תרומה

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' עש"ק לפרשת תרומה.

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

שמחה ועוד שמחה ורק שמחה !!

וזהו (שמות כה, ב) "ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תקחו את תרומתי".

מעלת הלב נשבר ושברון לב של יהודי היא נפלאה ועצומה, וכמ"ש (תהלים לד-יז) קרוב ה' לנשברי לב, וכתיב (שם נא-יז) לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה.

ואיתא בספר פוקח עיורים שלב נשבר טוב ממאה תעניות [רק שלא יהי' ניכר בחיצוניות, אלא יהי' בשמחה].

ואמר רבינו הקדוש (שיחות הר"ן סי' מא) שלב נשבר ועצבות אינו ענין אחד כלל, כי לב נשבר – הוא בלב, אבל עצבות – הוא בא מן הטחול, ועצבות שהוא מהטחול – היא סיטרא אחרא, והקב"ה שונא אותה.

אבל לב נשבר הוא חביב לפני השי"ת, כי לב נשבר יקר מאד בעיניו יתברך.

ועוד איתא בדברי רבינו ז"ל (שם סי' מב) עצבות הוא כמו מי שהוא בכעס וברוגז, כמו שמתרעם ומתלונן עליו יתברך ח"ו על שאינו עושה לו רצונו, אבל לב נשבר – הוא כבן המתחטא (ומתפנק) לפני אביו, כתינוק שקובל ובוכה לפני אביו על שנתרחק ממנו.

ואמר רבינו ז"ל (שם מ"ה) אחר לב נשבר בא שמחה, וזה סימן אם היה לו לב נשבר, כשבא אח"כ לשמחה.

ואיתא בספר חיי מוהר"ן (סי' רלו. יגיעתו וטירחתו בעבודת ה', אות ז') וז"ל: גם כבר שמענו שמחמת שמשפחתו (של רבינו ז"ל) באה ממלכות בית דוד, כידוע לעולם, על כן על פי רוב הם הולכים בלב נשבר, ואין רגילים בפנים שוחקות, כי דוד המלך ע"ה יסד ספרי תהלים שרובו הוא דברי כיבושים היוצאים מלב נשבר, כי כל דבריו הם צעקות ותחנונים בלב נשבר מאד, על כן גם זרעו עתה יש להם לב נשבר על פי הרוב, כי גם הרב רבי ברוך [ממז'יבוז] אין רגיל בפנים שוחקות ולב שמח, אבל אנו מוזהרים להיות בשמחה תמיד.

ואיתא בלקוטי מוהר"ן (ח"ב כד) והכלל שצריך להתגבר מאד בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד, כי טבע האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות, מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא ייסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל, ואפילו במילי דשטותא.

אף שגם "לב נשבר" הוא טוב מאד, עם כל זה הוא רק באיזו שעה.

וראוי לקבוע לו איזה שעה ביום לשבר לבו ולפרש שיחתו לפניו יתברך, כמובא אצלינו, אבל כל היום כולו צריך להיות בשמחה.

כי מלב נשבר בקל יכולים לבא למרה שחורה, יותר מאשר יכולים להכשל ע"י שמחה, ח"ו, לבא לאיזה הוללות ח"ו, כי זה קרוב יותר לבא מלב נשבר למרה שחורה.

על כן צריך שיהי' בשמחה תמיד, רק בשעה מיוחדת יהיה לו "לב נשבר".

וכ"כ בשיחות הר"ן (סוף סי' מא) וז"ל והיה טוב שיהיה לו לב נשבר כל היום, אך אנשים כערככם יכולים לבוא מלב נשבר לעצבות, על כן צריכים ליחד איזה שעה ביום שיהי' לו "לב נשבר", דהיינו להתבודד ולשבר לבו לפניו יתברך, אבל שאר כל היום כולו יהיה בשמחה, ועל כן הזהיר אותנו כמה פעמים להתאמץ ולהתגבר שלא יהיה לנו לב נשבר רק איזה שעה ביום, ועצבות  כלל לא.

ושאר כל היום יהי' בשמחה.

וזה בחי' "ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו". שלכאורה מכיון שבנדבות עסקינן, הל"ל  "ינדבנו לבו", ומהו "ידבנו לבו"? אלא זהו לב דואב. לב נשבר, שכל מי שיש לו שברון לב עבודתו רצויה לפני ה'.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש מוסדות ברסלב – "נצח מאיר"

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

קריאת קודש

 ימי הפורים ממשמשים ובאים, וישנם ילדים ומשפחות נזקקות שאין להם אפשרות לחפש את הילדים ולתת משלוח מנות

על כן אנחנו מבקשים מאחינו בית ישראל רחמנים בני רחמנים – עזרו לנו לתמוך בהם ולהאיר ולשמח להם את ימי הפורים

ניתן להעביר מתנות לאביונים דרך מוסדות ברסלב מאיר [ שיועברו בו ביום למשפחות נזקקות עניים הגונים ] 

ובשכר מצווה זאת – ישמחו את שלכם, ויתקיים בכם כל הפושט יד נותנים לו, הן הפושט לקבל הן הפושט לתת נותנים לו משאלות ליבו לטובה וברכה, ויתקבלו תפילותיכם בחן בשמחה וברצון !

אפשרויות לתרומה – עיין בדף הבא https://www.breslevmeir.com/matanot-la-havuonim

מאמר קצר וברכה לכולם – משנכנס אדר מרבין בשמחה !!
https://www.breslevmeir.com/porim

כתיבת תגובה