תפילת התנאים

תפילת התנאים - התפילות האישיות שחכמים נהגו לומר לאחר תפילה

תפילת התנאים, היא התפילות האישיות שחכמים נהגו לומר לאחר תפילה (ברכות טז – יז).

תפילת התנאים

תפילת רבי אלעזר לאחר תפילה

תפילת התנאים – רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה אמר הכי:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו
שתשכן בפורינו (=גורלנו) אהבה ואחוה ושלום וריעות,
ותרבה גבולנו בתלמידים,
ותצליח סופנו אחרית ותקוה,
ותשים חלקנו בגן עדן,
ותקננו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך,
ונשכים ונמצא (ש)יחול לבבנו ליראה את שמך,
ותבוא לפניך קורת נפשנו לטובה.

תפילת רבי יוחנן לאחר תפילה

תפילת התנאים – רבי יוחנן בתר דמסיים צלותיה אמר הכי:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו
שתציץ בבשתנו
ותביט ברעתנו
ותתלבש ברחמיך
ותתכסה בעזך
ותתעטף בחסידותך
ותתאזר בחנינותך
ותבוא לפניך מידת טובך
וענותנותך.

תפילת רבי זירא לאחר תפילה (ברכת אהבה בברכות ק"ש)

רבי זירא בתר דמסיים צלותיה אמר הכי:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו
שלא נחטא ולא נבוש,
ולא נכלם מאבותינו.

תפילת רבי חייא לאחר התפילה

רבי חייא בתר דמצלי אמר הכי:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו
שתהא תורתך אומנותנו,
ואל ידוה לבנו ואל יחשכו עינינו.

תפילת רב לאחר תפילה (ברכת החודש)

רב בתר צלותיה אמר הכי:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתתן לנו
חיים ארוכים,
חיים של שלום,
חיים של טובה,
חיים של ברכה,
חיים של פרנסה,
חיים של חלוץ עצמות,
חיים שיש בהם יראת חטא,
חיים שאין בהם בושה וכלימה,
חיים של עושר וכבוד,
חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים,
חיים שתמלא לנו את כל משאלות לבנו לטובה.

תפילה,צדיק,רב,ברסלבתפילת רבי לאחר תפילה (ברכות השחר)

תפילת התנאים – רבי בתר צלותיה אמר הכי:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו
שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים,
מאדם רע ומפגע רע,
מיצר רע, מחבר רע,
משכן רע, ומשטן המשחית,
ומדין קשה ומבעל דין קשה,
בין שהוא בן ברית בין שאינו בן ברית.
ואף על גב דקיימי קצוצי (=שוטרים שעושים דברו) עליה דרבי.

תפילת רב ספרא לאחר תפילה

רב ספרא בתר צלותיה אמר הכי:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו
שתשים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה,
ובין התלמידים העוסקים בתורתך,
בין עוסקין לשמה בין עוסקין שלא לשמה.
וכל העוסקין שלא לשמה, יהי רצון שיהו עוסקין לשמה.

תפילת רב אלכסנדרי לאחר תפילה

תפילת התנאים – רבי אלכסנדרי בתר צלותיה אמר הכי:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו
שתעמידנו בקרן אורה ואל תעמידנו בקרן חשכה,
ואל ידוה לבנו ואל יחשכו עינינו.
איכא דאמרי: הא רב המנונא מצלי לה (יש אומרים שזו תפילתו של רב המנונא)

תפילה נוספת של רב אלכסנדרי

ריבון העולמים,
גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך,
ומי מעכב? שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות.
יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם,
ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם.

תפילת רבא לאחר תפילה (וידוי יום כיפור)

תפילות התנאים – רבא בתר צלותיה אמר הכי:

אלהי,
עד שלא נוצרתי איני כדאי
ועכשיו שנוצרתי כאלו לא נוצרתי,
עפר אני בחיי,
קל וחומר במיתתי,
הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה,
יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא אחטא עוד,
ומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים
אבל לא על ידי יסורין וחלאים רעים.

והיינו וידוי דרב המנונא זוטי ביומא דכפורי.

תפילת מר בריה דרבינא לאחר תפילה (חתימה לתפילת עמידה)

תפילות התנאים – מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה אמר הכי:

אלהי,
נצור לשוני מרע ושפתותי מדבר מרמה
ולמקללי נפשי תדום
ונפשי כעפר לכל תהיה,
פתח לבי בתורתך
ובמצותיך תרדוף נפשי,
ותצילני מפגע רע מיצר הרע ומאשה רעה
ומכל רעות המתרגשות לבא בעולם,
וכל החושבים עלי רעה
מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם,
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

תפילת רב ששת לאחר תפילה בתענית

תפילת התנאים – רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא, בתר דמצלי אמר הכי:

רבון העולמים,
גלוי לפניך, בזמן שבית המקדש קיים
אדם חוטא ומקריב קרבן,
ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו ומתכפר לו.
ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי,
יהי רצון מלפניך שיהא חלבי ודמי שנתמעט
כאילו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח ותרצני.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה