תפילה לעונג שבת

תפילה לעונג שבת :

כי על ידי עונג שבת זוכים ליראת הרוממות רק מה' יתברך לבד שזה עיקר הישועה וההצלחה והשמחה באמת !

רבונו של עולם איום ונורא, עזרני והושיעני וזכני מהרה ליראת הרוממות, ליראה קדושה עם דעת הנמשך משמחה של שבת קדש. מלא רחמים, גואל ומושיע, פודה ומציל, פדני והצילני, והוציאני מעבדות לחרות משעבוד לגאולה.

שמחה בשבת

זכני לשמחה של שבת קודש, שאזכה ברחמיך הרבים וחסדיך הגדולים, לקבל שבתות מתוך רב שמחה ומתוך עשר וכבוד ומתוך מעוט עונות. עזרני שאזכה לכבד את השבת בכל עז ותעצומות, בכל מיני שמחה וחדוה.

עונג שבת

ואזכה להרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוגים, הן להרבות במיני מאכלים ומעדנים ומשקות טובים, הן בבגדי כבוד, להשתדל לזכות לבגדים נאים לכבוד שבת קדש.

והעיקר שתרחם עלי ותעזרני ותושיעני לזכות לשמֹוח בכל לב בשבת קודש בשמחה וחדוה גדולה באמת, עד שאזכה על ידי השמחה לצאת מעבדות לחרות משעבוד לגאולה. עד שאזכה על ידי השמחה והחרות של שבת, להשלים ולהגדיל דעתי בתכלית הגדלות והשלמות כרצונך הטוב באמת. ועל ידי זה אזכה ליראה שלימה שתהיה היראה עם דעת בלי שום סכלות כלל.

ותעזרני ותושיעני להרים ולהגביה על ידי הדעת הקדוש את כל היראות הנפולות אליך לבד תתברך. שלא יהיה לי שום יראה נפולה, שלא אפחד ולא אתירא משום בריאה שבעולם, לא משום שר ואדון, ולא משום אדם, ולא משום חיה רעה ולסטים, ולא משום דבר שבעולם, רק ממך לבד אירא ואפחד באמת, ותהיה יראתך על פני לבלתי אחטא.

רבונו של עולם, זכני ליראה שלמה ואמיתית, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את ה' אלוקינו, אותו לבד אירא, ובו אבטח ואשען, ולא אפחד משום דבר שבעולם, ויקים בי מקרא שכתוב: "ה' אורי וישעי ממי אירא ה' מעוז חיי ממי אפחד". ונאמר: "ה' לי לא אירא מה יעשה לי אדם". ונאמר: "באלקים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי". ונאמר: "הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה ה' ויהי לי לישועה. ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה":

תפילה לזכות לטעום טעם של עונג שבת ומנוחת הנפש בשבת קודש, הן במאכל ומשקה ובגדים והן בדעת ומחשבה זכה !

רבונו של עולם מלא רחמים טוב ומטיב לכל. זכני לטעם טעם ענג שבת באמת, זכני לשמחה וחרות של שבת קדש ולבטל כל השעבוד של ימי החל, ולישב דעתי בשלמות בלי שום בלבול הדעת כלל.

ולא יעלה על דעתי ומחשבתי בשבת קדש, שום מחשבה באיזה עסק ומלאכה ומשא ומתן, ולא שום דאגה וטרדא כלל, רק יהיה בעיני כאלו כל מלאכתי עשויה.

ואזכה באמת למנוחה וענג ושמחה של שבת קדש, מנוחת אהבה ונדבה, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה.

"שמח נפש עבדך כי אליך ה' נפשי אשא".

שמחני ברחמיך הרבים תמיד, ובפרט בשבתות וימים טובים "תשמיעני ששון ושמחה, תגלנה עצמות דכית". כי אין מי שיוכל לשמח את נפשי, כי אם אתה לבד, בחסדך העצום לבד, ברחמיך הגנוזים לבד, בזכות וכח הצדיקים האמתיים שהם שבת דכלהו יומי.

קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמח נפשנו בישועתך, וטהר לבנו לעבדך באמת, והנחילנו ה' אלוקינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בו כל ישראל מקדשי שמך. "תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי":

שבת שלום ומבורך חסידי ברסלב !

קישורים נוספים לשבת קודש

מחפשים ברכות ליום השבת ?תמצאו מלא באתר הברכות של ישראל !

אכילת שבת כולו קודש כולו אלוקות

תפילה לשבת קודש

תרומות יתקבלו בברכה www.breslevmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה