תפילת הרמח"ל | לפנות המרכבה. תפילה חלק ג'.

התפילה

הרמח"ל | רבי משה חיים לוצאטו.

גם אם לא מבינים את התפילות טוב לומר ולגרוס בפה , כי התפילות קדושות ובנויות על דברי קבלה , והם אור לנשמה !!!

וטוב ואפשר בתוך הטקסט של התפילה

כשהלב והמילים מבעבעות – להוציאם בפה

בשפה שלכם , ולהרחיב בשיחה לפני השם – על הנושאים שמעסיקים ומטרידים אתכם !

בברכת התורה ולומדיה ישיבת ברסלב מאיר

תפילות לרמח"לתפילה ג' (מתוך אוסף תפילות שמתפרסמות) :  

נ.ב דרוש תורם לפרסום והפצת התפילות… 050-4161022

 

תפלות לפנות המרכבה | תפלה ג':

רבון כל העולמים, אל אחד יחיד ומיוחד, ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה. ה' אחד ושמו אחד. וכתוב, "[ומשתי] את עון הארץ ההיא ביום אחד". ימלוך ה' לעולם אלקיך ציון לדור ודור הללויה:

אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, הנאמנים בבריתך, ובאהבתך נהרגים כל היום.

כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה. שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. בשכמל"ו.

אתה מושל בגבורתך עולם, המתגאה על כל גאים, וערפל אבק רגליך, על שחל ופתן תדרוך.

השובר גאון עריצים, משפיל רמים ומגביה מעפר נדכאים. אתה לבדך נשגב במוראך. רועה חסיד, ואב מרחם, על כל צבאותיך, בגאון אימה, והדר תפארה.

סומך לכל הנופלים, וזוקף כפופים. בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה, כגודל חסדך, והמון רחמיך.

ברוך אתה, ומבורך זכרך, מפואר על כל, ומרומם על כל ברכה ותהלה.

אתה הוא יקוק האלקים לבדך. כל סער וחשך עושה דבריך. ולמצותיך יעמדו גדולים ורמים, נבזים ושפלים, לדעת כי אתה אחד.

מי עשה ואתה לא צוית, מי הקים ולא יעצת.

אתה לבדך מושל לדור ודור. אחד לעולמים, הדור, יחיד, מרומם על כל. יודע כל נסתרות, החופש חדרי בטן, ומבקר תחתיות ארץ. המנהג עולמו בחסד, ובריותיו ברחמים, אדון דובר נאמנה, יחודך עד דור ודור, מושל בגאותך לעולמי עד:

יהי רצון מלפניך, אלקי האלקים, ואדוני האדונים, יחיד המרומם, והאל הטוב, לגלות אורך לעמך, למען דעת כי ממך כל טובתינו.

אליך נשתחוה יחד, ואליך המון ורגש. קול שירתינו יעלה לרצון, יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו. אתה צדיק, וצדקות אהבת, וישראל עמך בצדקתך ישמחו ויעלוזו, כדבר שנאמר, "ועמך כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר".

ובשעה שיגיע אורך אליהם, ברור, וטהור, באין חושך ואפלה, הלא תשמח בהם שמחת עולמים, ועמך ישמחו בך בעוצם אהבה, בתוקף ידידות, וכן כתוב, "ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם".

"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" שע"ח גווני חשמליך, המתלהטים לפניך בתוקף אשם, יעלו וירדו באלף מיני דיבורים, להלל לך בגאון עמך צור ישראל, ובקדושתם יקדישוך, ובהתלהטות אורם יאיר נוגה על כנפות הארץ, בד' אותיות האוחזות בהם, לטהר אותם, כדבר שנאמר, "לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה".

כל ברכה וחסד, כח ומשפט, מלפניך יזלו על ציון הר קדשיך, חיים עד העולם. ונאמר, "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום". ושומרי החומה, אשר לעיר קדשך, כלם אש לוהט, ממללים תוקף קדושתך, בל יחשו. ונאמר, "על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכירים את ה' אל דמי לכם ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהלה בארץ":

יהי רצון מלפניך אדון השלום לגלות לנו שלומך היום הזה, ואת אליהו עבדך הנביא נאמן תשלח לנו לעוף בארבע עפפות, בד' אותיות שמך אדני וכל תולדותיהם, מרכבותיה בכל כח והדר תפארה, לעשות שלום בעולמך. וכן כתוב, "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם":

אתה האל הקדוש המהולל ברוב תפארתו, ייושב תהלות ישראל, הבוחר בעבודת עמך הנורא על כל סביביו, המתגאה על ד' חיות הקדש, הנערץ בסוד קדושים. ארבע פנים לחיותך, כולם פונים אל היחוד, אל אחדותך, אל אחד. בהם חתמת חותמי פני עמך בית ישראל, אלה לימין ופניהם אריה, אלה לשמאל ופניהם שור, אלה לפנים ופניהם נשר, אלה כלל כולם כאחד – פניהם פני אדם. ושכינתך קדוש בתוכם, היא מתהלכת בין החיות.

אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלקיו. וכתוב, "כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'".

הלא בהאירך אורות קדשך, מן הכסא הקדוש על ראשי חיות הקדש, יגיעו בעוצם קדושתם אל ישראל עמך, אשר בחרת לך להיות חוסים איש תחת דגלו. ושכינתך הולכת הליכות קדושתה, הליכות אלי מלכי בקדש. וסביבותיה רבבות אלפי ישראל, לד' מחנות ישירו לפניך באימה וביראה, לשאת את משא קדשך באהבה רבה. ברוך אתה ומבורך זכרך אל גדול, בציון עירך, ובירושלים עיר קדשך. שם אשתחוה לפניך ה' אלקינו, ובהליכותיך תנחנו לעולם ועד:

אתה טהור, וטהרתך על עמך, אך טוב לישראל אלקים לברי לבב. רוח חן ואהבה, רוח נכון וקדושה, רוח כח גבורה, רוח הדר ותפארה, מלפניך יוצא בעוצם קדושת וגבורות טהרתך, אחריו ילכו כל שרפי קודש חיות ואופנים. וכן נאמר, "אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו":

מי ימלל כח שאונם בהמלאם מלפניך חיל וחוסן, גבורי כח עושי דבריך לשמוע בקול דבריך. ועל ציון הר קדשך תשב, רוחך קדוש ונורא. ואחריו תנהג צאן קדשיך לעולם, כדבר שנאמר, "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות"; ונאמר, "והיה אחרי כן אשפוך רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם" וגו':

יהי רצון מלפניך לפתוח לנו שערי נועם ידידות קדושתך. ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ומעשי ידינו כוננה עלינו ומעשי ידינו כוננהו. לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי, לדעת את כבודך, וללבוש מוראך, לבוש חסד וצדקה, לעבוד לפניך:

אתה האל המהולל ברוב התושבחות, מתנשא בנועם שירה ומתק זמרה, אשר נושאים לך בכנפיהם חיות קדשך, ואימתך קדוש עליהם. ירוצו לפניך נהרי נועם, ונחלי ברכה, כדבר שנאמר, "נשאו נהרות ה' נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים". ובהתעטר עטרת השירה לעלות לפניך, מי יחוה הדר מלכותך, רם ונשא, פאר קדשך… זיו השלם והנורא המתאצל מלפניך, המשמח לכל רואיו, המחכים לכל שכל ונותן עצה ותבונה ללכת בכל דרכיך, ביושר ובמשפט, ולקבל מלפניך עוז ותעצומה, ברכה קדושה חיים ושלום:

יהי רצון מלפניך לשמח נפשינו הרעבה לך, וצמאה להדר קדשיך, על מי מנוחות תנהלנו, ותשביענו בטל אורך לעולם ועד, ותודעינו לפאר שמך במהלל שלם. וערבה לפניך ערבת לבבנו, שירות פינו, ורננות לשוננו, יהיו לרצון אמרי פינו והגיון לבנו לפניך ה' צורנו וגאלנו:

האל הנשגב בחביון עוז קדשך, אשר פרשת רקיע לפניך כקרח הנורא. כ"ב אותיותיך מתגלגלות בו לפנים ואחור, בתס"ב שערי אמונתך, בהם מסיבות מתהפך בתחבולות נעלמות, על עם קדשך נפלאות:

מי יחוה עומק עצתך, ומחשבותיך מי יחקור. כי מרוב זוהר הרקיע הנורא והטהור הזה השפילו כנפיהם למטה כל מחנות צבאך. ממעל לראשם סובב סובב זיו הדר והוד בקדושה. לנגד פניהם יזהיר כבוד. ומברכים אותו בהכנעת לב, ושפלות רוח, כדבר שנאמר, "ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד ה' ממקומו". ונפלאותיך הראת לנוכח פניהם, ברוב נועם ודביקות אהבה. כן תנחילנו קדש וגבורה היום הזה, להביט נפלאותיך, ולעלוז באמתך לבנו וכליותנו. ותפנה אליך כל מחשבותינו, ותאותינו תשים לנגדך. וכתוב, "ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום":

אל יחיד, יושב על כסא מרום, נפלא בכל מעשיו, מכבודו הארץ האירה, ושמים כבודו יספרו. כל ההיכלות וכל הגלגלים נתמלאו מלפניו זיו זוהר ועצמה. אליך ישתחוו, ומלפניך ירעשו כל העמודים הגדולים, וכל אדני תבל הממולאים כח ועצמה. ולפני כסאך כורעים ומשתחוים, ומקבלים ממך אור וברכה. הלא על ציון הר קדשך תכין כסאך נכון מאז. ובהדרתך תמלא כל פנות הבית הקדוש, אשר נקרא שמך עליו. ה' חננו, לך קוינו, הופע עלינו בהדר גאונך. לפני כסאך נכרע ונשתחוה, האל המקודש ברוב גאונו. וברוב אהבתך חשקת באבותינו, ותבחר בהם ובזרעם לדורות עולמים. יהיו לרצון אמרי פינו והגיון לבנו לפניך ה' צורנו וגואלנו. ואל הר עוז קדשך תנהלנו בשמחה ובששון, שם נשמחה בך:

נפלא ברום מעוזו, יושב בחדרי גאוה, ומתעטף באור תפארה. דורש לכל מעשים, המתפאר בשבחי נוגה, אוהב צדקה וחסד, ומפליא מרחוק אמונה, אורו על כל מרומים, והדרו על כל עזים, המולת שרפים מאדרים לפניו. אליך יתפללו כל חסידי עולם, ואת חסדיך יבקשו. כי אתה נמצא אל כל אשר מבקשך. כן תמצא לנו ה' אלקים אלקי ישראל, כי על כסאך תרכב בהדרתך, על עמך תשגיח ברחמים. וכבודך נעלם, ושבחך על כל, ויקרך עין לא ראתה. ברכנו בברכותיך, ותגלה עלינו נעמך, ותחדשנו לברך בשמך. כי אתה ה' אלקים אלקי ישראל המתפאר בעמו לדור ודור:

רבון כל העולמים, כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב. מי ידבר הדרך, מי יספר צדקותיך. זוכר ברית עולם, האל הנאמן בבריתו וקים במאמרו. היום הזה תקים בריתך אל שלשת עבדיך אברהם יצחק וישראל, והארץ תזכור, כדבר שנאמר, "וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור":

שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד,

אחד יחיד ומיוחד, עשה כחפצך בשמים ובארץ, כי מי יעמוד לפניך, ונאמר, "והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש".

ראה בצרותינו, ודע את מכאובינו, אמור לצרותינו די, אתה גבור לעולם אדני, בך בטחנו ולא נבוש. קרבה אל נפשי גאלה, חננו ה' חננו כי רב שבענו בוז. כי שחה לעפר נפשנו, דבקה לארץ בטנינו. קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך.

ורוחך הטהור הכלול מששה רוחות, ורוח עתיק יומין על גביהם, תשלח היום הזה, כי אתה מחיה מתים רב להושיע. גשם נדבות תניף אלקים נחלתך ונלאה אתה כוננת. מארבע רוחות בואי הרוח. ה' אחד ושמו אחד.

שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ה' אמר אלי בני אתה אני היום ילידתיך. ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ה'.

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי. ואני תפלתי לך ה' עת רצון וגר. ברוך ה' לעולם אמן ואמן:

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה