים מודים בכך בטענה שהקב"ה הוא הכלל ומערכת הכוכבים הוא הפרט
והכלל גדול מן הפרט ויכול הוא לבטל כוחו.
[אלא הענין הוא, ש]בכל מה שנגזר ממקרי האדם מכח המערכת,
אפשר לו לאדם לבטלו בזכותו בלא תפילה ובלא צעקה כלל,
אלא [די בכך] שידאג ויצטער בלבו [על כך],

וכענין שכתוב (תהלים קמה) 'רצון יראיו יעשה',
כלומר: ברצון בלבד, [אפילו בלא שיתפלל על כך], שהקב"ה ממלא כל רצונו בלא שישאל כלל.
אבל בשלשה עניינים אלו [-צאצאים, חיים ופרנסה], צריך תפילה כי שלשתן תלוין במזל,
ועם תפילה למזל [היא סגולה לשנות הטבע דהיינו המזל],

אבא יקר, תפילה למזל

תפילה לפתיחת המזל או לשנות את המזל :

וכן מצינו שניתנו שלשתן בכוח התפילה שהיא על המזל:
בנים ניתנו לרחל שנאמר (בראשית ל) וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה;
חיים לחזקיה שנאמר (ישעיה לח) שמעתי את תפילתך הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה;
ומזוני לאליהו ולאלישע שמצינו שנתרבו המזונות וניצלו מן הרעב,
והרי המאמר הזה [שאמרו חכמינו ז"ל, הוא] הערה, [הסבר,] על כח התפילה,
הן תפילה למזל הן תפילה על כל נושאי החיים גשמיים ורוחניים.
להודיענו כי הם תלוים במזל ולכך יצטרך ריבוי תפילה בהם
כדי לבטל המזל בכח התפילה כמו שנתבטל בשלשתם על ידי תפילה למזל.
(כד הקמח לרבנו בחיי, ערך פרנסה)

עוד תפילות מועילות לפתיחת המזל :

מוקד תהילים ותפילות של חסידי ברסלב

מסירת שמות לברכה ותפילה חינם או קבוע בתרומה סימלית לעניים הגונים

בקברי צדיקים יום יום לישועה והצלחה ופתיחת המזל

שלחו שמות לברכה ותפילה בוואטסאפ 051-550-5148 ; 052-565-2005

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה