סגולה ושמירה עבור הילדים – תפילה נגד עין הרע לילדים

תפילה נגד עין הרע לילדים, מסוגלת לשמירה והגנה עבור הילדים, ברכה נגד עין הרע והסרת עין הרע לילדים – ערוך בהסכמת זקני אנ"ש מהספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב.

תפילה נגד עין הרע לילדים – שמירה לילדים

מלא רחמים המרבה להטיב, הפוך את לבבי מרע לטוב. הט לבי אליך באמת כרצונך הטוב. עזרני שאזכה לקדש עצמי בכל מיני קדשות. זכני להתפלל תפלתי לפניך בכל כוחי ובכוונה גדולה באמת לאמתו. ותגן בעדנו ותצילנו מכל אויבנו ושונאינו ורודפינו ומקללה ועין הרע או כישוף בגשמיות וברוחניות. ובצל כנפיך תסתירנו. ויקוים בנו מקרא שכתוב: "שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני".

ותבטל השקר מן העולם, ותגביר האמת בעולם, ותקים את סכת דוד הנופלת. ויקוים מקרא שכתוב: "שפת אמת תכון לעד, ועד ארגיעה לשון שקר". ותעקור השקר מן העולם, ותגלה האמת בעולם. ותזכני מהרה לבוא לארץ ישראל לארץ הקדושה חיש קל מהרה:

וזכנו ברחמיך הרבים לבנים חיים וקימים. לעבודתך וליראתך ולתורתך. חוס וחמול ורחם ותן לבנינו ולבנותינו ולכל יוצאי חלצינו. חיים טובים וארוכים. (ובפרט להילד/ה פלוני/ת בן/ת פלונית.).

רחם עליהם ועלינו בזכות אבותם, ותן להם חיים טובים וארוכים, ותאריך ימיהם ושנותם. יהמו נא ויכמרו נא רחמיך עליהם ועלינו, ותאמר די לצרותם. "היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלבותם". יהי שלום בחילם שלוה בארמנותם. "אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה" ברחובותם, לעד ולדורות, ולדורות דורותם. ראשיתם מצער, ישגה מאד אחריתם. כאשר השמים החדשים והארץ החדשה, כן יעמד זרעם ושמותם.

ותציל אותם וכל ילדי עמך בית ישראל מעין הרע ומפגע רע ומכל מיני נגע ומחלה. ותשלח להם רפואה שלמה מן השמים לכל רמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם. ויזכו להיות חיים בריאים וקיימים. יבלו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים ונזכה שיצאו מהם דורות הרבה. ודורי דורות עד סוף כל הדורות. רחם עליהם ועלינו למען שמך, ותגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, לארך ימים ושנים. "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו":

מלא רחמים. צרכינו מרבים ודעתנו קצרה לבאר ולפרש. אתה ידעת את כל מחסורינו. מלא משאלותינו לטובה ברחמים למענך ולא למעננו. אמן ואמן.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה