תפילה לפני ברית מילה

תפילה שטוב וחשוב לומר לפני ברית מילה להורים | תפילה על מוהל כשר והגון לברית המילה

תפילה לברית מילה / תפילה לפני ברית מילה

תפילה שטוב וחשוב לומר לפני ברית מילה ועל מוהל כשר והגון מספרי ברסלב

אלקינו ואלקי אבותינו, אלקים חיים ומלך עולם, אל חי חלקנו צורנו, צוה להציל ידידות שארינו משחת למען בריתך אשר שמת בבשרנו. ריבונו של עולם מה רב טובך אשר עשית עמנו, אשר חמלת על נפשנו, וחשבת מרחוק להטיב אחריתנו, ונתת בריתך בינך ובין אברהם אוהבך. והקמות בריתך את יצחק ואת זרעו ישראל ואת זרע זרעו לדורותם. וחסת על תיקון נפשותינו ונפש זרענו, וצוית אותנו לכנס בבריתו של אברהם אבינו, למול את בשר ערלתנו ביום השמיני (דהיינו ברית מילה).

"מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו". מי יפאר מי יהדר. מי יהלל, מי ישבח. מי יוכל להודות לך ולברכך ולשבחך ולפארך על כל החסד והטובה הגדולה והנוראה הזאת אשר עשית עמנו. אשר קדשת ידיד מבטן. וצאצאיו חתמת באות ברית קודש:

ברית מילה תיקון לשמירת הברית

על כן באתי להפיל תחנתי לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי אב החסד אב הרחמן, הגואל ממות ופודה משחת, עשה למען בריתך אשר חתמת בבשרנו, וחמול על נפשותינו, וקומה בעזרתנו והושיענו למען חסדך. שנזכה לקדש ולטהר עצמנו בקדושת הברית בתכלית השלמות באמת כרצונך הטוב.

ותגן עלינו ותעזרנו שנהיה נשמרים מכל דבר רע. שלא נהרהר ביום שום הרהור בעולם, ולא נבא לידי טומאה בלילה. ותצילנו ברחמיך הרבים מכל מיני פגם הברית שבעולם, ועשה למענך ולא למעננו, עשה למען כל הצדיקים והחסידים האמתיים הקדושים והטהורים, אשר התגברו על יצריהם למען כבודך, ועמדו בניסיונות גדולות ונוראות, וכפו את יצרם וקידשו את שמך, עד שזכו לקדושת הברית בתכלית השלמות כרצונך. ולמענם ולמען אבותינו אברהם יצחק ויעקב עשה, וחוסה עלינו ועזרנו והושיענו וקדשנו וטהרנו בקדושתך העליונה. באופן שנזכה גם כן לשמירת הברית באמת כרצונך הטוב.

תפילה על מוהל כשר והגון לברית המילה

ותרחם על כל ילדי עמך בית ישראל הנכנסין לבריתו של אברהם אבינו, ותזמין לכולם תמיד מוהלים כשרים, והגונים, ואמנים, וזריזים באמת, באופן שיקימו מצות מילה ופריעה בתכלית השלמות כרצונך הטוב, כי אתה קידשת ידיד מבטן וצאצאיו חתמת באות ברית קודש, וצויתנו ברחמיך, למול את בנינו, בן שמונת ימים, להכניסם בבריתו של אברהם אבינו.

על כן זכנו ועזרנו ותזמין תמיד מוהלים כשרים, והגונים, ואמנים, וראויים לעסוק במצוה נוראה הזאת, ותעמד על ימינם ותסמכם, שיזכו לקים מצוה זאת בשלמות הראוי, באופן שלא יקלקלו חס ושלום להתינוק הנמול על ידם. רק יתקנו אותו בכל התיקונים והקדושות שצריכין לתקן ולקדש את התינוק על ידי מצות מילה,

ויהיה נמשך עליו צלם אלקים, צלם דמות תבניתו, ויזכה להיות שומר הברית באמת ולא יפגם בבריתו לעולם, וילכו יונקותיו, ויזכה להוליד בנים ובנות חיים וקימים לעבודתך וליראתך.

ויצאו מכל אחד מישראל דורות הרבה עד סוף כל הדורות, וכולם יכירו וידעו את שמך הגדול, ויעשו רצונך באמת כל ימיהם לעולם, למען יתגלה אלקותך בכל העולמות על ידי ישראל עמך אשר בהם בחרת !

נ.ב תרומות לפעילות התורנית הפצה וחיזוקים

ועבור התפילות והחסד של

ישיבת ברסלב מאיר ירושלים

יתקבלו בברכה 050-4161022 ; 051-5505148

עבור לדף התרומות

כמה קישורים ממולצים בנושא ברית מילה:

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה