תפילה לפני הבחירות

תפילה לפני הבחירות, לפרנסים ומנהיגים וראשי עם כשרים ויראים ונאמנים והגונים,

שימלאו תפקידים להועיל בגשמיות וברוחניות לעם ישראל, ולא להרוס ולקלקל !

הערה : כן בחירות לא בחירות – אותנו זה לא מעניין

ואין לנו עניין להשפיע לשום כיוון פוליטי –  רק לעורר לבבות עם ישראל להתפלל לישועת ישראל 

לבחור במנהיגי אמת שיועילו לעם ישראל באמת !

תפילה לפני הבחירות

מתוך ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב

"מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור", מלך מלכים הממליך מלכים ולו המלוכה, "מהעדה מלכין ומהקם מלכין וכמצביה עבד בחיל שמיא [ודירי] ארעא", אשר כל ההתנשאות והמנהיגות והראשות של כל העולם, מגדול שבגדולים עד קטן שבקטנים הכל מאיתך לבד, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה: 'אפילו ריש גרגותא מן שמיא מוקמי ליה, כמה שנאמר: "לך השם הממלכה והמתנשא לכל לראש":

ובכן רחם עלינו למען שמך, ותן לנו פרנסים, ומנהיגים, וראשים כשרים, ונאמנים, והגונים בכל עיר ועיר [ובכל מדינה ומדינה שעם ישראל גרים שם].

ותמשיך עליהם דעת ורחמנות אמיתי שיזכו לרחם על עניי הצאן, לבל יכבידו עול הנתינות והמיסים על העניים והאביונים,

רק תשפיע עליהם דעת ורחמנות אמתי שיתנהגו בהתנשאות שלהם בכשרות כרצונך הטוב, לסדר הגביות והמיסים על כל אחד – כראוי לו, לפי כוחו באמת ! להכביד על מי שראוי להכביד, ולהקל על מי שראוי להקל, ולפטור לגמרי את מי שראוי לפטרו, ובפרט יראי השם אשר הטו שכמם לסבול עול תורה ועבודת השם.

רחם עליהם למען שמך וכבודך, ותן בלב פרנסי ומנהיגי כל עיר ועיר, שיקלו העול [מעלינו ו] מעליהם לגמרי, ותעביר מהם עול מלכות ועל דרך ארץ.

ותצילנו ותשמרנו ברחמיך הרבים ממנהיגים ופרנסים – המתגאים על הצבור שלא לשם שמים [אשר מדברים גבוהה גבוהה ועושים וגוזרים בכל יום ועת – גזירות שונות ומשונות ללא תועלת גשמית לציבור, וזורעים ומצמיחים הרס יותר ממה שמועילים, ומורידים בגשמיות ולהבלי עולם הזה את עמך צאנך, ומרחיקים מתורה ומצוות.., ובכך מועלים בתפקידם (אשר נתנו להם !)].

רחם על עמך ישראל המפוזרים בין הגויים, והם מושלים עלינו, ומכבידים בכל עת הנתינות והמסים עלינו, ואומרים בכל עת מדוד והבא. ואתה [השם] יודע דוחקנו ועמלנו, ועוצם צמצום ומיעוט הפרנסה שנתמעטה בעוונותינו, ובפרט פרנסת היראים והכשרים החפצים להרגיל עצמן ללכת בדרכיך ולהתקרב אליך באמת, אשר רובם ככולם פרנסתם דחוקה מאד, ובביתם אין לחם ושימלה, וכלה פרוטה מן הכיס.

ואם חס ושלום מטילים עליהם גם עול הנתינות "כשל כח הסבל" חס ושלום, אוי "מי יקום יעקב כי קטן הוא". כי אין מי יעמד בעדנו שמך הגדול יעמוד לנו בעת צרה.

רחם עלינו בכל עיר ועיר מערי עמך ישראל במושבותם, (כשרוצה להתפלל על איזה עיר בפרטיות יאמר, ובפרט בבחירות ל… וכו'). ותן לנו מנהיגים וראשים ופרנסים חדשים כשרים והגונים באמת, שיסדרו ויעריכו נתינות המסים על כל אחד ואחד כראוי לפי ערכו באמת לאמתו כרצונך הטוב:

כי אתה גלית לנו עצם המעלות שזוכין על ידי מנהיג כשר, כי זוכין על ידו לבטל ארבע מידות רעות, שהם, 1פגם אמונה וכפירות 2וגלוי עריות 3ושפיכות דמים, 4ולשון הרע השקול כנגד כולן, שהם ראשי כל העברות שבתורה.

ואתה יודע כמה אנו צריכין להעתיר ולהפציר אותך לזכות להנצל מפגם ארבעה מדות רעות האלה, אשר כל אחד [מישראל] נלכד בהם כפי מה שנלכד, בהרהור או בדבור או במעשה, בשוגג או במזיד. ואתה יודע עד היכן מגיעים הפגמים הגדולים האלה הנוגעים בכל התורה כולה.

על כן רחם עלינו ברחמיך הרבים וזכנו שיהיה לנו מנהיגים וראשים הגונים כאלה, שיסדרו ויעריכו הגביות והמסים על כל אחד כראוי לו, עד שנזכה כולנו להנצל על ידם מפגם כל הארבע מדות האלה, שלא ידבק בנו ובזרענו שום שמץ מהם, לא מהם ולא מקצתם, לא במחשבה לא בדבור ולא במעשה, לא בשוגג ולא במזיד. רק נזכה להיות קדושים וטהורים בתכלית השלמות, ונקיים לגמרי מפגם כל הארבע מדות האלה:

ותרחם עלינו ותשמרנו ותצילנו מפגם נדרים ושבועות, ותשמרנו שלא נהיה רגילים בנדרים ושבועות. וכל הנדרים ושבועות שאנו מוכרחים לנדור או להישבע בשביל קדושה ופרישות כרצונך הטוב, כמו שאמרו רבותינו זכרונו לברכה 'נדרים סיג לפרישות', תשמרנו ברחמיך הרבים, ותעזר ותושיע לנו בכל עת לקיימם מיד, ולבלי לעבור חס ושלום ולבלי לאחר שום נדר ושבועה, רק נזכה לקיימם בשלמות מיד. וככל היוצא מפינו נעשה, ומוצא שפתינו נשמור ונעשה, כאשר נדור תכף ומיד, ולא נאחר לשלמו.

ותורני ותלמדני בכל עת איך להתנהג בענין נדרים ושבועות בשביל קדושה ופרישות, באופן שאזכה לקיימם באמת, ולזכות על ידם לקדושה ופרישות באמת כרצונך הטוב. "הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלקי ישעי, אותך קויתי כל היום".

חוס ורחם עלי ועל כל ישראל, ומלא משאלותינו לטובה ברחמים,

ותמהר ותחיש לגאלנו ותביא לנו את משיח צדקנו, ותשוב המלוכה והרשות וההתנשאות לישראל עמך הכשרים והיראים באמת, ויקוים מקרא שכתוב:

"כי להשם המלוכה ומושל בגוים, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה להשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד":

אמר המעתיק : אם ניתן להוסיף מפי כמה מילים..,

ויהי' רצון רבונו של עולם שתתן לי שכל ודעת – להבחין בין מנהיגי האמת ומנהיגי השקר – שמוכרים את עצמם באומנות הפרסום והשיווק – גבוהה גבוהה עם הבטחות שלא מקיימים ! ובסופו של דבר מכבידים עלי/נו את עול הפרנסה והמיסים והנתינות, לבין מנהיגי האמת אשר רצונם להיטיב עמי/נו ועמך ישראל בגשמיות וברוחניות !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה