תפילה מהקבלה מחולק ל10 ימים

תפילה לקבלת עול מלכות השם יתברך | קבלה מעשית וסגולות

ואני פב"פ עפר ואפר נכה לב ושפל רוח רמה ותולעה צל עובר כציץ השדה באתי להפיל תחנתי לפניך ותפלתי למצוא חן בעיניך וחן וחסד וצדקה ורחמים לפני כסא כבוד מלכותך כי אתה קרוב לכל קוראיך ומצוי לכל דורשיך קדוש ונורא כי אתה מלא רחמים כי אתה זך וישר חנון ורחום כי אתה זך אל טוב וסלח כי אתה זך עשה נא תפלתי ושאלתי ובקשתי מלפני כסא כבודך ותפתח לי פב"פ עבדך שערי תפלה ושערי תשובה ושערי בינה שערי חכמה ושערי דעת שערי צדקה שערי רחמים שערי יראת שמים שערי ברכות שערי פרנסה וכלכלה ותכתבני בספר החיים עם הצדיקים ותן חלקי בתורתך וגורלי לחיים טובים בעבור כבוד שמך הגדול הגבור והנורא המפורש והאביר והאמיץ והחזק והנפלא והקדוש והנסתר והנכבד קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו:

אשר מלאכיך צבאיך לך יתנו לך יהדרו לך יאמצו לך יכתירו לך יצלצלו ולך יפארו ולך יקדישו ולך ירוממו ולך ישמחו ויפתחו בשיר' וקלוס תהל' שירה וזמרה ברכה שבח והלל וקלוס תהלה שירה תודה חירות נצוח נגון הגיון גילה צהלה ושמחה וששון רננות ונועם ענוה ונאוה ונוה אמת צדיק וישר וגילה וגדולה פאר ועוז עזוז ועלוי סגוב פלאות וישע נחת מנוחה נחמה שלום השקט ושלום ושאנן בטח טובה אהבה חמדה ונחמה חן וחסד ליופי תאר אור חמדה ונחמד זיו זכות זוהר זורח הופע ועטור נוגה אור וענף ועטור נוגה רוקח ממולח מאור אור ועריצות כח גובה ויקר חוזק ממשלה ואומץ ושאון רוממה וזהירן קדושה וטהרה ונקיון עזוז גבורה וחיל גדולה גאוה ומלכות והוד והדר עטרת גאות וכתר נוראות ששמו ערב וזכרו מתוק הדר לו והודו נאה לו וכבודו נחמד לו ומשרתיו מנעימים לפניו ויש עזוז נפלאותיו מגידין מלך מלכי המלכי' ואלהי האלהי' ואדוני האדונים המסובב בכתרי מלכותו המוקף באנפי נגידי נוגה שבעוף הודו כסה שמים ובהדרו הופיע ממרומים מפיו תבערו תהומות ומתארו נתזו שחקים גאים מפלט תארו ואיתנים מפוצץ ויקרים טורד חלקו וכל עצבים שמחו בדברו וירננו דשאין בשמחות ודבריו יזלו בשמים טורדין ויוצאין יקרים בלהבי אש וחדות נותנין לשוחרים בשלוה למקומיכם מלך אהוב ונחמד ונקי המגביה על כל גאים נאה המתהדר על הדורו הדר המתנשא על האיתני איתן ומרומם על הנוראים פאר למלכים תהלה לקרובים גילה לקדושים ומצוי לכל מיחלי שמו טוב בכל דרכיו ישר בכל מעשיו ונעים בכל מדותיו זך בעצה ובדעת ברור בבינה ובעלילה דיין לכל הנשמה ועד לכל דבר ושופט לכל מילה מלך אביר בחכמה בכל רז זריז בטהרה ובכל קדושה. מלך אמת ויחיד מלך חי וקיים לעולמים מלך ממית ומחיה מלך יוצר כל מכה ובורא כל רפואה מלך יוצר כל ברכה ומכין כל טובה מלך זר בכל מעשיו ומכלכל כל יצוריו מלך רם לכל שפל ולכל אמיץ חזק הוא מלך רם ונשא ונשגב ונפלא יקר ונכבד ידיד ישר חזק ואמיץ עליון וענו קדוש וטהור צדיק וישר נאמן וחסיד וחסין גדול וגבור אז איתן היושב על כסא רם ונשא עוז אדיר יקר נורא שהוא סליל על כל קשירי גאוה ומתוקן על כל עטורי פאר בחדרי היכל גאות צופה במסתרים ורואה במעמקים ובכל מקום שם הוא ולא להשיב על דבריו ולא לאחר את רצונו וחפצו לא להמיר ולא מקום לנוס ממנו ולא סתר להחבא ממנו ומלוך לעולמים ימלוך כסאו לדור ודור מלך רחום וחנון סלחן ומחלן מגלגל ומעביר תתהדר בכל שיר תתפאר בכל נועם תתרומם בהיכלי גאוה תתנשא בכל פאר תתגבה בכל המעשים תתגאה על כל היצורים תתכבד על כסא כבודך תתיקר על כל חמדתיך תתברך בכל הברכו' תשתבח בכל התשבחו' תתהלל בכל קלס תתקלס בכל הברכות תתגדל לעולמים תתקדש לעדי עד: טטרים יהוה אלהים ישראל מלך על כל המעשים וחכם בכל הרזים ומושל בכל הרוחות אלהים א' ושר העולמים ואדון כל המעשים מלך יחיד אשר נצח נצחים סלה:

העמוד הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10העמוד הבא
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה