תפילה לרבי מאיר בעל הנס

הילולת רבי מאיר בעל הנס

תפילה לרבי מאיר בעל הנס –
היא תפילה מסוגלת מחז"ל לכל דבר בקשה
בעת נתינת צדקה לעילוי נשמת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א,
(עפ"י מרן החיד"א זיע"א)

תפילה לרבי מאיר בעל הנס

יש לומר בעת נתינת הצדקה :

הריני מנדב מעות (נותן) לצדקה לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס
כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר בעל הנס (…יפרט כל בקשה שהיא).

אלקא דמאיר ענני,

אלקא דמאיר ענני,

אלקא דמאיר ענני.

תפילות נוספות

אקרא לאלוקים עליון לקל גומר עלי. חנני ה' כי אליך אקרא כל היום.
עזרנו אלוקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך.
עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו,
כשם ששמעת את תפילות הצדיקים, ועשית עמהם נסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
וכשם ששמעת את תפילת עבדך רבי מאיר, ועשית עמו נסים ונפלאות…
כן תרחם עלינו בעניינו, ותהא נא שעה זו שעת רחמים ועת רצון מלפניך
לעשות עמדי (פלוני/ת בן/בת פלונית) נסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
ותשמע תפילת עבדך ביום הזה (…כאן יש לפרט את הבקשות כל אחד במילים שלו/ה)

ותתן אותי ואת כל בני ביתי וכל עמך בית ישראל,
בכל מקום שהם לטובה ולברכה לישועה ולנחמה,
לחן ולחסד ולרחמים, ותשלח רפואה שלימה לחולי עמך
(מי שיש לו חולה בביתו – בפרט לחולה פלוני/ת בן/ת פלונית)
ותזמין לנו פרנסתינו מידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה,
ותצילנו מכל צרה וצוקה, ותוציאנו מאפילה לאורה, וימלאו כל משאלות לבנו לטובה,
מעתה ועד עולם אמן סלה.

קרדיט לתפילות – לאתר תפילות ישראל

לתרומות לזכותו של רבי מאיר בעל הנס ועריכת פדיון נפש ע"י חסידי ברסלב

או למסירת שמות חינם לברכה ותפילה ביום ההילולה של רבי מאיר – בוואטסאפ 052-565-2005

נ.ב רבי מאיר היה מגדולי התנאים בדור הרביעי, מתלמידי רבי עקיבא, והוא היה צאצא של נירון קיסר שהתגייר (תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף נ"ו, עמוד א'). שמו המקורי היה נהוראי, ונקרא מאיר היות ש'האיר עיני חכמים בהלכה'. קיבל מתנה משמיים שכל האומר "אלהא דרבי מאיר ענני" נשמעת תפילתו, כדאי לנצל את הזכות).

מוקד התפילות של חסידי ברסלב

בית ספר לצדיקים – לתורה, תפילה, מידות טובות ושמחת חיים !

ניתן למסור שמות חינם – לברכה בהילולת רבי מאיר בעל הנס

בזכותו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א

ימלא השם יתברך ברחמים ובמידה טובה ומרובה
כל משאלות לבכם לטובה, אמן ואמן.

www.breslevmeir.com/pray

תרומות יקבלו בברכה 050-4161022

סגולה לבריאות מאת מרן החיד"א זצ"ל בספר 'כף אחת'

הריני מנדב שמן למאור לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר בעל הנס יצילני לי ולאשתי מכל חולי ומכל כאב ונהיה בריאים דשנים ורעננים ושקטים ויצילנו מכל צרה ומכל מני פורענות ויאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים לעבודתו יתברך.

אלהא דמאיר ענני:

אלהא דמאיר ענני:

אלהא דמאיר ענני:

אקרא לאלוהים עליון לאל גומר עלי: חנני ה' כי אליך אקרא כל היום: עזרנו אלוהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתנו למען שמך: עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קדושתך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי:

להמשך התפילות והסגולות כנסו תפילה לרבי מאיר בעל הנס.

תפילה נגד עין הרע מאת ה’פלא יועץ’

בזכות רבי מאיר בעל הנס יגן בעדנו שנעבוד את בוראנו עבודה שלמה, עבודה תמה לאורך ימים ושנות חיים, ולא תאונה אלינו רעה ונגע לא יקרב באוהלנו.

ובזכות רבי מאיר, יהיה כל זרעי זרע קודש, זרע אנשים שלמים במידות ובדעות.

אלהא דמאיר ענני:

אלהא דמאיר ענני:

אלהא דמאיר ענני:

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה