4 נוסחים של תפילה לצום ותפילה לתענית

תענית וצום הם סגולה מעולה לכבות מחלוקת ומריבות בבית בגוף בנפש ובעבודה ולזכות לשלום

סגולה ביום צום לומר תפילה לצום וליום תענית לפניכם בדף 4 תפילות מועילות לכבות מחלות ולהשכין שלום:

כתב הגר"ח פלאג"י זיע"א (מל"ח ס' כט' א"י) לפי דברי הזוהר הקדוש (שמות דף כ') דביום התענית טוב שיאמר כלשון הזה:

1- תפילה לצום ביום תענית

"גלוי וידוע לפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי, שהקרבתי לפניך חלבי ודמי והרתחתי אותם בחמימות חולשת גופי.

יהי רצון מלפניך שיהא הריח העולה מפי בשעה זו, כריח העולה מהקרבן באש המזבח, ותרצני כשם שהקשבת לתפילת רבי אלעזר אמן סלה. ע"כ.

כתב בספר נגיד ומצוה "כשאדם עושה תענית ישאל מן השם יתברך שיתן לו כפרה וחיים ובנים לעבודתו יתברך"

2- תפילה לצום

(לשון חכמים, חלק א, יז).

נהוג לומר את הבקשות – בתענית של עשרת ימי תשובה, אבל אפשר בכל תענית לומר אותם.

רבונו של עולם…, ימינך פשוטה לקבל שבים. חכמי ישראל הורו לנו שתפילה ותענית ותשובה של אדם יחידי מעמך ישראל – תקבלה ברחמים וברצון בימי התענית (שהרי כל עיקר התענית היא שאדם יפשפש במעשיו ויחזור אלה השם בכניעה ובתשובה). וככתוב על ידי נביאך: דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב וגלוי וידוע לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי שהקרבתי היום הזה לפניך חלבי ודמי בתענית. והרתחתי אותם בחמימות חולשת גופי.

יהי רצון מלפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, שיהיה חשוב ומקובל ומרוצה לפניך חלבי ודמי שנתמעט היום בתענית כאלו הקרבתיו על גבי מזבחך הקדוש. ויהיה חשוב ומקובל ומרוצה תעניתי ביום זה (אפשר להזכיר את שם התענית) ___________ שתמחול ותסלח ותכפר לי על כל החטאים והעונות והפשעים שחטאתי ועויתי ופשעתי בכל יום, שבכל שבוע ושבוע בימים שעברו בכל שנותי וימי.

ויהי רצון מלפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי שיהיה הריח העולה מפי בשעה זו כריח העולה מהקרבן באש המזבח ותרצני. ובכן יתמתקו מספר אותיות של מילוי הרבוע שם אלהים דההי״ן שחשבונם ת״ת ועם מספר ק״ל אותיות של עשרה שמות אלהים במלוי ההי״ן עולים מספר תענית ויעלה. לפניך מדרגה אחר מדרגה מעשיה ליצירה ומיצירה לבריאה. ומבריאה לאצילות. עד מוחא סתימאה מחשבה העליונה דבריר אוכל וזריק פסולת.

ומכוחה ישתלשל וירד שפע גדול ורב על כל העולמות מדרגה אחר מדרגה. מאצי״לות לברי״אה. ומברי״אה ליצי״רה. ומיצי״רה לעשי״ה. ומשם יגיע ויחול עלי אני (פלוני/ת בן/ת פלונית) לטהר לבי לעבדך באמת ליראה ולאהבה את שמך.

ולתת כח במחשבתי ומוחי לברר ולעלות כל ניצוצי הקדושה והנפשות והרוחות והנפשות הקדושה להגביר חלק הטוב שיש בי ובהעלות ריח הבל פי יתוקנו ויעלו ארבעה יודין של מלוי שם הוי״ה במלוי ע״ב [יו״ד ה״י וי״ו ה״י] אל מקומם העליון. ויעלו כל חלקי הנפשות והרוחות שהיו בדומם וצומח וחי באכלי אותם ויחזרו אל הקדושה מנוקות מכל רע ואת נפשנו תטהר עננו אבינו עננו. והיה נא קרוב לשועתינו.

עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני. יהיו לרצון  אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי

3- תפילת רב ששת – תפילה לצום

(ברכות יז, א) רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא בתר דמצלי אמר הכי :

ריבון העולמים גלוי לפניך בזמן שבית המקדש קיים אדם חוטא ומקריב קרבן ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו ומתכפר לו, ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי, יהי רצון מלפניך שיהא חלבי ודמי שנתמעט כאילו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח ותרצני.

4- תפילה לתענית ויום צום – מרבי נתן מברסלב מהספר הקדוש "ליקוטי תפילות"

(ליקוטי תפילות חלק א – קג, וחלק ב)

והנה אני מודה ומתודה לפניך אבי אב הרחמן המלך הטוב והמטיב לכל, על כל החסדים והטובות והישועות והנפלאות אשר עשית עמי מעודי עד היום הזה, אשר אחר כל מה שעבר עלי, ואחר כל מה שעברתי בשוגג ובמזיד באונס וברצון, ואחרי כל אלה, עדין לא כלו רחמיך ממני, ואתה מעוררני ומחזקני עדין לצפות לישועתך, ולסדר דברי אלה לפניך. מלבד מה אשר אתה מזכני בכל יום בנקודות טובות ונוראות לקדשני בקדושת ישראל בקדושת מצותיך הנוראות, אשר אתה מזכני בכל יום לחטף בזה העולם הכלה והנפסד, החולף ועובר כהרף עין, מה רב טובך אשר עשית עמי, "מה אשיב ליהוה כל תגמולוהי עלי".

על כן מצא עבדך את לבו עדין להתחנן לפניך, ולהשתטח מול רחמיך וחסדיך… שתזכני עתה לפעול בקשתי ברחמים אצלך.

ובכן באתי לפניך בעל הרחמים, בעל הישועות, "גדול העצה ורב העליליה", אשר גיליתה לנו ע"י חכמי ישראל – גודל עוצם מעלת הצום והתענית שהוא עיקר התשובה, שתורני באמת דרכי התשובה, ותהיה עמי תמיד, ותדריכני בכל עת ושעה בדרך הישר באמת, באופן שאזכה מהרה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת חיש קל מהרה…

ותפתח את לבבי שאזכה להרגיש כאב עוונותי באמת בלבי, ועצם צרת נפשי אשר אין לשער, עד שאזכה לזעוק זעקה גדולה ומרה כראוי לי לזעוק לפי ריבוי עוונותי ופשעי העצומים,

ואזכה להתחרט על העבר בחרטה גמורה, ולעזוב באמת דרכי הרע ומחשבותי הרעות והמבלבלות, ולקבל עלי בקבלה חזקה ונכונה לבל אשוב עוד לכיסלה, ולבל אעשה עוד הרע בעיניך כאשר עשיתי, ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת בשמחה ביראה ואהבה, ולבכות הרבה מתוך שמחה:

יהי רצון שאזכה לומר סליחות בכוונה גדולה, ולצעוק ולזעוק אליך מאד מאד, ואזכה על ידי התענית (הזאת שהיום אני צם – יזכיר את שם התענית________) להכניע ולבטל גשמיות גופי הרע, ואזכה לבטל המחלוקת הגדולה ולהמשיך שלום גדול בכלליות ובפרטיות. הן עצם המחלקת מבני העולם, שהם קמים תמיד כנגד הרוצים לכנוס בקדושת ישראל באמת, שעומדים כנגדם כמה מיני חולקים ומונעים ומלעיגים בכמה אופנים, להטותם מנקודת האמת.

הן עוצם המחלוקת שבלבי (ושאר מחלוקות ומריבות שיש עלי), שכל מה שאנו רוצים לעשות בעבודתך מונעים אותנו הרבה מאד בלי שיעור, אשר כמעט "כשל כח הסבל", כי כל מה שאני רוצה להתגבר לטהר מחשבותי ורעיוני, מתגברים כנגדי בלבולים רבים במחשבות זרות והרהורים רעים, אשר כל זה נקרא מחלקת. וכנגד כל אלו המחלקות צריכין תעניות, כאשר גלית לנו בהתורה של רבינו נחמן מברסלב על מעלת וגודל התענית.

על כן רחם עלינו למען שמך, והורני ולמדני וזכני לשום אל לבי להבין ולהתענות (לפחות את מה שציוונו חכמי ישראל בהלכה) כרצונך הטוב באמת, באופן שאזכה על ידי התעניות להכניע ולבטל כל מיני מחלוקת,

ואזכה להכניע ולבטל כל הרצונות הפגומים שלי לבטל כולם כנגד רצונך, ולדבק לבי באמת אליך ולעבודתך האמתיית, ולא אסור מרצונך ימין ושמאל, מעתה ועד עולם,

ועל ידי זה תזכני שיתבטלו כל רצונות אחרים של המונעים והחולקים כנגד רצוני, ולא יהיה כח לשום מונע וחולק לבטלני חס ושלום מעבודתך האמתיית אפילו כחוט השערה. ויתבטלו כל מיני מחלקת שבעולם. הן מחלקת מבני העולם, הן מחלקת שבלבי הכל יתבטל לגמרי,

ואזכה לשלום גדול באמת בכל הבחינות, באופן שאזכה לשוב אליך באמת. ולהיות כרצונך הטוב תמיד באמת מעתה ועד עולם:

ותזכני ברחמיך הרבים לשמחה גדולה רבה ועצומה תמיד לשמך ולעבודתך, "שמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה":

אַגְרָא דתַעֲניתָא צְדָקָה – מתנאי התענית שיתן לצדקה

כדי שיעור מה שהיה האדם הצם עתיד לאכול… (פלא יועץ – ערך תענית)

עפ"י גדולי ההוראה בזמננו, שיעור זה הוא כ- 50 ₪ לכל נפש שמתענה (סכום המוערך של שווי ערך הסעודות שהאדם אוכל במשך היום).

לתרומות ופדיון התענית – בדף התרומות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה