תפילה לראש השנה

תפילה לראש השנה – הכנה לימים הנוראים ! 

לפני יום הדין של ראש השנה כשעומדים לפני מלך מלכי המלכים במשפט אזי יש להכין את עצמנו בתפילה ותחנונים לפני שנגשים לפני המלך שירחם עלינו כי הוא אבינו הוא מלכנו, והוא אב הרחמן המרחם… תפילה זו של רבי נתן מברסלב בספר ליקוטי תפילות, יעזור לכם להתעורר ולהכין את עצמכם לקראת ראש השנה.

בהצלחה מוסדות ברסלב מאיר !

נ.ב יערך ע"י רבני הישיבה, פדיון ערב ראש השנה אצל רבי נחמן מברסלב אומן כנסו >> אומן

תפילה לראש השנה :

ובכן תרחם עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים שנזכה לקבל ראש השנה הקדוש בקדושה ובטהרה גדולה, ביראה ובאהבה ובשמחה ובחדוה רבה. כי אתה ברחמיך בחרת בנו מכל העמים וקדשתנו במצותיך, ועשית עמנו חסד גדול הזה, ונתת לנו מתנה טובה הזאת, שהיא ראש השנה הקדוש, יום קדוש ונורא ואוים מאד, אשר בו תינשא מלכותך ויכון בחסד כיסאך ותשב עליו באמת.

וברחמיך הרבים וחסדיך העצומים, קבעת לנו את יום ראש השנה הגדול והקדוש, יום הדין הגדול והנורא, בראש חודש תשרי. שהוא חסד גדול ונפלא מאתך, בעל החסד והרחמים, אשר אתה חושב מרחוק להטיב אחריתנו, ואתה טוב ומטיב לרעים ולטובים, והקדמת תרופה וצרי למכותינו. כי ידעת כי בשר ודם אנחנו, ומחומר קרצנו, הן בעון חוללנו ובחטא יחמתנו אמנו, ויצר לב האדם רע מנעוריו, ו"אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא".

אף כי קטני ערך שפלי קומה, חלושי כח עצובי רוח, עוללים לא ראו אור המלכלכים בחטאות נעוריהם מלאים חטא ועון ופשע, אשר לולא רחמיך וחסדיך העצומים והנוראים מאד, לא היה לנו חס ושלום שום תקוה כלל, כי איככה נפצה פה ואיך נשא עין, ואיך היינו יכולים לבוא לפניך בחטאתינו ולהעיז פנינו ולהקשות ערפנו, לבוא ולהתודות לפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו ולהתחרט על מעשינו ועוונותינו.

אבל חסדיך רבים מאד,

"חסדך יהוה מלאה הארץ, חסדי יהוה כי לא תמנו", כי לא כלו רחמיך לעולם, "כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה" וחסדך מאתנו לא ימוש לעולם, אף אם עשינו מה שעשינו. על כן גלית לנו מרחוק עצם פלאי חסדיך העצומים והרבים והנוראים והגדולים מאד מאד בלי שעור וערך ומספר, עד אין סוף ואין תכלית. וקבעת לנו יום ראש השנה הקדוש יום הדין הגדול והנורא, בראש חודש, שאז אתה בעצמך מבקש כפרה כביכול כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה:

'הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירח', ואתה בעצמך מתחרט כביכול על מעשיך על שמעטת את הלבנה, אשר משם נמשכים כל חטאינו. על כן נתת לנו פתחון פה, לבוא ולהתודות לפניך ולהתחרט על מעשינו ביום הדין הגדול שהוא ראש השנה, כי הלא גם אתה בעצמך מתחרט ומבקש כפרה אז:

על כן באנו לפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, אלהי החסד והרחמים, זכנו ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים, שנזכה לקבל החסד הגדול הזה בראש השנה הקדוש הבא עלינו לטובה. רחם עלינו למען שמך, וזכנו לקבל ראש השנה הקדוש בקדושה גדולה. כי אתה יודע שבדורות הללו בעוקבא דמשיחא, אין לנו שום תקוה כי אם על קיבוץ ראש השנה הקדוש, שאנו מתקבצים יחד בכל מקומות ישראל במושבותיהם.

ראש השנה – יום המשפט.

יודע תעלומות בוחן לבבות, אדון החסד מלא רחמים, למדנו והורנו איך להמשיך חסדיך הגדולים עלינו, באופן שנזכה לשוב אליך באמת ובלב שלם. ואם חטאנו עוינו ופשענו לפניך הרבה מאד, ופגמנו בכבודך הרבה, והלכנו אחר תאוות לבנו והמשכנו עלינו את היצר הרע, ופגמנו וקלקלנו מה שקלקלנו, עד אשר אין לנו שום מליץ ישר ושום זכות על פי דת המשפט הקדוש. הן על זה באנו לפניך לחלות פניך, ולהשתטח לפני רחמי כסא כבודך, ואנו תולים עינינו אליך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתעשה למען רחמיך וחסדיך הפשוטים,

ותשב בעצמך על משפטנו, "כי המשפט לאלהים הוא". ולא תתן כח ורשות חס ושלום לשום אדם שבעולם, ולא לשום בית דין שלמעלה ושלמטה, ולא לשום מלאך ושרף, ולא לשום נברא שבעולם, לשפוט ולדון אותנו חלילה. "חלילה לך מעשות כדבר הזה". כי אם אתה לבד תדין ותשפוט אותנו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים,

"מלפניך משפטנו יצא עיניך תחזינה מישרים". כי אתה לבד יודע את מקומנו, כי אתה מקומו של עולם ואין העולם מקומך, ורק אתה לבד יודע לדון אותנו כלנו לכף זכות תמיד. "רחמיך רבים יהוה כמשפטיך חייני", כי אתה יודע את מקומו של כל אחד ואחד מאתנו עמך ישראל, איך נולד ואיך נמשך נשמתו לזה העולם, ובאיזה מקום היה בגשמיות וברוחניות מעודו עד היום הזה, ואתה מלא רחמים, ומטה כלפי חסד תמיד.

אבינו שבשמים, רחמן אמתי חסדן אמתי,

חמול עלינו בעת צרה הזאת, אשר "באו בנים עד משבר וכח אין ללדה", עשה עמנו חסד חנם ממה שלא יחסר עמך, וזכנו מעתה להיות כרצונך באמת, לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד:

וברחמיך הרבים תמשיך עלינו קדושת ראש השנה תמיד ותמחל ותסלח לנו על כל פשעינו וחטאתנו ועוונותינו. ותמלא פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום מעוט ויהיה אור הלבנה כאור החמה, כאור שבעת ימי בראשית כמו שהיתה קדם מעוטה.

ותזכנו ותעזרנו שנזכה לאחז עצמנו בכסא הכבוד בשרשי נשמות ישראל, עד שיהיה לנו כח לעשות ראש השנה, להמשיך ולהאיר עלינו ועל כל ישראל קדשת ראש השנה תמיד.

ונזכה לדון את כל אדם (בפרט להתאמץ ולהשתדל בכך עם כל אחד מאחינו, מעם ישראל..,) לכף זכות תמיד, ולהכריע את כל העולם כלו לכף זכות, לזכות את כל אחד ואחד לפי מקומו. ונזכה לידע באמת מקומו של כל אחד ואחד, ולהמשיך זכות וחסד ורחמים על כל אחד ואחד מכלליות ישראל עמך הקדוש אשר בהם בחרת, אפילו על הגרוע שבגרועים והפחות שבפחותים, ותפתח לנו אור הדעת שנזכה למצוא זכות לכולם.

ראש השנה – לא לדבר סר על אף אחד מישראל.

ותרחם עלינו ותשמרנו ותצילנו תמיד שלא נדבר סרה חס ושלום על שום בר ישראל שבעולם (ובפרט לא על לומדי התורה הקדושה ועובדי השם). ותצילנו ברחמיך מלשון הרע ואבק לשון הרע. ולא נתחיל לדון שום בר ישראל לחובה חס ושלום, רק נזכה לדון את הכל לכף זכות תמיד, ולהכריח עצמנו בכל כחותינו עד שנזכה למצוא זכות וחסד וטוב לכל אחד ואחד, אפילו בתכלית הדיוטא התחתונה, בתכלית הגריעות והפחיתות, ולהכריע הכל לכף זכות תמיד:

מלא רחמים, מלא משאלותינו לטובה ברחמים,

ותתן לנו כל חפצנו ובקשותינו לטובה חיש קל מהרה. ותתפאר עם כל עמך ישראל לעולם, מגדול ועד קטן, כי כולם (כל נפש מעמך ישראל) יקרים וחביבים בעיניך כבבת עין !! ובידך הכל. הן "כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה", ובעצם שפלותנו וגריעותנו ופחיתותנו ודוחקנו ועמלנו, ועצם רחוקנו ממך על ידי עוונותינו וחטאתנו הרבים והעצומים, עם כל זה אתה יכול להגביהנו ולהעלותינו, ולהמשיך עלינו קדושה וטהרה ולהחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ולקרבנו לעבודתך באמת, עד שנזכה להגיע לכל מה שבקשנו מלפניך. כי אתה "מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון. להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו", ואתה משפיל גאים ומגביה שפלים.

ואתה מלא רחמים עלינו ועל כל ישראל תמיד, בכל עת ובכל רגע, ואתה עושה נפלאות גדולות לבדך כי לעולם חסדך, "עושה גדולות עד אין חקר נסים ונפלאות עד אין מספר", כאמור "אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו. יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם. מקים מעפר דל מאשפות ירים אביון להושיב עם נדיבים, וכיסא כבוד ינחילם, כי ליהוה מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. רגלי חסידיו ישמר, ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש; יהוה, יחתו מריביו, עליו בשמים ירעם, יהוה ידין אפסי ארץ, ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו". ונאמר: "מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום יהוה. עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה קדש יהוה לאורך ימים, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי" אמן כן יהי רצון:

ישיבת ברסלב מאיר

מאמרים להכנה לימים הנוראים : שופר = שפרו מעשיכם, קול שופר , הכנה לימים נוראים.

מחפשים ברכות מקוריות מעניינות ומצחיקות לראש השנה – כנסו ברכות לשנה טובה ומתוקה מאתר הברכות הישראלי !

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה