תפילת רבי ישמעאל בן אלישע

תפילת רבי ישמעאל בן אלישע ממסכת ברכות ז :

תפילת רבי ישמעאל בן אלישע :

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: מנין שהקב"ה מתפלל?

שנאמר (ישעיהו נו ז) "וַהֲבִיאוֹתִים אֶל הַר קָדְשִׁי וְשִׂמַּחְתִּים בְּבֵית תְּפִלָּתִי" – 'תפלתם' לא נאמר, אלא 'תפלתי' – מכאן שהקב"ה מתפלל.

מאי מצלי?

אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב:

יהי רצון מלפני, שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מדותי, ואתנהג עם בני במדת רחמים, ואכנס להם לפנים משורת הדין.

תניא: אמר רבי ישמעאל בן אלישע:

פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים , וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות, שהוא יושב על כסא רם ונשא, ואמר לי "ישמעאל בני, ברכני!"

אמרתי לו: "יהי רצון מלפניך, שיכבשו רחמיך את כעסך, ויגולו רחמיך על מדותיך, ותתנהג עם בניך במדת הרחמים , ותכנס להם לפנים משורת הדין". ונענע לי בראשו.

וקא משמע לן שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה