תפילה למציאת חבר טוב / חברים טובים

תפילה למציאת חבר / חברים טובים היא תפילה שהרבה הורים היו רוצים שהילד שלהם יתפלל, ואם הוא רוצה אז אתם ההורים תאמרו אותה עבורו/ה !

יהי רצון מלפניך ד' אלוקי ואלוקי אבותי שתצילני היום ובכל יום ויום מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין הרע, ומלשון הרע, מדין קשה ומבעל דין קשה בין שהוא בן ברית ובין שאינו בן ברית.

יהי רצון מלפניך ה' אלוהי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה, שאם אכשל, ישמחו בי חברי וזה יכשיל אותם. ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא אומר על מותר אסור ועל אסור מותר, ולא יכשלו חברי בדבר הלכה כדי שלא אשמח בכישלונם.

הורני יהוה דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה את שמך. עזרני בעל הישועות, הושיעני בכל מה שאני צריך להושע, כי צרכי מרבים מאד מאד ודעתי קצרה לבאר ולפרש אפס קצה מהם. הצילני מריב ומחלוקת. זכני לשלום באמת בכל הבחינות. זכני לאהבת חברים באמת לאמתו.

תפילה למציאת חבר טוב / חברים טובים

זכני למצוא חבר טוב ולהיות חבר טוב, שנוכל לדבר שיחות חברים והתחזקות והתעוררות לקדם אחד את השני בדברים הטובים, בלי קנאה ועין הרע אחד על השני, רק לראות ולהאיר ולחזק את הנקודות הטובות האמיתיות אחד בשני, ועי"ז לחזק את הנפש באמונה ובטחון להתקדם ולהצליח בעבודת השם קיום התורה והמצוות בשמחה.

(ותרחיקני מחברים רעים שמדברים גסויות וכל רצונם וחשקם זה לפרוק עול לעבור גבולות לעשן סמים וללכת למקומות מגונים לצחוק על חברים ולעקוץ אנשים כי לא באלו חפצה נפשי).

זכני לילך בדרכי הצדיקים האמתיים, אנשי אמת תמימים עדינים אוהבי השם והבריות עושי וגומלי חסדים, עד שאזכה להיות כרצונך וכרצון יראיך באמת מעתה ועד עולם. ותשים חלקנו עמהם ולעולם לא אבוש כי בך בטחתי ועל חסדך הגדול באמת נשענתי. "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי".

רחם עליו ועלינו, וזכנו לעסק בתורה הרבה, ולפרש כל דבר היטב בלשון שמבינים בו, ובפרט כשלומדים עם חברים ותלמידים, לפרש ולברר ולבאר להם כל דבר היטב בלשון שיבינו בו, (וכן שיהיו סבלנים להסביר לי עד שאוכל להבין), ויכנסו הדברים באוזניהם ובלבבם, באופן שתתעורר עלינו על ידי זה רוחו של משיח אשר הוא סובל מרעין עבורנו, ומוריד את עצמו ומלביש את עצמו בכמה וכמה לבושין, לבושי חול, כדי להיות עמנו לחיותנו.

ותשמרני ותצילני תמיד מעון החמור של גזלה, שלא אגזל את חברי אפילו שוה פרוטה, ולא אחמד ולא אתאוה את בית רעי, שורו וחמורו ועבדו ואמתו כלי כספו וזהבו, תכשיטיו ובגדיו וכלי ביתו, וכל אשר לרעי, הכל כאשר לכל, אהיה נשמר תמיד לבלי להתאוות להם, לא מהם ולא מקצתם.

ולא אטעה את חברי שום אונאת ממון ואונאת דברים בעולם ואהיה חבר נאמן בכל דיבורי ומעשי וכן יהיו הם נאמנים אלי. ואזכה לעשות המשא ומתן בקדשה גדולה ובאמונה שלמה באמת לאמתו. ותעזרנו שנזכה לקים בשעת המשא ומתן "ודבר אמת בלבבו" כרב ספרא. ולא נשנה לעולם מכפי מה שנגמר בלבבנו, רק נזכה לקים המקח כפי מה שנגמר בלבבנו למכרו.

ברחמיך הרבים והצילנו מרע עין מכל הבחינות. הן שלא יהיה לנו שום עין רעה כלל, הן שלא ישלט בנו שום עין רעה משום אדם ומשום נברא שבעולם. ותביט עלי בעינך הטוב בעינא חדא דרחמי ותמשיך ותשפיע עלי טוב עין. ותשמרני ותצילני שלא יהיה עיני רעה כלל בגדולת והצלחת חברי ובגדולת כל העולם כולו. ותצילני מפגם הראות ותשמרני תמיד שלא אסתכל בשום דבר המביא לידי הרהורים רעים חס ושלום. ולא בשום דבר הפוגם את העינים. "העבר עיני מראות שוא בדרכך חייני".

רבונו של עולם אתה יודע כמה נפשות שקעו בעון זה של תאות ממון, אשר על ידי זה נופלים קצתם בגזלות ממש, וקצתם בחמדות ותאות גדולות לממון חבריהם שגם זה נחשב לגזלה ממש.

רבונו של עולם, שמרני והצילני מזה. שמרה נפשי והצילני מכל מיני גזלות, הן מגזלות ממש, שלא אגזל את חברי אפילו שוה פרוטה, אפילו בשוגג ובטעות, ואזכה לותר משלי, והן מגזלות על ידי חמדה ותאוה חס ושלום, שגם על ידי זה יכולין לגזול חס ושלום, כאשר הודעתנו על ידי חכמיך הקדושים. זכני להנצל מכל זה, זכני שאהיה נקי מכל מיני גזל שבעולם.

ואזכה להשיב את כל הגזלות אשר גזלתי, או את העושק אשר עשקתי, בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון. וכל מיני סכסוכים בעסקי ממון, שנשאר בידי איזה ממון של חברי על ידי איזה טעות והעלמה מאיזה משא ומתן וחוב וכדומה, הן מה שאני זוכר עדין הן מה שנשכח ממני, הכל אזכה לסלק ולשלם לבעליהם חיש קל מהרה, ותשפיע לי ברחמיך ממון הרבה, באופן שאזכה לצאת ידי חובתי לסלק לכל מי שנגעתי בממונו וחפציו שום צד נגיעה בעולם…

ותרחיב את ידי, ותעזרני ותזכני ליתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה, באופן שאזכה לתקן על ידי זה פגם הגזלות שבידי על ידי חמדה, מה שהייתי חומד ומתאוה את של חברי עד שגזלתי אותו על ידי זה. אנא יהוה זכני לתקן זאת על ידי צדקה:

ריבונו של עולם תורני ותלמדני תמיד לצמצם את שכלי, שלא אתחיל להיכנס בחקירות וקשיות כלל, ואזכה לדעת מה לדבר עם חברים, ולשום סייג לדברי לשתוק במקום שאני צריך לשתוק. ולא אהרוס את הגבול חס ושלום…

נפשי כעפר לכל תהיה, ולמקללי נפשי תידום, ואהיה מן הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עושים מאהבה ושמחים בייסורים. ותזכני שלא אכון לצערם על ידי שתיקתי שאשתק להם, רק כל כוונתי בשתיקתי יהיה מאהבה באמת, ותהיה בעזרי תמיד שאהיה נזהר בזהירות גדול שלא לבייש ולחרף פני חברי ולא שום אדם שבעולם אפילו המחרפין ומביישין אותי, מכל שכן אותם שאינם מביישין אותי.

אנא יהוה שמרני והצילני מעון החמור הזה של המלבין פני חברו ברבים שאין לו חלק לעולם הבא, ושמרני והצילני בכל עת שלא אביש שום אדם שבעולם מגדול ועד קטן,

ותשמרני ותצילני שלא אבזה שום אדם שבעולם, ואזכה לקים דברי רבותינו זיכרונם לברכה שהזהירו 'אל תהי בז לכל אדם'. ותושיעני ותעזרני תמיד בעזרתך ובישועתך הגדולה שאהיה נזהר מאד משפיכות דמים, ולא אבזה ולא אביש שום בר ישראל שבעולם, ולא אלבין פני חברי חס ושלום.

אנא יהוה, שמרני והצילני מזה, מה שפגמתי בזה מנעורי, והלבנתי וביישתי פני חברי מורי ורבותי, בשוגג או במזיד באנס או ברצון. אנא יהוה מלא רחמים, עזרני וזכני לתקן כל זה מהרה. ותסבב ברחמיך סבות לטובה באופן שאזכה להתוועד יחד עם כל האנשים שביישתי אותם, או פגמתי בכבודם ואזכה לרצותם ולפיסם. ואתה ברחמיך תתן בלבם שימחלו לי במחילה גמורה בלב שלם.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה