תפילה מהקבלה מחולק ל10 ימים

תפילה לקבלת עול מלכות השם יתברך | קבלה מעשית וסגולות

בקשה על דרך הקבלה המעשית :

ה' אלהים שדי צבאות (יה אהה יהא יה אהיה אשר אהיה יהוה יהוה) אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת יגדל נא כחך ורחמני וכעסך ורוגזך ואפך ועברתך תרחק ממני פלוני עבדך בן אמתך פלונית וכל אשר לי ומכל בני ביתי ומעמך ומעירך ומנחלתך ויהי רחמך ה' עלינו ותחוס ותרחם עלינו ועל סגולתך ויאמרו הכל ה' הוא האלהים ואתה תפיל מלפניך ושח יושב שמים שוכן בשמי שמים דר פ"ד פלוני רוכב בערבות יושב זבול שוכן מעון יושב שחקים יושב על כסא רחמים וברקיע השביעי כלו אור שבעתים ומאורו יבהיקו כל המעונות ובו כסא הכבוד נכון על ארבע חיות כבוד ובו אוצרות חיים אוצרות נפשות ואין חקר ואין תכלית למאור הגדול אשר בו ומרוב תורה תאיר הארץ ומלאכים אחוזים בעמודי אור ואורם כאור נוגה ולא יכבה ועיניהם כניצוצי ברק ומעמדם ע"ג אור מפארים באימה ליושב בכסא רם ונישא כן הוא לבדו ואין זר אתו ואין אפס בלתו ולפניו נהרות אש מושכים ומשאתו יגורו אלים ומשאגתו ירופפו עמודים ומקולו ינועו אמות הסיפי' וחילותיו עומדים לפניו ולא ישורו דמות פניו כי הוא נסתר מכל ואין אותן יכולין לראותו ויחרדו ודמותו מכל נעלם ודמות כל ממנו לב נסתר מגלה עמוקות מני חשך ויוצא לאור צלמות ויודע מה בסתרי אופל כי אור עמו חונה וכשלמה עוטה אור יושב בכסא האור וסביבותיו עינים אור וחיות והאופנים ינשאוהו המה מעופפים ולהם שש כנפים ובכנפיהם יכסו פניהם ולמטה יתנו פניהם ולארבעתם פונים פניהם ולא יריהו למעלה פניהם מפחדו ואימתו והם על גביה' עומדין לפניו כתות כתות וטובלי' בנהר טהרה מתעטפי' כסיות אש לבנה ועונין בקול חזק ואמיץ ק' ק' ק' ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו והוא מקדם לכל המעשים והוא מקדם לכל העולם והוא מקדם לג"ע והוא עוד עד לא שמים וארץ והוא לבדו אין זר אתו ואין אפס בלתו תולה בזרועו מעונה ובכל מעונות יראתו כי ברוח פיו נחצב ונהדר נחצבו והוא אחד ואין לו שני ואין לו תמורה ואין דומה לו ואין זולתו ואין בלתו ואם צוה אין לו בטול חי ממ"ה הקב"ה מלך על כל מלכי הארץ והמתנשא על כל מלאכי שמים חוקר לבבות עד לא נוצר ויודע מחשבות עד לא תהיינ' ה' שמו מבורך יקר הדרו לעולם ולעולמי נצחים לעדי עד לעקב עולמים כי אין בלעדו ואין אלהים זולתו והוא בקולו מרעיש את הארץ ומנתיק הרים ומפרק הרים באפו ומרגיש הים בכחו ומשוטט עמודי עולם במבטא ונושא הכל בזרוע ונעלם מעיני כל חי יושב בכסא כבוד גדול מלכות קדשו ומשוטט עמודי עולם ומשוטט בכל העולם ואינו נראה והוא יודע כל הנסתרות ויודע מה בחשוכה והוא הופך צלמות לבקר והוא מאיר לילה כיום וכל הנסתרות לפניו גלויות כשמש ולא יפלא ממנו דבר והוא המלך הקדוש המהלך על כנפי רוח והוא מושל בכל העולמות ואין עוד מלבדו ושמש וירח וכל כוכבים וכל מזלות משתחוים לו והוא הנגלה בג"ע והוא הנוטע עץ החיים בגנו ב"ש בכל דור ודור ומבורך במעוני מעלה ועתיק ועמו עתק וצדקה ברוך כבודו ממקומו ומבורך בתפארת יקרו ממלא ומבין דעת לברואיו לחקור ולידע עוז יראת שמו:

ברוך שמו במושב יקרו ומבורך בתפארת עזו ב"ש באוצרות שלג ומבורך.בנהרי שלהבת ב"ש בערפלי זיו ומבורך במעונו הוד והדר ב"ש ברוכב ערבות ומבורך באלפי שנאן ב"ש בשרשרות ומבורך בסיתרי להבות ב"ש בקולות רעמים ומבורך בריצת ברקים ב"ש בפי כל אשר בארץ ומבורך בתהומות בארץ ב"ש בכל המדברים ומבורך בגלי הים ב"ש לבדו בכסאו ומבורך בישיבת עזו ב"ש בפי כל נשמה ומבורך בפי כל בריה ב"ש לעולם ועד ומבורך לעולמי עולמים:

ברוך ה' לעולם אמן ואמן סלה הללויה בני תורתי אל תעזוב ומצותי תצפון אתך מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתי שמור פצותי ותורתי כאישון עיניך והנה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם וליל' למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל הלא צויתיך חזק ואמץ אל תערוץ ואל תחת כי עמך ה' אלהיך בכל אשר תלך יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי ברוך לעולמים שם גודל מלכותו אריוהו אהרכו החיי אהיה אשר אהיה יהוה ואי הכה הה וה הו הה הי הה יהי הי הי הי היה חיה"ע זה שמי לעולם וזה זכרי לדר דר בשכמל"ו יהי ההיו היה יהוה הה הי הו הוה ויהיו יהי ההי והי הה יה יהי הו ההיו הוי הו יהוה יהו ההו הי הוה בשכמל"ו:

כשמו כן תהלתו וכגדולתו כן תהלתו וכתהלתו כן מלכותו וכמלכותו כן קדושתו וכקדושתו כן תפארתו וכתפארתו כן אורך שניו וכאורך שניו כן אורך אפו וכאורך אפו כן רוב חסדיו וכרוב חסדיו כן גבורתו וכגבורתו כן נקמתו וכנקמתו כן גדולתו וכגדולתו כן רוב רחמיו וכרוב רחמיו כן טובתו וכטובתו כן רחמיו על כל מעשיו. לך נאה לכבוד שמו הגדולה והגבורה והממלכה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ שמך ממנו לבך שם כבודך ומעולם שמך בכבוד לעולם ועד עליונים יברכו שמך ומפואר שמך ומקודש שמך ומשובח שמך ומרומם שמך על ברכה ותהלה כי שמך בך ובך שמך כי לפני כל נכון שמך ולעולמי עולמים נכון שמך משמך ירעדו גדודי אש מפארים שמך גדודי להב משבחים שמך שרפים מהללים שמך וחיות מקדישים שמך ואופנים מטהרים שמך כי שמך עשה את כל הבריות ושמך לא חזו משמך ינוס הים לאחור וכל משבריו וגליו מאדירים שמך וכל דרי מעלה וכל מעון ומעון ירעדו יפחדו שמים וארץ ודריה ותהום ואבדון ציה וצלמות אדם ובהמה הרים ובקעות וגבעות ימים ונהרי אש וברד שלג וקיטור רוח גדולה ומלאכי אש ומלאכי מים משמך ירופפו וכל אשר נשמת רוח חיים באפו ישים כבוד לשמך

העמוד הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10העמוד הבא
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה