תפילה לעורר 13 שלוש עשרה מידות של רחמים

תפילה לרחמים וסליחות

תפילה זו היא לעורר רחמים שמיים על ידי שלוש עשרה מידות של רחמים, והיא מסוגלת ביותר בימים בהם אומרים שלוש עשרה מידות של רחמים, והיא טובה להמתקת הדינים  ולהסיר מעל האדם תיקים וחבילות של עבירות ועוונות ולהתחיל מחדש !!

תפילה לשלוש עשרה מידות של רחמים

(ליקוטי תפילות חלק ב' מח, מיוסד ע"פ שיחות הר"ן פ"ט)

"אל תזכור לנו עונות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד".

רבונו של עולם בעל הרחמים ובעל הסליחות, אל מלך יושב על כסא רחמים מתנהג בחסידות מוחל עונות עמו מעביר ראשון ראשון מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים… רב חסד ומרבה להטיב, אשר רחמיך וחסדיך אינם כלים לעולם.., למדנו והורנו איך להמשיך עלינו באמת בשלמות שלש עשרה מידותיך של רחמים. באופן שנזכה כל אחד ואחד אפילו הגרוע שבגרועים והפחות שבפחותים אפילו כמוני היום, להמשיך עלינו רחמיך וחסדיך הפשוטים שאין בהם שום תערובת דין כלל..,

באופן שתמחול ותסלח ותכפר לנו על כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך מעודינו עד היום הזה, ותעביר ראשון ראשון, עד אשר יתבטלו ויתכפרו כל העוונות ממילא לגמרי…

רבונו של עולם מה אומר לפניך יושב מרום ומה אספר לפניך שוכן שחקים.., אתה יודע כמה וכמה חטאים ועוונות ופשעים ופגמים גדולים ונוראים שעשיתי מעודי עד היום הזה, עד אשר נעשו מהם כמה וכמה חבילות חבילות של עברות.., ואתה לבד יודע כל עברה ועברה איך נגררה ונמשכה מהעברה הראשונה השיכת אליה, וכן מעברה לעברה הסמוכה לה, עד אשר נעשית חבילה של עברות.

ובעוונותי הרבים חזרתי ועשיתי מחדש עברה שהיא ראשונה לחבילה שניה, כי על ידה חזרו ונמשכו ונגררו כמה וכמה עברות, ועברות מעברות רחמנא לצלן, עד שחזרה ונעשית חבילה שניה של עברות.., וכן עשיתי כמה פעמים – עד אשר "השתרגו עלו על צוארי" חבילות חבילות של עברות.., [הם המקטרגים המונעים ומייסרים את האדם] אוי לי וי לי, אוי מי יעצור כח לזכור חלק אלף ורבבה ממעשי הרעים ויוכל לחיות, אם לא בדרך ניסיך ונפלאותיך הנוראות.

ועתה אבי שבשמים אבי שבשמים מה אעשה, אבי אב הרחמן מה אפעל, להיכן אפנה, להיכן אשוטט, להיכן אברח, במה אזכה להמשיך פלאי רחמיך וחסדיך הפשוטים עלי, באופן שאזכה על כל פנים מעתה להנצל ולהשמר מכל מה שאני צריך להנצל ולהשמר !

רבונו של עולם, רבונו של עולם, רבונו דעלמא כלא, מי כמוך אב הרחמים, מי כמוך מרבה להטיב, מי כמוך רב להושיע, רב סליחות ובעל הרחמים.

עשה למענך וסלח לנו ומחל לנו וכפר לנו כל העוונות הראשונים שבכל חבילה וחבילה, ותעביר ראשון ראשון, באופן שכל העוונות הנשארים שבכל חבילה וחבילה ישובו אליך, ולא יקטרגו עוד עלינו כלל.

ואתה תרחם עלינו ותחזר ותתן אותם על הראשון לעוונות ראשונים, שהוא עשו הוא אדום אשר אנחנו בגלות אצלו. אשר הוא הגורם הראשון לכל העוונות הראשונים והאחרונים, על ידי עצם הגלות המר שמתגבר עלינו בכל יום, אשר "כשל כח הסבל", אשר כמעט בכל יום מוציאין הדמים מקרב עמך ישראל על ידי ריבוי המיסים וארנוניות והנתינות שונות, והגזלות והשוחדים שמוציאין מעמך ישראל, אשר זאת היה בעוכרינו, כי על ידי זה באנו לכמה וכמה עוונות, כאשר הודעת לנו על ידי חכמיך הקדושים.

ריבונו של עולם רבונו של עולם, רחם עלי ועל כל ישראל בעת צרה הזאת, "כי באו בנים עד משבר, וכח אין ללדה".

רחם עלי למען שמך, באופן שאזכה על כל פנים מעתה לפעל בקשתי ברחמים אצלך, שתעשה את אשר בחוקיך אלך, ואת מצותיך אשמור, ולא אשוב עוד לכסלה.

רחם עלי מלא רחמים, ברחמים הידועים לך שיש בהם כח להוציאני מכל המקומות שירדתי בהם ולשוב אליך באמת מעתה ועד עולם. חמול עלי בחסדיך והוריני דרכיך, וזכני לאחוז במידותיך הקדושות ובדרכי טובך ורחמיך הכלולים בשלוש עשרה מידות של רחמים שאתה מתנהג בהם עם בריותיך, שאזכה גם אנכי לילך בדרכיך, לרחם על הבריות ברחמנות אמתי, בכל מיני רחמנות הכלולים בשלוש עשרה מידות של רחמים.

ואזכה להיות טוב לכל, ולהשפיע צדקה וטוב וחסד ורחמים לכל הצריכים חסד, באופן שאזכה לעורר ולהמשיך עלי שלוש עשרה מידותיך של רחמים, שתרחם עלי ועל כל ישראל כולם, ותמחול ותסלח ותכפר לנו על [כל] חטאותינו ועוונותינו ופשעינו הראשונים והאחרונים, ולא יהיה נשאר מהם שום זכר ורושם כלל.

ותמהר ותחיש לגאלנו ולהוציאנו מהגלות המר והארוך הזה. ותשמרנו ותצילנו מעתה מכל מיני חטאים ועוונות ופשעים בשוגג ובמזיד באונס וברצון, ותשיבנו אליך בתשובה שלמה, עד אשר נזכה להיות כרצונך הטוב באמת תמיד, אנחנו וזרענו וזרע זרענו מעתה ועד עולם.

ותהיה בעזרי ותושיעני שאזכה לזכות גם אחרים, שאזכה ללמד פשעים דרכיך, שילכו כולם בדרכיך הקדושים, לאחוז בדרכי טובך ורחמיך לרחם על הבריות בכל מיני רחמנות וחסד הכלולים בשלוש עשרה מידות של רחמים, ויקים בי מקרא שכתוב: "אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו:

מלא רחמים אתה יודע כמה אני רחוק מרחמנות מלרחם על הבריות כראוי, כי עני ואביון אנכי דל ונשחת, ואין בידי לרחם על הבריות ולגמול עמהם חסד ולהרבות בצדקה, אפילו חלק אחד מאלף ורבבה מהראוי לפי ריבוי עוונותי.

 

וגם מעט דמעט שיש בידי לפעמים לתן צדקה ולגמול חסד, רבו המניעות כנגדי בלי שיעור, כי נתקלקל הרבה הרחמנות אצלי על ידי חסרון דעתי ועניותי בגשמיות ורוחניות, ועתה "מאין יבא עזרי", מאין תבוא תשועתי, במה אזכה להמשיך עלי שלוש עשרה מידותיך של רחמים.

על כן באתי לפניך בעל הרחמים, יהמו נא מעיך ורחמיך עלינו למען שמך, ותמשיך עלינו שלש עשרה מידותיך של רחמים בעצמך ובכבודך בלי אתערותא דלתתא כלל, כי בדלותנו אין בנו כח לעוררם מלמטה על ידי רחמנותינו כי דלונו מאד, ואנו רחוקים מרחמנות. למענך למענך עשה ולא לנו ראה עמידתנו דלים ורקים. עושה צדקות עם כל בשר ורוח לא כרעותינו תגמל. "מהר יקדמונו רחמיך" מעצמך "כי דלונו מאד" ואין לנו כח לעורר רחמיך על ידי רחמנותינו.

 

רחם מלא רחמים וזכור לנו ברית שלש עשרה, והעבר פשעינו וחטאתנו ועוונותינו מנגד עיניך, ותמחל ותסלח ותכפר לנו על כולם, ולא יהיה נשאר מהם שום רשם כלל, רק תהפוך אותם לטובה, שיהיו כל עוונותינו נתהפכין לזכיות, כאלו עשינו תשובה שלמה הראויה להפוך עוונות לזכיות, "כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים", בכח וזכות הצדיקים האמיתיים אשר המשיכו דרכי טובך ורחמיך בעולם, וגלו לנו לבקש אותך ולצעוק אליך ולהפציר אותך תמיד יהיה איך שיהיה, בכוחם הגדול לבד בטחנו לבוא ולהתחנן לפניך על כל אלה.

ואתה הטוב בעיניך עשה עמנו, כי "אנחנו החמר ואתה יוצרנו ומעשה ידך כולנו, זכור רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה. אל תזכור לנו עונות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד. אתה יהוה לא תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי": 

שופר, תפילה לשלוש עשרה מידות של רחמים

הראה עוד

מאמר מקושר