תפילה לתינוק

תפילה לתינוק – היא תפילה למי שמחכים הרבה זמן ולא נפקדים בזרע של קיימא.

תפילה לתינוק :

אבינו אב הרחמן שמע תפילתנו ותאזין שוועתנו, שיהיו כל העקרות נפקדות לטובה חיש קל מהרה, ויולידו ברחמיך בנים חיים וקיימים.

ויתרבו עמך בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר וכשם שגברו רחמיך על אבינו הראשון, אחד היה אברהם אבינו ואשתו שרה אימנו אשר זכרתם לטובה, ותפקדם לעת זקנותם ונתת להם את יצחק, והבטחתם להרבות זרעו ככוכבי השמים

כן יהמו נא מעיך ורחמיך על כל עקרות עמך בית ישראל אשר עיניהם תולות אליך לבד שתיתן להם זרע של קיימא לעבודתך וליראתך.

רחם עליהם למענך ופקדם לטובה ומלא משאלותם ברחמים, ותעתר להם ותשמע תפילתם [תפילה לתינוק], ותיתן להם הריון חיש קל מהרה.

ויזכו להוליד זרע של קיימא וישמחו אביהם ואמם בהם ויזכו לגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים לאורך ימים ושנים טובים – אמן !

ובבקשה ריבונו של עולם שומע תפילה שתתן ל… (פלונית בת פלונית נשואה לפלוני בן פלונית) לחבוק תינוק קטן ומתוק בריאה בגופו ובנפשו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים, בדרך היהדות בשמחה ואהבת התורה והמצוות להכיר אותך ולגלות מלכותך בעולמך באהבה.., כי כבר שנים שמחכים לברכה להכניס לביתם , מה טוב וכמה יועיל לשלום ביתם להיות לבשר אחד לגדל נפש יקרה מאיתך תתברך לעבודתך…

תפילה לתינוק

לקרוא במשך 40 יום רצופים, לפני השקיעה, את מזמורי התהילים: א', ד', ל"ב, ל"ג, נ"ז, ק"ח, קכ"ו. ולאחר מכן לומר את ה 'יהי רצון' שלהלן:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי,

צור העולמים צדיק בכל הדורות, למען שמך הגדול הנעלם מפסוק ה' זכרנו יברך יברך את בית אהרון, שתתן לי זרע זכר רצוי והגון וטוב ויפה, מתוקן ומקובל וראוי לחיות ולהתקיים בלי שום עוון ואשמה ותתן לי זרע אנשים ותברכני בשמך ותברך את ביתי בזכרך ואדע כי שלום אוהלי.

ותשפיע בו נפש רוח ונשמה ממחצב טהור. ותכונן כל הכנותיו כדי להשלימו ולקיימו ולהעמידו בנוי ובחן ובחסד וברחמים, בקו הבריאות, באומץ ובתוקף ובגבורה. ותרחם עליו בהעשותו, בהתרקמו אבריו. ותציגהו על בוריו בנפשו וברוחו ובנשמתו, בקרביו וביצוריו, ולא יהיה באחד מאבריו לא נזק ולא חסרון, לא נגע ולא חולי ולא יחסר לו כל טוב כל ימי חייו ויולד במזל טוב ובשעה טובה וברכה והצלחה. ויחיה חיים טובים וארוכים ולשלום, בין ברוחניות בין בגשמיות בעושר ואושר וכבוד בכל עמך ישראל, ותברכני ואת זרעי וזרע זרעי בכל דבר המשלים דעתנו ושכלנו והשגתנו לעשות רצונך.

ותברכני בברכות שמים מעל ובברכות תהום רובצת תחת ברכות שדים ורחם,

אנא ה' צבאות אלוקי ישראל יושב הכרובים תהיינה אזניך קשובות לקול תחנוני, השקיפה ממעון קדשך עלי השקפה לטובה ונתת לי זרע אנשים משופע בנשמה קדושה, ויהיה עוסק בתורה ומקיים מצוות, ומברכות פיך תברכני ויבורך בית עבדך עם כל בית ישראל לעולם, שמעה תפילתי ה' ושוועתי האזינה,

וקיים בי כוונת יצירתך את האדם בעולמך, כי לשבת אותה אתה בראתה ואתה יצרתה, ונתת לי זרע אנשים קדוש וטהור בנשמה חדשה. קדושה וטהורה מן החדר תבוא. מודבק בנשמות קדושי עליונים, ואתם נשמות הקדושים אשר הייתם בעולם הזה, חלו נא פני אל למלאת שאלתי לטובה, בזכותכם ובזכות אשר אני מתאווה להעמיד בן זריז וממולח בתורה והגון לנביאות, שמע קולי ה' אלוקים וקבל ברחמים וברצון את תפילתי, ואל תשיבני ריקם מלפניך ותמלא שאלתי לטובה, ואגדלנו ליראת ה' כל הימים עד עולם הוא ובניו בקרב ישראל. אמן.

לפני קריאת מזמורי התהילים ייתן כסף לצדקה, מדי יום ביומו, ובסוף ה- 40 יום יתרום הכסף לעניים הגונים או ללומדי תורה ותתקבל תפילתו ברצון.

בנוסף, ביום ה- 40 ידליק נרות לכבוד רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי.

(בשבת ובחג לא ייתן צדקה אלא במוצאי שבת/מוצאי יו"ט)

וטוב לומר תיקון הכללי

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה