תפנו מקום לקדושה – תעשו פינה חמה להשם יתברך

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר תרומה לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

תפנו מקום לקדושה תעשו פינה חמה להשם יתברך | פרשת השבוע תרומה מתוך העלון השבועי של ישיבת נצח מאיר.

וזהו (שמות כה-ח) "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

תפנו מקום לקדושה תעשו פינה חמה להשם יתברך :

ופרש"י ועשו לי מקדש. ועשו לשמי בית קדושה. עכ"ל. וביארו שרש"י בא לתרץ, שלכאורה קשה שהרי לשון "מקדש" פירושו 'קדושה', ומה שייך עשיית קדושה, שהוא דבר רוחני?

ותירץ רש"י שהכוונה ועשו לי בית קדושה. והנה 'המקדש' בימי משה רבינו, ואח"כ דורות רבים היה המשכן. וכן בימי דוד ובימי שלמה, ואח"כ במשך ארבע מאות ועשר שנה, ה'מקדש' הי' בית המקדש השני.. ובזמנינו ובמשך כל הגלות כתיב (יחזקאל יא-טז) לכן אמור, כה אמר ה' אלקים כי הרחקתים בגוים וכי הפיצותים בארצות וָאֶהִי להם למקדש מעט, בארצות אשר באו שם.

ואמרו חז"ל (מגילה כט.) ואהי למקדש מעט – אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות [שבבבל]. וה"ה שבכל אתר ואתר. שזה בחי' מ"ש חז"ל (ברכות ו:) שכביכול בשעה שהקב"ה בא לבית הכנסת ולא מצא בה עשרה [שהיו אמורים להיות אז שם] מיד הוא כועס [כביכול]. ואמרו (ב"מ כח:) משחרב ביהמ"ק התקינו שיהיו מכריזין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.

ואמרו (ב"ר מה-ז) והוא ישב פתח האהל. יָשַב כתיב. ביקש לעמוד, אמר לו הקב"ה שֵב, אתה סימן לבניך, מה אתה יושב ושכינה עומדת, כך בניך יושבים ושכינה עומדת על גבן, (שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, והן יושבים לכבודי, ואני עומד על גבן שנאמר (תהלים פב-א) אלקים ניצב בעדת א-ל.

ואמרו (שמו"ר לג) אמר הקב"ה נתתי לכם את התורה, לפרוש הימנה איני יכול, לומר לכם אל תטלוה איני יכול. אלא בכל מקום שאתם הולכים עשו לי בית אחד שאדור בתוכו.
ואמרו (שם) אם אין תורה אין בתי כנסיות ובתי מדרשות. אם אין בכ"נ ובמ"ד אין הקב"ה משרה שכינתו בעולם.
ואמרו (במדב"ר יא) (שה"ש ב-ט) הנה זה עומד אחר כתלינו – אלו בכ"נ ובמ"ד.
ואמרו (פסיקתא דרב כהנא-פ' ביום השמיני) כל זמן שישראל נעצרים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, הקב"ה עוצר שכינתו עמהם.
ואמרו (ילקו"ש בחוקותי תרע) חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך (תהלים קיט, נט), אמר דוד לפני הקב"ה: רבש"ע בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות.

ואמרו (ילקו"ש בלק תשעא) מה נחלים הללו בני אדם יורדים לתוכן כשהם טמאים ועולים טהורים, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בנ"א נכנסים לתוכן כשהם מלאים עוונות ויוצאים מלאי מצוות.
ואמרו (ילקו"ש תהלים תרנט) המתפלל בבית הכנסת בעוה"ז – כאילו מתפלל בבית המקדש שנאמר (יחזקאל יא-טז) ואהי להם למקדש מעט. והנה כל יהודי צריך להשתדל שבביתו תהי' לו פינה קטנה עכ"פ (ואפי' אמה על אמה כגון שישים שם וילון, (או לא), או בחדר שינה פינה שיכנס סטנדר וכיוצא) ששם יוכל לעסוק בתורה התבודדות תפילה שישפוך שיחתו לפני ה'.
וכן בגופו צריך להשתדל שיהא לו אבר שכולו לה' בחי' מקדש מעט, כגון מוחו או לבו, או יסודו, פיו, עיניו, או אזניו וכו', ששם יהא כולו קודש לה' בבחי' "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". אכי"ר.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

להורדה והדפסה – עלון לשבת פרשת השבוע תרומה

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה