1- תפילה לנס מיידי | 2- תפילה חזקה לנס רפואי ישועות ונפלאות

תפילה לנס, תפילה חזקה לנס רפואי ישועות ונפלאות מתאים גם למי שצריך ישועה מיידית כהצלת נפשות – התפילה מהספר הקדוש "ליקוטי תפילות" לרבי נתן מברסלב. ערוך ע"י ישיבת ברסלב מאיר בהסכמת זקני אנ"ש.

תפילה לנס רפואי מיידי | תפילה חזקה לנסים ישועות ונפלאות

ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב (ערוך מתוך תפילות חלק א – תפילה ט ועוד)

יהי רצון מלפניך יהוה אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, הבוחר בתפילת עבדיו, שתרחם עלי ועל כל עמך בית ישראל, ותזכנו בחסדיך העצומים להתפלל ולהתחנן תפילותינו ותחינותינו לפניך באמת ובלב שלם.

הורנו מה שנדבר, הביננו מה שנשאל, וזכני שאוציא דבורי התפילה לפניך באמת לאמתו. באופן שיאיר לי אור האמת ליצא (לצאת) מתוך עומק החושך והמחשבות זרות והקליפות העומדים עלי ומסבבים אותי בכל עת, ובפרט בשעת התפילה שכולם באים עלי ומסבבים אותי מכל צד ומכל פינה, בכמה מיני סיבובים ובלבולים הרבה מאד בלי שעור וערך ומספר, עד שאיני יכול לפתוח פי בתפילה, ואיני יכול להוציא אפילו דיבור אחד בתפילתי כראוי, מגודל החושך והמחשבות זרות והבילבולים והמניעות והמסכים, המסבבים אותי מכל צד בשעת התפילה.

ואין לי שום פתח תקוה והצלה להינצל מהם כי אם על ידי דיבור האמת, כאשר גלית לנו על ידי חכמיך הקדושים, אשר על ידי דבור האמת תאיר לנו בתוך עומק החושך והאפלה לצאת מחושך לאור גדול, כי אתה חפץ באמת וקרוב אתה לכל אשר יקראוך באמת.

יהוה אלוהים, אתה ידעת את לבבינו, ולפניך נגלו כל תעלומות. חוננו ועננו, והכן לבבינו, וזכנו ברחמיך הרבים לדבורי אמת לפניך באופן שיפתח לנו אורך הגדול על ידי זה, שהוא עצם האמת.

ונזכה על ידי זה לפרש שיחתנו ותחנותינו לפניך תמיד באמת כראוי, ונזכה להוציא מפינו באמת כל צרכינו, וכל מה שחסר לנו בגוף ונפש, הכל נוכל לפרש ולבאר לפניך באמרי פינו, עד שנזכה לשפוך ליבנו כמים נוכח פניך יהוה בתפילותינו ותחנותינו.

ויתעוררו רחמיך עלינו, ותאזין שועתינו ותקשיב תחינותינו, ותמלא כל משאלות לבנו לטובה ברחמים, באופן שנזכה להתקרב אליך באמת מעתה ועד עולם, ולעשות רצונך כל ימי חיינו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל.

וזכני ברחמיך הרבים שאתפלל בכונה שלמה כראוי באמת עם כל הכוחות שיש בי. ואזכה להכניס כל כוחי באותיות התפילה עד שיתחדש כל כוחי בתוך התפילה.

ואזכה לקבל חיות חדש דקדושה מן התפילה הקדושה אשר משם נמשך כל החיות כמו שנאמר: "תפילה לאל חיי". וזכני ברחמיך הרבים לאמונה שלמה באמת:

ובכן תחוננו ברחמיך הרבים ותעזרנו להעלות תפילתנו לפניך דרך השער והשבט השייך לשורש נשמתנו, אשר משם נחצבנו, כדי שתעלה תפילתנו דרך השער ההוא השייך לתפילתנו השמימה דרך ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש וקודשי קודשים, עד שתעלה תפילתנו למכון שבתך.

תפילה לנס רפואי | תפילה חזקה לנסים ישועות ונפלאות

ויהיה כוח לתפילתנו לעורר את המזל העליון השייך לשער ושבט של כל אחד ואחד מאתנו, וישפיע עלינו טובה וברכה, לברך את כל פרי האדמה ולהצליח את מעשי ידנו.

אנא יהוה, עיניך הלא לאמונה, חננו וזכנו ועזרנו ברחמיך הרבים, ותשפיע עלינו אמונתך הקדושה תמיד בלי הפסק רגע. ותזכה אותי ואת כל עמך בית ישראל לאמונה שלמה באמת.

לזכות שתתקבל התפילה לנס – זה על ידי חיזוק האמונה!

ואזכה להאמין בנסיך הקדושים אשר עשית עמנו מעולם, נסים ונפלאות גדולות ואשר אתה עושה עמנו בכל דור ודור עד עתה, נסים עלאין ונסים תתאין נסים נגלים ונסים נסתרים, נסים על פי דרך הטבע ונסים שלא על פי דרך הטבע, נסים בכלל ונסים בפרט, לכל אחד ואחד מישראל בכל יום ובכל עת ובכל שעה (וכן תעשה עימי כעת נס או שם הפרטי של האדם ושם אימו __________ שמתפללים עבורו תפילה לנס רפואי. ופה יזכירו כל אחד את הבקשות והתפילות האישיות במילים שלכם עבורכם או עבור יקירכם שמתפללים עבורם _________ כל אחד במילים שלו ודיבורים בפה מלא דברים שיש לו לבקש מהלב),

בכולם אזכה אני וכל עמך בית ישראל להאמין בהם באמונה שלמה בלי שום דפי ובלבול כלל, חס ושלום. ותסתום ותסכור פי כל דוברי שקר הרוצים להכניס כפירות בלב ולכסות נסים בתוך דרך הטבע, חס ושלום, "מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה".

ועזור אותנו ברחמיך הרבים להנצל מהם שלא נאבה ולא נשמע להם כלל. רק תתן לנו כח להכניעם ולשברם ולעקור ולבטל מחשבתם הרעה מן העולם. ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל המינים והזדים והאפיקורסים כרגע יאבדו, ותן בלבם שישובו ויתחרטו כלם מדעתם הרעה והנבוכה, וישובו כולם אליך באמת, ויכירו כח מלכותך.

(כי אני מאמין בניסים, אני יודע שיש אלוקים, ואתה בורא עולם, האבא של כולם – אנא, תן לי את הנס שלי!)

וגם אם לא אזכה לקבל מאיתך עכשיו את הנס הרצוי לפי דעתי בכל זאת אני מאמין ויודע כי זה מצד החיסרון שלי הן מצד המעשים, וחשבונות שמיים, בכל זאת אתה ברחמיך תעשה עימי פלא עליון שאין בו תערובת דין כלל ותמתיק ותרחם והפוך הכל לטובה – כרצונך באופן שנזכה לחזק אתה אמונה ולהתקרב אליך אבינו מלכינו, אב הרחמים עשה למען שמך, שנראה בכבודך – בששון ובשמחה!

אל אמונה, עזרנו ברחמיך העצומים שנזכה לאמונה שלמה באמת כראוי. וזכנו לבוא לארץ ישראל מקום קדושתנו, מקור האמונה והתפילה והניסים, מקור החיים, מקור התקרבות ישראל לאביהם שבשמים, מקום קודשינו ותפארתנו, מקום חיינו ואורך ימינו.

רחם עלינו אדון כל, ותקבע אמונתך בלבנו לעולם ועד, ושבענו מטובך, ותזכנו לחזות בנועם זיוך. ותעזור לנו ברחמיך להתפלל לפניך תפילותינו בכל לב ונפש, עד שיהיה לנו כוח על ידי תפילותינו (ואמירת שמות הצדיקים – שמסוגל לשנות את הטבע) לשנות הטבע, ולעשות ניסים ומופתים בעולם, ותשמע תפילותינו תמיד: 

ותרחיקנו מדרכי שקר חלילה. ותציל אותנו ברחמיך מדרכים נבוכים מדרכי תועים, רק תהיה בעזרנו תמיד לילך בדרך האמת לאמתו, דרך התורה התמימה והצדיקי האמיתים גדולי הדור שמדריכים אותנו, באופן שנזכה על ידי האמת לאמונה שלימה, ונזכה לחבר ולייחד אמת ואמונה תמיד.

ועזרנו שתהיה תפילתנו נכונה וסדורה ושגורה בפינו ובלבבנו. ותגלה נסים ומופתים בעולם, "למען דעת כל עמי הארץ כי יהוה הוא האלהים אין עוד". ותזכור את עמך ישראל להוציאם מתוקף גלותם (שהיא העצבות ומרה שחורה שמחשיכה את האמונה את כוח הדיבור והצעקה של איש הישראלי – מלהתפלל ולשבח ולהלל לשמך הגדול), אשר גלית אותנו זה כמה שנים, ותמהר ותחיש לגאלנו ונזכה לשוב לארצנו (ששם עיקר התפילה והשמחה), ותביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו שיראה לנו דרכים ישרות ונכונות לעבודתך. אמן ואמן.

אשריכם שאמרתם תפילה לנס – מקווים שתועיל לכם לישועה | נ.ב כדאי לומר אותה כמה פעמים ולהוסיף במילים שלכם בקשות משלכם.

בברכה לניסים ונפלאות, והרבה ישועות לכל עם ישראל – עד בלי די, ואמרו: אמן!

שבעזרת ה’ כל אחד ואחת מאתנו יקבל את ישועה הפרטי שלו.

תרשמו את התפילה שלכם בתגובות – ושתפו עם חברים לזכות את הרבים.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
זקוקים לניסים נפלאות וישועות? נשמח להתפלל יחד אתכם - אם תרצו לערוך פדיון נפש... בתרומה סימלית לטובת סעודות חמות בישיבה... דברו איתנו