תפילת בנים על אבות

תפילה זו מתאימה גם לבנים גם לבנות לומר כל יום לטובת והצלחת אבא ואמא - ויש בה כיבוד הורים גדול מאד !

סגולת תפילת בנים על אבות – אמרו חכמינו ז"ל : אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן , ולכן ירגיל אדם את בניו בתפילה זו בכל יום וימשיך עליו ועל בני ביתו כל טוב ורוב ברכות.

תפילת בנים על אבות :

יהי רצון מלפניך , השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שיהיו אבינו ואמנו ואנחנו בריאים וחזקים לעבדך באמת ובשמחה ,

ותן בלבנו לשמוע בקול אבינו ואמנו , והושיענו שנכבד אותם תמיד כאשר רצונך הטוב עמנו .

ונעבוד אותך באמת וִיגַדּלוּ אבינו ואמנו אותנו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ,

ויהיו מוצלחים בבריאות וכל טוב בסבר פנים יפות .

ומלא כל משאלות לבבנו לטובה ,  אבינו שבשמים הושיענו כל זה , בכלל כל ישראל , ונזכה להגדיל כבוד שמך הגדול וכבוד תורתך תמיד , יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי :

(מספר שערי ציון).תפילת בנים על אבות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה