תפילה קצרה לפרנסה מהקבלה – ספר עץ חיים

תפילה קצרה לפרנסה מהקבלה – ספר עץ חיים (שער העמידה יט).
קודם סיום הברכה, צריך לומר תפילה על הפרנסה:

תפילה קצרה לפרנסה מהקבלה :

יהי רצון מלפניך ה' אולוהינו ואלוהי אבותינו,
שתתן לי ולכל הסמוכים על שולחני, היום ובכל יום,
מזונותי ומזונותיהם בכבוד ולא בבזוי, בהיתר ולא באיסור,
בזכות שמך הגדול (יזהר לכוין את השם רק בליבו – דיקרנוסא), גי' חתך,
היוצא מפסוק והריקותי לכם ברכה עד בלי די, ומפסוק נסה עלינו אור פניך ה',
ואל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם, כי אם מידך המלאה,
ומאוצר מתנת חינם תכלכלני ותשפיעני, אמן סלה.

לקט תפילות להצלחה ופרנסה :

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה