תפילת פיוס | לפיס בין אדם לחבירו בין איש לאישתו

רבתם, והשלום בית או החברות התפוצצה? כנסו לומר תפילת פיוס, זוהי תפילה לפייס אחרי מריבה בין בני זוג חברים או בעבודה עם הבוס לרצות מישהו שרבתם או חטאתם לפניו, וגם לרצות ולפיס את בורא עולם על מעשינו לקרב אותנו ברחמים.

תפילת פיוס

ערוך בהסכמת ובעידוד זקני ברסלב – מתוך הליקוטי תפילות  לרבי נתן מברסלב

אוי, אוי אוי… ריבונו של עולם כמה פעמים טעיתי וחטאיתי לפניך ולפני (בעלי – אישתי – הבוס – חברי) ושניתי ושלשתי במידות רעות כעס והקפדות ודיבורים לא במקום… אוי אוי אוי… עד אין מספר, וכמה וכמה פעמים הבטחתיך וקבלתי עלי שלא אשוב עוד לאיולתי, ושלא אכעיסך עוד לעולם. ולא יכולתי לעמד בהבטחתי אפלו זמן מעט, ומהרתי לקלקל את מעשי כמה וכמה פעמים עד אין מספר. ואיך יעלה על דעתי לבוא לפניך, לבקש ולרצות ולפיס אותך ואיך אבוא לפניהם (יזכירו פה את האנשים בעלי אישתי וכו'…) שוב ושוב לפיס אותם וליישב דעתם שימחלו לי ויתנו לי עוד הזדמנות לעמוד במבחן ולהשתנות לטובה ולא לחזור על הטעויות שלי…

ידענו יהוה אלהינו כי גבהו מחשבותיך ממחשבותינו, ורחמיך וחסדיך גברו ועמקו ועצמו מאד מאד למעלה מתפיסת דעתנו, ואי אפשר לדעת ולהשיג כלל עד היכן עצמו וגבהו רחמיך וחסדיך. "חסדי יהוה כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיו" לעולם "תשב אנוש עד דכא, ואין ייאוש בעולם כלל ואני באמת רוצה להשתנות אבל אתה יודע יצרנו כי בשר ודם אנחנו וכוח הבחירה גדול ויצר הרע משטין עלינו בכל שעה ורגע…

אנא יהוה, למדני לסדר תפלתי לפניך כראוי בלשון צח ונקי, בלשון רחמים ותחנונים, ותשלח ותזמין לי דבורים כשרים ויפים. ותהיה תפלתי שגורה בפי, באפן שאוכל לרצות ולפיס אותך (ותתן לי דיבורים אמיתיים ויפים לרצות את חברי ובני ביתי שיתרצו לי וימחלו לי ויבינו את עומק ליבי שאני רוצה בטוב ולא במלחמה או בעשיית רע ולהזיק או לעקוץ ולבזות אותם רק הטבע והתגובות והדיבורים שלי לא מיושבים עלי, ואני שוב ושוב חוזר על הטעויות אבל בעומק ליבי אני רוצה להשתנות ולשנות…), על כן אנא תעורר רחמיך הגנוזים עלי לקרבני אליך ממקום שנתרחקתי בכמה וכמה מיני הרחקות בלי שעור וערך. ומכל ההרחקות תקרבני אליך ברחמיך העצומים, ברחמיך הרבים ברחמיך הגדולים, ברחמים נוראים שיש לך גנוזים באוצרותיך שאין בהם שום אחיזת דין וקטרוג כלל

סליחה

אבינו שבשמים חננו, אבינו שבשמים, אין אנו יודעים כלל מה לדבר, ובאיזה דרך נזכה לרצות ולפיס אותך, אחר שנאצנו עצותיך העליונות ומרדנו נגדך הרבה מאד: רבונו של עולם, אתה ידעת כי כל דבורי ובקשותי ותחנותי וכל מה שאני מצפה ומקוה ומיחל עדין לישועתך באמת כהרף עין…

אבינו שבשמים, חמל עלינו אבינו שבשמים אל תסתר פניך ממנו. מושל בכל, מלך על כל הארץ, שלח לנו מנהיג ומושל אמתי דקדושה, שיוכל להנהיג אותנו ברחמים, "כאשר ישא האומן את היונק", לקרבנו לעבודתך באמת. תן לנו מנהיג אמיתי שיוכל להנהיג אותנו ברחמים ויתן לנו עיצות טובות וקלות להשתנות ולכנוס בעבודתך ובעבודת המידות להיות רציני לשבר את התאוות ורכל מיני מידות רעות שנאחזו בנו מילדותינו וכד'…

מה נעשה בדור יתום ואין לנו מנהיג ולא מנהל אמתי, שיוכל להנהיג אותנו, לקרבנו לעבודתך באמת. מרא דעלמא כולא, אתה ידעת את מכאובנו, ואת צעקתנו שמעת מפני נוגשינו, קומה בעזרתנו בעת צרה הזאת, בעוקבא דמשיחא, בתקף מרירות גלות הנפש והגוף. כי אין לנו שום שכל ודעת איך לרצות ולפיס אותך ואיך לקרוא אותך שתשיב פניך אלינו.

על כן באתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, בלב נשבר ונדכא בלב נאנח ממשך וממרט, שואל ומבקש כעני בפתח, דל ורש ואביון פורש כפיו, נושא עיניו לשמים כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעין החיב והמורד הבא לרצות ולפיס את אדוניו, שואל ומבקש ומתחנן מתנת חנם. חנני, חנני, ותמשיך עלי דעת דקדשה מזקנים שבקדשה. ותזכני מעתה להנצל מכל מיני פגם הברית. ותשמרני ותצילני ברחמיך הרבים מכל מיני מחשבות רעות והרהורים רעים, ומכל מיני פגם הדעת, ואזכה לתקן מהרה את כל מה שקילקלתי…

ותתן בלבבות האנשים שחטאתי להם – שימחלו לי ויסלחו לי בלב שלם והבנה לעומק ליבי ומחשבתי שהיא רק לעשות רצונך לטובה ואבל השאור שבעיסה מעקב בידינו ומבלבל מחשבותינו…

ואם אתה בעצמך לא תעשה למענך, חס ושלום, ותתקן כל הפגמים העצומים האלה ברחמיך, אין בידינו לתקן פגם אחד מהם, מכל שכן כלם. "אם עונות תשמר יה, אדני מי יעמד. כי עמך הסליחה למען תיוורא". חוס וחמל עלינו, חוס ורחם עלינו, כי אין לנו שכל ודעת איך לרצות ולפיס אותך על כל הפגמים הגדולים והנוראים האלה, שפגמנו עד הנה בשבעת הנרות הקדושים האלו, הנמשכין מן המח הקדוש. ומעצם רבוי הפגמים האלו, שפגמנו בשבעת הנרות הקדושים האלו, על ידי זה נפגם דעתנו ונתעכר שכלנו ונתבלבל מחנו ודעתנו.

ונזכה לפרש שיחתנו לפניך תמיד, ונזכה לרצות ולפיס אותך ולהתחנן לפניך בכל פעם בדיבורים חדשים אמתיים בפשיטות ותמימות בתפלה ותחנונים, באמת ובאמונה שלמה, כי באלה חפצת, כמו שכתוב: "עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי הולך בדרך תמים הוא ישרתני". ונאמר: "אשרי תמימי דרך ההלכים בתורת יהוה" שיהיה לנחת ולרצון לפני כיסא כבודך. ונזכה להתקרב אליך בהתקרבות גדול באמת ובלב שלם, כאשר נאה לעם סגולתך. "לב טהור ברא לי אלהים, ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך אל תקח ממני" …

ונזכה לילך בדרכי התשובה באמת ובתמים באמונה שלמה באמת, ולקבל עלינו באמת ובלב שלם לילך בדרכיך ולקיים מצוותיך ולעסוק בתורתך באמת כל ימי חיינו, ולהתפלל בכוונה שלמה ונשפך לבנו כמים נכח פני יהוה, פלגי מים תרד עינינו על חטאותינו ועוונותינו ופשעינו ועל ריבוי צרותינו, עד אשר נזכה לרצות ולפיס אותך שתמחל ותסלח ותכפר לנו את כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו שחטאנו ושעווינו ושפשענו לפניך, ותעקר ותשבר ותבטל כל הגזרות שאינם טובות מעלינו, הן אותם שכבר נגזרו הן אותם שרוצים לגזור חס ושלום, עד שנזכה שיתגדל ויתקדש שמך הגדול על ידינו תמיד… אמן ואמן.

תודה שזכינו להתפלל תפליה זאת – ועכשיו יש ללכת לפייס את הבעל האישה והחברים בשמחה ואמונה גם אם תקבלו ביזיונות והערות מהם – תקבלו באהבה לכפרת עוונות וזה ייטיב עמכם ויעזור לכם להתקדם בעבודת השם, בעזרת ה' – בהצלחה ! 

נ.ב מומלץ גם לתת לצדקה לפי שהולכים לפייס חברים וכד' כי כוח הצדקה גדולה לפתוח שערים !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה