תפילה למציאת חן

תפילה למציאת חן בעיני אנשים וגם בעיני אלוקים – טובה לבני זוג, לבעלי עסקים וכל מי שצריך למצוא חן ולפעל ישועות ורחמי שמיים או חסד ולרחמים מן הבריות. לכן לפני שיבקש ויפעל ויתפלל – יקדים תפילה למציאת חן אצל בעל הרחמים, אשר מידו הכל. כי מה שהבקשות והתפילות לא מתקבלות כי אין להם חן להתקבל ולפעול בלב השומע (רבי נחמן מברסלב).

ותזכרו ותפנימו שעל ידי התורה מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות ונושאים חן וחסד בעיני אלוקים ואדם, כי התורה היא הברכה והיא הנותנת חן והיא הנותנת חיים והיא העיצה והישועה להכללללל (כשלומדים אותה לשם שמיים באמת). והשם רחמן נוטה לב ברואיו לעשות שליחותו, והרבה שלוחים למקום.

תפילה למציאת חן

יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלוקי אבותי שתתן לי חן וחסד ורחמים ושלום, והרווחה והצלחה בכל דרכי, וחן בעיניך, ובעיני כל רואי, ושומעי. והבינני בינה כנחל שוטף, וכמעין המתגבר, והאר עיני בתורתך, וכל מה שאלמד – לא אשכח.

ותן לי זיו והדר, וחן וחסד – בדבורי, ובכל מה שאדרוש ואפעל. ולא על חיים טובים, ותקותי לאחרית טוב, וחלקי לטובה, ועמלי לברכה, ותהא העונה הזאת אשר אני מתפלל בה לפניך – עת רצון ורחמים, ועת בקשה.

ותענני ותישמע את תפילתי, ותאזין תחנתי, ותקשיב בקשתי, ככתוב "ואני תפלתי לך ה' עת רצון אלקים ברוב חסדך ענני באמת ישעך" .

ובכן יהי רצון מלפניך מלא רצון, מלא רחמים, מלא חסד מלא טוב, בכל עת ובכל רגע תמיד, שתחוס ותחמול עלי, ותשפיע עלי חן וחסד, ותתן לי חן בעיניך ובעיני כל רואי.

ותשפיע לי דברי חן ותחנונים, באופן שיכנסו דברי בלבך, ותקבל את תפילתי ובקשתי תמיד. ותקים מקרא שכתוב: "ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים", שנזכה שיהיו דברינו לפניך דברי חן ותחנונים, באופן שתתן להם מקום לכנוס בלבך. ויהיו אמרינו לרצון ולנחת לפני כסא כבודך:

רבונו של עולם, הביטה בענינו וראה בשפלותנו ובזיוננו, כי כל החן והחשיבות של ישראל עמך הקדוש נפל בגלות המר הזה, ועמך ישראל נבזים ושפלים בעיני העכו"ם והרשעים, וכל החן והחשיבות נפל אליהם. על כן חוסה נא כרב רחמיך על כבודך הגדול והקדוש, ותעלה ותרומם ותגדל את החן והחשיבות של ישראל בגשמיות וברוחניות. ותבטל ותכניע את החן והחשיבות של העכו"ם והסטרא אחרא והרשעים, שלא יהיה להם שום חן וחשיבות לא למעלה ולא למטה. ותרומם קרן ישראל. 

רבון העולמים, שליט בעולמו לעשות בו כרצונו, מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. ובדברי קודשך כתוב : עולם חסד יבנה. וגלוי וידוע לפניך, שאני צריך לבקש חסד וחנינה מאת בריותיך, וגלוי וידוע לפני כסא כבודך שחלילה לי מעבור על מה שנאמר על ידי נביאך : "ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו", רק בטחוני בך עדי עד, באמת ובלב שלם.

ולכן אני מקדים תפילה לפניך, כי אתה הוא בעל הרחמים וממך הכל, וכל העושים הטובות או הרעות, כולם שלוחיך לטובתן של בריותיך, ולך נתכנו עלילות.

זיווג קמיע סגולה, תפילה למציאת חן ברסלב
תפילה למציאת חן ברסלב, קמע למציאת חן מסוגל להצלחה לבעלי עסקים, לזיווג הגון ועוד הרבה עניינים.

תפילה למציאת חן

ובכן יהי רצון מלפניך, יהוה אלהינו ואלוהי אבותינו, שתתקננו בעצה טובה מלפניך, ולא נשאל ולא נבקש דבר כי אם מהאנשים אשר הם שלוחיך להיטיב אלינו, ותתננו לחן לחסד ולרחמים בעיניהם, לבל נהיה כבדים עליהם ולא נלחם את לחם רע עין, חס ושלום.

ותן בלב ברואיך שיקבלונו בסבר פנים יפות, ויעשו מבוקשנו בעין יפה בלב שלם ונפש חפצה, לרצון ונחת רוח לפני כסא כבודך, למען יקבלו שכר טוב בעמלם ולא נכשל בסרך אסור גזל.

אנא האל אב הרחמן, חמול עלינו. עזרנו אלוהי ישענו על דבר כבוד שמך, ולא יהיו חטאתינו מונעים הטוב ממנו. ואם יארע לנו אנשים שימנעו טובתם מאתנו, או שיעשו לנו רע חס ושלום, זכנו שנדונם לכף זכות ולא נקפיד עליהם כלל, ויהיה בטחוננו בך תדיר, קבועה בליבנו בל תמוט עולם ועד. והטוב בעינך לעבודתך, ולנחת רוח לפני כסא כבודך, עשה עמנו.

לא לנו יהוה, לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על אמתך. שמח נפש עבדך כי אליך אדני נפשי אשא. אלהי, בך בטחתי אל אבושה. עשה למען רחמך הרבים ולמען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב עבדיך, ולמען משה ואהרון, יוסף ודוד, ולמען כל הצדיקים והחסידים זכותם יגן עלינו.

ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, ושים חלקנו עמהם, אם לא בזכות, ברחמים. עשה למענך, אם לא למעננו. עשה למען שמך, עשה למען ימינך. עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענני. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, יהוה צורי וגואלי.

עוד בנושא – סגולות קמעות + תפילה למציאת חן

הראה עוד

מאמר מקושר

4 תגובות

 1. נא לברך את ניסן בן בת ציון
  אורטל אושרה בת חנה
  נועם משה בן אורטל אושרה
  מתן איתן בן אורטל אושרה
  אלון בן אורטל אושרה
  יעל בת אורטל אושרה
  ברכה לבריאות,אושר ,שמחה ,ילדים בריאים ומאושרים וצדיקים ופרנסה טובה ובשפע ,הצלחה בעסקים וצדיקים ב״ה ,חזרה בתשובה לבעלי ניסן וגל טוב אמן

כתיבת תגובה