תפילה מהקבלה מחולק ל10 ימים

תפילה לקבלת עול מלכות השם יתברך | קבלה מעשית וסגולות

וכל מי שרוצה להחכים בכל יום ויום

יקח הספר הזה ויקרא בו מראשו ועד סופו והבית אשר בו הספר הזה לא יפול בו אש ולא חבלה ולא משחית ולא חסרון שאלו חיות את מרע"ה שם המשמש למעלה:

שאלת חלום בדוק ומנוסה

רחוץ ידיך טהור ומשח ידך השמאל במי חבצלת וכתוב עליה כך:

אתון מלאכיא קדישא דא"ק שמיכ"ן באו והגידו לי כל שאלתי בפי' כמו שהגדתם ליוסף פתרון החלום ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת הגידו לי (אאא ססס) נצח נצח נצח. ושכב על צדך הימנית טוב שיהי' השמאלית ותראה ותתמה.

שאלת חלום בדוק ומנוסה

צום ג' ימים בטהרה ובענוה ויראה ותלבש בגדים נקיים לבנים ותתנקה מכל טומא' וטהר עצמך ג' ימים יום שני יום שלישי ויום ד' ואל תאכל עד יום ה' וליל ה' הדלק נר בביתך ותשכב על עפר בחצי ביתך ופניך יהיו לאור הנר ותדבר שאלתך ובקשתך ותשביע אותו אשביעך בשם המפורש היושב בעבי שמים העליונים שתבוא אתה בזה הלילה ובעין יפה ובלב שלם ולא תבוא אלי אלא באהבה ותדבר שאלתי לי מה שאני מבקש ממך ותפתור לי שאלתי כמו שפתר גבריאל ליוסף חלום פרעה והיו דבריו אמת כן תבוא אלי בזה הלילה באמת ותפתור לי שאלתי ובקשתי בשמך כי שמך השר מטטרו"ן בשם המפורש היושב על גלגלי המרכבה בשם חי וקים היושב בערבות בי"ה שמו ועלזו לפניו בשם האל הגדול הגיבור והנורא שהוא אהוב ונחמד ונאמן והשבעתיך השר מטטרו"ן באהי"ה אשר אהי"ה הוא שנגלה למשה בן עמרם מתוך הסנה בא"י למדני חוקיך בשם הנתפרש בשבעים לשון והמעולה בשבעים לשון ומעולה בשבעים שמות ומשביע אותך בשם המרעי"ש את העולם משמו ירעדו גדודי עליונים ותחתונים ומקצפו תרעש הארץ ולא יכילו גויים זעמו ברוך כבוד ה' ממקומו וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:

השבעתי עליך השר מטטרו"ן בשם אלהי ישראל אלהי אברהם יצחק ויעקב ששם המלאכים דקיימין קדם אלהא רבא ואלו הם המלאכים שבעה מיכא"ל גבריא"ל רפא"ל ענא"ל יצוריא"ל טריא"'ל עזיא"ל על שמך ועל אמתך שמך חנון ורחום שמך בשכמל"ו: אשבעית עליך השר מטטרו"ן בשם השרים הממונים על ארבע תקופות השנה. השנה ראשונה נוריא"ל צדקיא"ל שנייה עזיא"ל סמא"ל ענא"ל ושלישי' זבדיא"ל סמניא"ל ד' גבריא"ל רפא"ל אשביר"ה השרו"ן שליטן בכל תקופה ותקופה באותה השנה:

אשבעית אותך השר מטטרו"ן בשם ברוך ומבורך שמו ומרומם על כל ברכה ותהלה בשמך כי שמך בך ובך שמך כי לפני כל נכון שמך ולעולמי עולמים יעמוד שמך ומשמך ירעדו גדודי עליונים ותחתונים מפארים שמך וכל גדודי מעלה הכל שמך מפארים ושמך לא חזו משמך ירעדו הכל והים ינוס לאחור מיראת שמך וכל משבריו וגליו מאדרים ומפארים שמך ארץ תרעד בהביטך בה ועמודיה ימוסו ויפחדו משמך ועל הכל שמך מעולם ודיירי עולם יפחדו וירעדו מאימת שמך ודיירי תהום ואבדון ציה וצלמות יזעו משמך וג"ע וכל חסידך ירננו לשמך וכל אשר נשמת רוח חיים באפו בנעימות לשונו ישים כבוד לשמך ותן כבוד לשמך ואני עפר ואפר רמה ותולעה נכה לב ושפל רוח צל עובר כציץ השדה באתי להפיל תחנתי לפניך לבקש רחמים מלפניך ולפני כסא כבודך כי אתה קרוב לכל קוראיך ומצוי לדורשיך עשה נא בקשתי ברצון מלפניך ומהר שאלתי ברחמים ועשה חפצי כי אתה יצרתני:
אחר כל זאת דבר רצונך ופניך יהיו למטה והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו וירד ה' בענן ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו:

ויעבור ה' על פניו ויקרא וגו' נוצר חסד לאלפים וגו' ה' שמעה ה' סלחה ה' הקשיבה וגו' ויצא יעקב מבאר שבע וגו' ויפגע במקום וילן שם וגו' ויחלום והנה סולם מוצב וגו' והנה ה' נצב עליו והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת וגו' והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וגו' תאמר אלו הפסוקים כולם בכוונה ופניך יהיו למטה ותראה חפצך:

העמוד הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10העמוד הבא
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה