תפילה על עם ישראל

מתוך בית תפילה - לרב אליעזר ב"ר יצחק פאפו זיע"א בעל ה"פלא יועץ".

תפילה על עם ישראל היא התפילה הגדולה והרצויה ביותר מלפני ריבון כל העולמים כמו כל אבא שרוצה לשמוע את בניו אחוזים אחד עם השני ורוצים בטובת כולם.

ריבון העולמים, אב הרחמים ואדון הסליחות, שומע תפילת כל פה.

הריני בא לפניך בבושת פנים, כי ידעתי חרפתי ובושתי וכלימתי, ורוב שיפלותי ודלותי ומיעוט ערכי וקוצר השגתי ועוצם חטאתי, באופן שאיני ראוי והגון וכדאי לבקש על עצמי, וכל שכן על אחרים.

כי הבאים להתחנן לפניך, צריך שיקדימו לפניהם מעשים טובים אשר הקדימו וצדקותם אשר הרימו, ושיהיו יודעים לעתור ולרצות לפניך, ושיהיו ראויים לרצותך.

ואני אין בי לא צדק ולא כושר, לא תחינה כתיקונה, ולא מידה טובה, ושום מעשה טוב לא עשיתי, בושתי וגם נכלמתי להרים, אלוקי, פני אליך.

אומנם זאת נחמתי, כי ידעתי, כי כפי רוב שיפלותי ודלותי ומיעוט ערכי וקוצר השגתי ועוצם חטאתי, על אחת כמה וכמה גברו רחמיך וחסדיך, כי גדול מעל שמים חסדך ועד שחקים אמיתך, מי כמוך אב הרחמים, מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים ושומע תפילת כל פה.

שאילו לא היית שומע אלא רק תפילת הראויים לרצותך, לא היה אדם שיהיה לו פתחון פה להתפלל לפניך, כי לא יצדק לפניך כל חי, כל שכן חרפת אדם כמוני.

אבל בטובך הגדול הודעתנו על ידי משה עבדיך ואמרת וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם, אף על פי שאינו הגון ואף על פי שאינו כדאי.

ובכן שמע נא אל תפילת עבדך ואל תחנוניו.

שמע ה' קולי אקרא וחנני ועניי. לא לנו ה' לא לנו כי לשמך תן כבוד, על חסדך ועל אמיתך. כי לעשות רצונך חפצנו ונגדך כל תאותינו, ואנחתינו ממך לא נסתרה.

ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתמלא ברחמים ויכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מידותיך, ותתנהג עם עמך ישראל במידת החסד ובמידת הרחמים, ותיכנס להם לפני ולפנים משורת הדין. וראה כי עמך, בניך בני ידידך, בני אברהם יצחק וישראל עבדיך, רצונם לעשות רצונך ולעבדך באמת, עבודה שלימה, עבודה תמה, ביראה ואהבה ושמחה רבה כדת מה לעשות, וליראה ולאהבה את שמך ולדבקה בך, ושלא לעבור על רצונך חס ושלום. אך הצר הצורר הוא היצר הרע, בחברת החומר העכור וביטול הטהרה, ותוקף גלות הנפש, ומיעוט ערכנו וקוצר השגתנו, הן הנה היו בעוכרינו, וגם חטאותינו מונעים הטוב ממנו, והם הם  המסכים המבדילים בינינו לבינך.

אוי לנו, אהה עלינו.

אבינו שבשמים, ראה נא בעוניינו, וזכור כי עפר אנחנו. וראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב, ומושיע אין בלתך, ואין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה. ואם אתה לא תחננו, אין תקומה למפלתינו. ואם אתה לא תתמכינו, אוי לנו על אחריתנו, הן גוענו אבדנו, חס ושלום. עננו אבינו עננו, בעת ובעונה הזאת, כי בצרה גדולה אנחנו. כי אין צרה גדולה בעולם כרחוקנו ממך וקיצורנו בעבודתך ומיעוט ערכנו וקוצר השגתינו. למען שמך ה' תחיינו, בצדקתך תוציא מצרה נפשנו. שמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת, לב טהור ברא לנו אלוקים ורוח נכון חדש בקרבנו, השיבה לנו ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכנו.

כמה מילים להתחזק בעניין – תפילה על עם ישראל

לשון רבינו נחמן מברסלב, בליקוטי מוהר"ן :

צריך כל אדם לראות בחסרון העולם ולהתפלל בעבורם

כי בודאי צריכים להשתדל בטובת העולם הן במעשה לעשות כל מה שבכוחו לעשות לטובתן, הן בתפילה, ואדרבא בד בבד עם המעשה עיקר השתדלות צריך להיות בתפילה דייקא, כי הכל מאתו ית´, והתפילה מועלת תמיד.

והתפילה לצורך ולטובת העולם אינה עניין ומעלה גרידא כי אם חובה גדולה !

וכדאיתא בספר המידות (תפילה, ס) מי שאינו מתפלל על צרת ישראל נקרא חוטא, שזה בחי´ מה שמצינו בצדיקים שהיו מתפללים במסירות נפש עבור דורם כמו שמצינו אצל אברהם אבינו שהי´ מתפלל וחוזר ומתפלל וטוען לפני השי"ת להציל אפי´ אנשי סדום.

וזה בחי´ מה שמצינו אצל משה רבינו שמסר נפשו ממש עבור ישראל וכמ"ש (שמות לב) אם לא תשא חטאתם מחני נא מספרך אשר כתבת.  וזה בחי´ משחז"ל (סוטה מט.) אלמלא תפילתו של דוד היו כל ישראל מוכרי רבב ואלמלא תפילתו של חבקוק היו ב´ ת"ח מתכסין בטלית א´ ועוסקים בתורה.

וע"כ כל מי שבידו להתפלל (תפילה על עם ישראל) ואינו מתפלל – שהרבה פעמים עובר על (ויקרא יט) לא תעמוד על דם רעך, לבסוף נענש…

שזה בחי´ מה דאית בזוה"ק (ס"ת, השמטות בראשית, דף רנד:) מה השיב הקב"ה לנח כשיצא מן התיבה וראה את העולם חרב והתחיל לבכות לפניו ואמר רבש"ע נקראת רחום הי´ לך לרחם על בריותיך וכו´… השיבו הקב"ה ואמר רעיא שטיא השתא אמרת דא וכו´ וכען דאתאביד עלמא פתחת פומך למללא קדמי בעיין ותחתונים.

וכמ"ש חז"ל (ב"ב צא:) מפני מה נענשו אבימלך ובניו שהי´ להם לבקש רחמים על דורן ולא ביקשו.

וכל אדם צריך וחייב להאמין שהוא ראוי להתפלל עבור הכלל והקב"ה מתאווה לתפילתו (במיוחד תפילה על עם ישראל)

וכמ"ש חז"ל (מכילתא דרשב"י משפטים, כב) מנין שלא יאמר אדם איני כדאי להתפלל על ביהמ"ק ועל ארץ ישראל, ת"ל שמוע אשמע צעקתו, וכדאיתא במדרש (תנחומא, ואתחנן, ד) אין הקב"ה פוסל תפילה כל בריה, וע"כ אשרי החוגר מתניו ללמד זכות על ישראל בתפילתו ולהתפלל תמיד עבור צרתם והצטרכיותם בגשמיות ורוחניות שעי"ז יזכה שהתשועה תבא על ידו אכי"ר (עיין בספר המידות לרבי נחמן מברסלב, ערך תפילה, יט, ועיין ש"ר לח, ד).

לעוד תפילות נפלאות ומועילות – בית תפילה ישראלי

לשלום בית יהיו הבני זוג רגילים לומר תפילה זאת – תפילה לשלום בית

שמע קולי – תפילה לקבלת התפילות

אתר תפילות ישראל – כל התפילות כל הסגולות !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה