תפילה למכאובים וחולאים

תפילה למכאובים וחולאים – מתוך ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב, סימן קלו.

(התפילה מיוסדת על פי תורה בליקוטי מוהר"ן לרבינו נחמן מברסלב, רי"ג)

"אתה סתר לי מצר / תצרני רני פלט תסובבני סלה. תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און. כי יצפנני בסכו, ביום רעה יסתירני בסתר אהלו, בצור ירוממני. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן"

תפילה למכאובים וחולאים

מלא רחמים, רחם על עמך ישראל ובפרט על כל עיירות ישראל, אשר הולכין ומסבבין בהם מיני חֳלָאִים ומכאובים רחמנא לצלן. רחם עליהם למען שמך, ואמר למלאך הרף ידיך, וישיב חרבו אל נדנה. חוס וחמל עליהם ועל כל שארית עמך בית ישראל, ולא תתן המשחית לבוא אל בתיהם לנגף, או להזיק ולהחליש חס ושלום. רחם רחם, הצל הצל, בעל הרחמים בעל הישועות, בורא רפואות נורא תהלות אדון הנפלאות. זכור לעבדיך אבותינו ורבותינו הצדיקים האמתיים שהיו בכל דור ודור, מימי אברהם אבינו עד הנה, למענם ולמען רחמיך הרבים, רחם עלינו ושמרנו והצילנו אותנו וכל עמך בית ישראל, מכל מיני חלאים ומכאובים ומחושים, שלא יבואו על שום אחד מישראל.

ותשלח מהרה רפואה שלמה מן השמים לכל אותם (מישראל) אשר כבר הכית אותם באיזה חולי או מכאוב.

רחם עליהם ורפאם מהרה רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף.

אל נא רפא נא להם למען שמך (ובפרט לחולה פלוני בן פלונית) כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה. אל חי וקים, מחיה חיים, תן לנו חיים ונחיה ולא נמות, גאלנו ממות פדנו משחת.

מוקד התפילות והישועות

של מוסדות ברסלב מאיר

מסירת שמות [ללא תשלום] לברכה ותפילה בישיבת ברסלב בכותל ובקברות צדיקים

הראה עוד

מאמר מקושר