תפילה לראש חודש ניסן

מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב

תפילה לראש חודש ניסן מרבי נתן מברסלב
(לתפילה לערב ראש חודש ניסן מהשל"ה הקדוש – המסוגלת לפרנסה – הקליקו כאן)
אפשר ורצוי לומר גם ערב ראש חודש ניסן וכל החודש כולו :

תפילה לראש חודש ניסן :

יהי רצון מלפניך יהוה אלהי, ואלהי אבותי, שתהיה בעזרי שאזכה להמשיך עלי הארת התשובה השלמה משורשה – שהוא ראש חודש. כאשר גלית לנו על ידי צדיקיך האמתיים.

ונזכה לקבל ראשי חודשים בקדושה גדולה, ונזכה להמשיך עלינו שורש התשובה בכל שנים עשר ראשי חודשים, אשר נתת לעמך ישראל זמן כפרה לכל תולדותם (התולדות של האדם הם הילדים והמעשים שלו), באופן שנזכה לשוב אליך בתשובה שלמה באמת:

ותזכני לקדש עצמי ביותר בשני החודשים הקדושים, שהם שני ראשים של השנה, שהם ניסן ותשרי שהם ימי תשובה, שאזכה בכל שנה ושנה *לשוב בהם בתשובה שלמה, *ולהתקדש בהם בקדושה יתרה *ובשמחה גדולה. ואזכה להמשיך עלי קדושה גדולה ותשובה שלמה תמיד משני החודשים האלו על כל השנה כולה !

גאולת הנפש

ואזכה להמשיך קדושת חדש ניסן, ראש חודשים, עלי ועל כל ישראל. וכשם שהוצאת בו את עמך ישראל מגלות מצרים, ערות הארץ, שהוא פגם הברית, כן ברחמיך הרבים תושיעי ותגאלי בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, לכל נפש ונפש, מעמך ישראל, (ובפרט לנפשי, להוציאה מהגלות והעבדות של הבלי העולם הזה). שתצילנו כולנו בכוח קדושת החודש הזה, ראש חדשים ראשון הוא לנו לחודשי השנה, שהוא חודש ניסן הקדוש, גאולת וישועת ישראל, שנזכה כולנו על ידי זה לגאולת הנפש באמת, שתגאלנו ותפדה נפשנו מהרה מבאר שחת מטיט היון. ותוציאנו ממצולות ים. ותציל נפשותינו האומללות מאוד מפגם מקרה לילה חס ושלום, ולא נכשל בעון זה לעולם, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל מעתה ועד עולם, לא בשוגג ולא במזיד לא באונס ולא ברצון.

להמשיך שמחת החודש לכל השנה

אבינו מלכנו חמול עלינו, אבינו מלכנו חוס ורחם עלינו, אבינו מלכנו חמול על עוללנו וטפנו. ותעזרנו להמשיך קדושת ושמחת ניסן על כל השנה כולה. ונזכה להיות בשמחה תמיד, ולהביא תמיד שחוק ושמחה ועוז וחדוה בכל המלאכים הקדושים. ויהיה הוד והדר לפניהם עז וחדוה במקומם בכל השנה כולה כמו בחודש ניסן.

ונזכה תמיד ליתן חיזוק ותוקף להמלאכים הקדושים על ידי שמחתנו. ויתחזקו המלאכים הקדושים תמיד בכל עז ותעצומות. ויבטלו כוח השדים והקליפות, ולא יתנו להם שום יניקה מהשפע הקדושה היורדת לנו, עד שנזכה למאכלים ומשקאות מבוררים, ולהנצל על ידי זה מטומאת מקרה לילה חס ושלום, ולהיות קדושים וטהורים תמיד:

מלאך אותיות מאכל

ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתרחם עלינו ברחמיך הרבים ותזכנו לחלומות קדושים, לחלום על ידי מלאך הקדוש, לחלומות צודקים ואמתיים. ואל יבהלוני רעיוני וחלומות רעים והרהורים רעים, ותצילני מחלומות של שוא והבל, מחלום על ידי שד חס ושלום. ותעלני מבהמה לאדם. ותזכני לקדש ולטהר הכח המדמה שלי, ויהיה נכלל הכח המדמה בכח השכל דקדושה, עד שגם בעת הסתלקות המוחין בשעת השנה, יהיה הכוח המדמה והרשימות של המוחין בקדושה גדולה בבחינות מלאך. ותמשיך עלי צלם אלהים עד שאזכה לחלום על ידי מלאך, לחלומות מיושבים, לחלומות טובים וישרים בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב. ותצילני מחלומות של שטות וטיפשות והבלים ושקרים. ותהפוך כל חלומותי עלי ועל כל ישראל לטובה.

ותזכני שתהיה מחשבתי ודעתי ורעיוני אחוזים ודבוקים וקשורים בך תמיד, ובתורתך הקדושה, ובצדיקיך האמתיים, עד שאזכה לראות בחלום אור פני הצדיקים האמתיים, ולשמוע מהם דברי אלהים חיים, דברים אמתיים וקדושים בלי שום תערובת פסולת כלל, בלי שום תערובת שקרים והבלים הנמשכים ממקום אחר חס ושלום. ואזכה לזכור תמיד היטב בהקיצי את כל הדברים הקדושים האמתיים שתזכני לראות ולשמוע בחלום. ותחזקני ביראתך ובעבודתך הקדושה תמיד ויהיו כל חלומותי מיושבים עלי לטובה:

מאכלים כשרים בלי תערובת השדים

ובכן תזכנו ברחמיך הרבים, ותעזרנו ותושיענו שיהיו כל המאכלים ומשקאות שלנו מאכלים (עם כשרות טובה על פי הלכות התורה), מבוררים צחים וזכים בלי שום סיג ופסולת כלל. ולא יתערב באכילתנו שום תערובות מאחיזת השדים כלל. ותתן לנו כוח ועוז ותעצומות לחזק את המלאך (מלאך אותיות מאכל). ותעזור לנו שנזכה להיות בשמחה תמיד, ונתגבר ונתאמץ בכל עוז וכוח וגבורה להיות אך שמח תמיד. ותהיה אכילתנו בשמחה גדולה ובקדושה ובטהרה גדולה, ויקים בנו מקרא שכתוב: "לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך. כי כבר רצה האלוהים את מעשיך". עד שנזכה על ידי השמחה והחדוה לחזק את המלאך, ויתחזקו המלאכים הקדושים בכוח גדול על ידי תקף שמחתנו. וימשיכו לנו שפע טובה ופרנסה טובה, מאכל ומשקה מבוררים בלי שום אחיזת הסטרא אחרא כלל. ולא יתנו להסטרא אחרא והשדים לינק מהשפע הנמשכת לנו כלל, ולא תתעכב השפע אצלם כלל רק דרך מעבר לבד. ולא יינקו מהשפע רק כדי חיותם בצמצום גדול.

ותמשיך ברחמיך כל השפע לעמך ישראל הקדוש, ולא ישלטו בה ידי זרים (ונזכה תמיד מהשפע הבא לנו – להפריש לצדקה ללומדי התורה ועובדי השם האמיתיים המוסרים נפשם לעבודתך וקדושתך). ונזכה להיות בשמחה תמיד, ובשמחתנו לא יתערב זר. ותעזרנו בכל עת להתחזק תמיד בשמחה וחדוה גדולה, עד שנזכה על ידי השמחה להנצל מטומאת קרי חס ושלום הבאה על ידי עצבות ומרה שחורה חס ושלום.

להנצל ממקרה לילה וחלומות רעים – על ידי שמחה

אנא יהוה מלא רחמים חושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח. הצילנו נא מטומאה הרעה הזאת. שמרנו נא והצל נפשנו ממקרה לילה. זכנו לקדש את מחשבתנו ותמשיך עלינו קדושת המוחין על ידי המגני ארץ, עד שנזכה לשבר תאות נאוף לגמרי. ונזכה להכלל בקדושת משה רבנו ובקדושת כל השבעה רועים דקדושה, ובקדושת כל הצדיקים האמתיים. וימשכו עלינו קדושת המוחין והתפילין הקדושים משורשם העליון.

ותזכנו להיות בשמחה תמיד. ולחזק את כח המלאכים הקדושים על ידי עז שמחתנו. ותמשיך לנו פרנסה טובה מן השמים בהרחבה גדולה, ויהיו כל אכילותנו ושתיתנו מבוררים ומזככים בלי שום אחיזת תערובת כוח השדים והסטרא אחרא כלל, ולא יהיה להם שום כוח לחמם את האדם חס ושלום בחמימות אש התאוה הזאת (ניאוף). ותציל אותנו ואת כל עמך ישראל תמיד ממקרה לילה:

אנא יהוה, מה נאמר ומה נדבר ומה חילים נגבר. מה נאמר לפניך יושב מרום ומה נספר לפניך שוכן שחקים הלא כל הנסתרות והנגלות אתה יודע. מלכי ואלהי אליך אתפלל. אליך אשתטח. "אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים". כי אין לי שום כלים ודיבורים ומחשבות ולמעלה מן המחשבה להלביש בו סיפור צרות נפשי המרובים והעצומים מאד מאד. רק כבהמות שדי אערוג אליך. "כסוס עגור כן אצפצף, אהגה כיונה, דלו עיני למרום, יהוה עשקה לי ערבני. אדדה כל שנותי על מר נפשי". הרי אני לפניך כמו שאני, ואין לי שום תקוה כי אם על תפילה ותחנונים שתחנני מאתך להתפלל ולהתחנן לפניך, עד שאזכה לישועה שלמה לשוב אליך באמת ולצאת מאפלה לאורה, מיגון לשמחה ומחושך לאור גדול, ולהיות כרצונך באמת:

יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, מלא רחמים, מלא ישועות והצלות, מלא חמלה וחנינה. מלא טוב "טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו", שתהיה בעזרי מעתה ותשמרני ותצילני שלא אחטא עוד. הצילני מעתה ממקרה לילה, ולא אהרהר ביום ולא אבוא לידי טומאה בלילה, "גם מזדים חשך עבדך אל ימשלו בי, אז איתם ונקיתי מפשע רב". זכני ברחמיך להיות בשמחה תמיד:

רוצים להמשיך את הקדושה לכל השנה עם תפילה לראש חודש ניסן ?

יש לכם כוח לעוד קדושה ? טוב לומר :

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה