תפילות הרמח"ל | לפנות המרכבה תפילה א'

רבי משה חיים לוצאטו

תפילות לפנות המרכבה.

גם אם לא מבינים את התפילות טוב לומר ולגרוס בפה ,

כי הדברים קדושים הם והם אור לנשמה !!!

תפילות לרמח"ל.

תפילה א' (מתוך אוסף תפילות שנפרסם בהמשך בע"ה) :  

ריבון כל העולמים, (עדיף לא להזכיר בפה את השמות קודש רק לעיין בהם : אקיק יק אלקים, אל אלקים ה', ה' צבאות, אלקים צבאות, ש-די, אדני), אחד יחיד ומיוחד, ברוך שמו ומרומם זכרו בפי כל עליונים ותחתונים, ה' אלקים צבאות מי כמוך חסין יק ואמונתך סביבותך. אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו.

אחד ואין כיחודך, חכם ואין כמותך, דורש טוב לעמך, ומברך נחלתך ברוב עוז ושלום.

הלא להגיע אל עוצם נלאים כל חכמי לב. לצפות אל זיו יקרך תאבים וחושקים. ומיראתך חרדים ורועשים דרך נורא זיווך, שלם בעוצם אחדותך. ה' אחד ושמו אחד. שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד:

ואני בא כעבד נאמן לפניך, מספר תהילותיך בפי, ומנעים כבודך במתק שפה ונועם לשון, אשר נתת לנו לספר תהילתך.

אספרה כבודך, איחד שמך וזכרך, האל אחד יחיד ומיוחד, אשר אהבת את עמך בתוקף אהבתך העצומה. אורך הנערב ברכת הדרך על ישראל עוז ושלום. הפונה אל כל בריותך ברוב חוזק חכמה נפלאה, אשר סדרת דרכים להתהלך בם, להטיב אל כל, כי טוב חסדך. הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו:

כ"ו דרכי אמונתך, יוצר הכל ומטיב המאיר לארץ באורך הגדול, המתפשט ברוב כוחו לתרי"א אורים גדולים, כדבר שנאמר, "כי אתה תאיר נרי ה' אלקי יגיה חשכי".

כ"ז שמותיך מלאים חכמה והשכל, נרמזים בכ"ב אותיות וחמש מוצאיהם, שנאמר בהם, "כי בך ארוץ גדוד", אלקים בישראל גדול יחודך תשגבני צדקותיך, שבו, "באלקי אדלג שו"ר".

הנני בא לפניך, מזכיר בשבח שמך הקדוש יקו"ק ב"ה. אומץ דעתך ירננו רמים, ואליו ולא יגיעו. ישתחוו לפניך ארבעת הגבורים, יושבים על מלאת, אשר מלאת אותם כח וגבורה, להשגיח על כל צבאותיך, לעמוד בפרץ ולמהר תשועה:

הראשון שבכולם כוז"ו שלם וקדוש, מראה יחוד אהבתך וכוח תעצומותיך. אתה האל עושה פלא, הודעת בעמים עוזך. ה' אחד ושמו אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:

הלא ברוב יפיו והדרו מלא כל פינות כיסא כבודך. זיו ואורה ונועם קדושיך העטרת בראשו, כי אתה אוהב אוהביך ונמצא למבקשיך. לא יבושו כל הבוטחים בך, ואומר, "אני אוהבי אוהב, ומשחרי ימצאונני".

הנני בא למען אהבתך אשר אהבת את עמך, לפתוח דלתות טובך ושערי רחמיך לרווחה, לתור מנוחה אל כל עמך בית ישראל, למען לא ישאו עוד חרפת רעב בגוים. ונאמר, "כי השביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלא טוב":

אלקי אהללך ולא ידעתי, אדמך ולא ראיתי. הדרך והודך לא השגתי.

אשר בהתלהט אור מזיו כבודך הנעלם והנורא מתעטר על ראש ארבעה דרכי טובך, להתהלך במסילות אשר הכנותה. והוא נראה כדגל פרוש על ההרים הגדולים, אליו ישאו עיניו כל משרתיך. איש כתרו בראשו אשר נתת לו לעבוד עבודתו באמת ובאמונה. ואליך כורעים ומשתחוים ומהללים שמך בקדושה רבה, ומכירים אדנותך, כי אתה אחד יחיד ומיוחד.

ובהגיע האור השלם הזה אל המקום הראשון אשר כוננת, הוא מקום אהבה והחשק אשר חשקת ברוב טובך. מי ימלל רוב גאונו והדר עוצם תפארת גדולתו, כי הוא ממשיך אליו כל צינורות המרכבה ברחמים גדולים, וממשיך נועם אל כל עמך בית ישראל בעשרה קשרים נכבדים ונוראים אשר הכינות בסוד שמך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא יו"ד ק"א וא"ו ק"א.

ארבע חשכים תחת כפות רגליך, על במותימו תדרוך בכח גדול וביד חזקה, כי שמך הקדוש נקרא על עמך, ושמת תחתיהם המון עמים רבים. וכתרך הקדוש בראשם אמת, כדבר שנאמר, "ואנכי נטעתיך שורק כולה זרע אמת":

בהיות הכתר הזה עומד על מתכונתו בראש בניך עם קודשיך, מי יעיז לפניך, ומי יוכל להתייצב למנוע ממך שמך אשר אתה שמת בהם, כדבר שנאמר, "יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו". הלא אליך ישתחוו כל ראשי צבא, לפניך יכרעו ויפולו כל העבדים אשר בראת לדברך, וממשלתך קדוש עליהם:

ה' אלקים אמת ענני באמתך היום הזה. ענני ה' ענני, וידעו כי אתה אלקים בישראל ואין זולתך, קדוש ונורא. כאשר דרכת על גאים בהוציאך את עמך ממצרים, כן תדרוך היום הזה. ואומר, "אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים":

אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים כל יום יהללוך סלה. חשמ"לים קדושים וטהורים משתחווים לפניך באימה ביראה ברתת ובזיעה. אש לוהט מפיקי אימה, חיילי חוסן וגבורה, רמים ונשגבים ממהרים, לעשות רצונך בכל פה ובכל לשון.

בשעה ששמך הקדוש מתעטף באור הדרתו, נראו שם ארבע ראשי זיו, מקבלים זה מזה, וממלכים זה לזה ברוב פחד ורעדה. מי יוכל להגיד רוב שאונם ועוצם כוחם. בשעה שהדיבור יוצא מלפניך – כולם חשים ולא נשמע דבר, ותאותם לנגדך. מקבלים אותו ברוב קדושה דעת וקול שירה, מברכים אותו במאה ברכות, ומתמלאים ממנו זיו והדר. ונראו כולם כאש לוהט.

מי יכול להפיל הגה מפיהם בשעה שהם מגיעים בדיבורם זה לזה, כי כולם אש לוהט ולהבה בוערה, מתנוצצים ברוב תוקפם, עולים ויורדים בלי רפיון. מזומנים לציווי קודשך, ואדנותך להם יאקדונק"י. בשמונה גווני אורות מתלהט בתוכם, וכחם עד אין תכלית, ומהם מקבלים כל שרי אמונתך וחיילות קודשיך, גיבורי כוח עושי דברו, כדבר שנאמר, "ברכו ה' מלאכיו גיבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו".

בשעה שהאהבה מתגברת, פונים כולם להחזיק ישראל עמך, ומשתלהבים בתוקף אש רשפי… אש מרוקם בחמשה עשר מיני צבעים המתפוצצים ברוב תפארה, ומטילים אימה על כל אויביך, ואהבה על כל אוהביך, כדבר שנאמר, "כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה".

ריבון כל העולמים אחד יחיד ומיוחד, מי ימלל נועם תפארתך והדר קדושתך, בפרשך ארבע חיות תחת כיסא קודשך. נראות כנושאות והם נשואות, סיבולות בתוקפך, ארבע פנים לאחד, ודמות אדם להנה. ארבע כנפים לכסות בקדושה נועם הדרתך. ומכבודך רצים ושבים, רועשים ברעש גדול, עומדים בכל שעה לעשות שליחותך, באמונה רבה הם עושים, ודגל נורא בראשם.

בראש האחד אל, ובראש השני אלקים, ובראש השלישי יקוק, ובראש הרביעי אדני.

נושאי משא תוקף עבודתך לארבע כנפות הארץ. ותחתיהם כמה צבאות העומדים על הפקודים, מלאים חכמה והשכל, מתייחדים בייחוד אחד בכסאך הנשגב, ונורא עליהם, ואליך באימה יעריצו. שנים עשר פנים, פני אדם להמה, נראה כולם ברוב קדושה, שהם י"ג כמנין אחד.

מתחברים באהבה, ואורם רבה עד אין תכלית. לדעת כי אהבת עולמים אתה אוהב את עמך, ושמות נוראים מופלאים במעשיהם נמצאו לכל כנפיהם, לכסות אור ייחודך הגדול, ואומר, "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם":

מי יספר טובך – "קדוש", אשר שמת רוח אחד לכל חיות הקודש, והאופנים מתנשאים לעומתם. הוא הרוח השלם בכוחו, והנאדר בעוצם תוקפו, היוצא מן האין הנעלם, ראש כל הראשים, ומקור כל המקורות, המתהלך בכל הלבבות ביחוד אחד, ומנהג לכל האברים לפי רצונך, ואין יוצא מרצונך. מי ימלל הדרו ורוב כבודו, בהמשכו במנוחה רבה בנועם טובך, כי בו מצאו השקט ובטחה כל המאורות הגדולים, ונתמלאו חשק בלהבת אהבתך, עד שבהתדבקם זה בזה נראו כולם אחד, וזיוך עליון נראה חופף עליהם למעלה ולמטה ולארבע הרוחות, לדעת שאתה אחד ושמך אחד. שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד:

מי יגיד נועם קדושתך, המתפשטת מלפניך סביב סביב, מתהלכת בנטיית אוהלה, לתת שורש לכל התחתונים. וכל שרי צבאותיך באים וחוסים בצילה, עומדים תחת ארבעת הדגלים, ומכירים כל אחד מקומו.

שם ישתחוו לך, יכרעו ויפולו, ויפללו שמך בעוז אמונתם, שאתה יחיד אדון מושל עליהם, נשגב ונעלם, אשר הקדישוך וכבודך לא ראו, יברכוך ועין לא ראתה, כדבר שנאמר, "ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד ה' ממקומו". הוא הרקיע הנורא השלם והטהור, אשר נטית למסך לפניך.

מי יוכל להגיד רוב תפארתו, כי הוא מתפוצץ בזוהרו מקצה הארץ ועד קצה הארץ, מאיר ומזהיר כל מחשך ואפלה. יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו, יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם. שבשעה שהרקיע הזה נראה נטוי על ראשי חיות הקדש, שמו פניהם כולם לייחודך, וידעו כוח קדושתך באות ו' של שמך הקדוש, שהוא כמנין אחד, ושם אהבתך מתגברת עד אין קץ ועד אין תכלית. מיד פותחים פיהם ואומרים, "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". "אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך אשר חרב גאותך ויכחשו אויבך לך ואתה על במותימו תדרוך":

מי יגיד מהללך, אשר כוננת לך כסא כבוד הדור ונפלא, משם מחצב לנשמות עמך בית ישראל, אשר פדית לך ברוב חסד ואהבה, ושם חקקת דמות יעקב תמימך. ובשעה שעונות עולים מן הארץ, וכמה עננים עולים להחשיך אורות אהבתך, בהגיעם עד לפני כיסא כבודך נתפזרו כולם כאחד, ואיש לא עמד בפניך, ברוב חשק וחיבה אשר רשמת שם לפניך צדקת עבדיך אברהם יצחק וישראל. ושלשה עטרות בראשם מאירים ומזהירים בכל כנפות הארץ, ושם השלשה עטרות שם אחד פלא.

ודוד עבדך כשעולה ומתחבר עמהם, אז נראה שם אבן טהורה מלא חן ויופי, מקבלת אור גדול מלפני תוקף קדושתך, שנאמר בו, "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה", והיא אבן לראש פינה, ר"ת אלף, מצד פלא שאמרנו. ואז נאמר בה, "מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו". ועל השלשה העטרות – שלש אותיות יו"י, כמנין שמך הקדוש, ונעשים אלף אחרת בזאת האבן, מאת ה' היתה זאת ודאי. שם נגלה עוז אהבתך אשר לעמך ישראל עד עולם. והיא הכסא שנאמר בו, "כמראה אבן ספיר דמות כסא". ברוך אתה וברוך שמך לעולם ולעולמי עולמים:

מי יחווה כוח קודשך בסדרך נפלאות דמות עשרה מאורות, מתלהטים כאחד, איש פונה לעברו, וכולם אחד, כי לצד אחד (נחנו) [נתנו] פניהם, מקום החמדה הרבה, חמדת ימים אותה קראת שבת קדש מנוחה. ונאמר בהם, "ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה".

מי יספר תוקף עטרותיך המתגאים ועולים עד רום כל המדריגות מלמעלה. ומראה כבודך נעלם ונורא, כלול מכל יופי וחמדה בשלשה אותיות משמך הקדוש יקו, מתפאר בשלשה גונים, ודמותם אחד בה אות רביעית של שמך הקדוש, ונאמר בהם, "כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה סביב הוא מראה כבוד ה'".

לפניך אני מתנפל, מזכיר בנועם שבחיך, ובתוקף אהבתך הרבה התלויה באות ראשונה של שמך הקדוש י', יחיד בכל, השלם ברוב פלאיך, אתנה אוהב את עמך. אליך ידרשו ענוים ושפלים, כי אתה שוכן את דכה ושפל רוח. ומי יגיד פלאי חכמתך אשר סדרת כל הסדרים האלה, באהבתך אשר אהבת את ישראל לעולם.

וכן יהי רצון מלפניך לקבל תפילתי היום באהבה, למען שמך ה' אלקי ישראל. הושיעה ימינך וענני. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי:

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה