תפילה לפרנסה ברווח ובנחת מסידור דרך ישרה

תפילה לפרנסה ברווח ובנחת מסידור דרך ישרה (מהרב הגאון החיד"א):

אנא האל הגדול המכין פרנסה לכל בריה ומזמין מלבוש לכל נברא ושלוח להם מחיה, שתתן לי מחיתי בשופי, שתכלכלני ותפרנסני לי ולכל אנשי ביתי ולכל ישראל פרנסה טובה של כבוד, בנחת ולא בצר, בהתר ולא באיסור, בכבוד ולא בביזוי, פרנסה שלא יהיה בה שום בושה וכלימה.

תפילה לפרנסה ברווח

פרנסה שלא תצריכני בה לידי מתנת בשר ודם כי אם לידך המלאה והרחבה, פרנסה שאוכל לעסוק בתורתך הקדושה והטהורה והתמימה, וטרף נקי ומזומן ומזונותי ומזונת אנשי ביתי וכל צרכני קודם שנצרך להם, כדי שיהיה לבי פנוי בלי טרדה לעסוק בדברי תורה, לקים המצות וליישב בשלום על שולחני בכבוד עם כל בני ביתי.

ושלא אצפה לשולחן של אחרים, שלא אצטרך להשתעבד לשום אדם, ושלא יהי׳ עלי שום עול בשר ודם כי אם עול מלכותך לעבדך בלבב שלם, ובבגדי כבוד יהיה לבושים ביוקר ולא בבושת פנים.

והצילנו מן עניות ומדלות ושפלות, ואזכה להכניס אורחים ולגמול חסד לכל אדם, והזמין לי לעשות צדקה להראוים לה ולא אכשל בבני אדם שאינם הגונים, אמן

סגולה בדוקה לפרנסה ברווח

יקח צדקה לתת לעניים הגונים יראי שמיים ועובדי השם,
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,

ויאמר 3 פעמים: אלהא דמאיר ענני
ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם
הריני נותן [בלי נדר] סך של ____ פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור

ובזכות אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב,
והתנא רבי מאיר בעל הנס, ובזכות וכוח כל הצדיקי אמת קדושים אשר בארץ המה.

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם,
והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה, מיגון ואנחה לששון ושמחה,
כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית)
ועם כל עמך בית ישראל בכל מקום שהם,
ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה