כל התורה כולה על רגל אחת

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ראה לכבוד.. אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (דברים-יג-ה) "אחרי ה' אלקיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו, ובו תדבקון".

הפסוק הזה כולל ברמז כל התורה כולה על רגל אחת, וכולל הדרכה תמציתית, לכל מה שיהודי צריך לעשות ולשאוף כל ימי חייו. ואשרי הזוכר פסוק זה ומקיימו תמיד. אשר על ידו זוכה לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו. ועליו נאמר (ישעיה מט-ג) ישראל אשר בך אתפאר.

כל התורה כולה על רגל אחת | פרשת ראה

וביאורו :

"אחרי ה' אלקיכם תלכו". פירש רבי אברהם זצ"ל, וז"ל שתעשו על פי יכולתכם כמעשיו, ותרדפו אחר נתיבותיו. ע"כ. וכן פירש הספורנו, וז"ל אחרי ה' תלכו, כענין והלכת בדרכיו (דברים כח-ט.). ע"כ. ודרכיו והליכותיו מובאים בתורתו הקדושה אשר (משלי ג-יז) דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, וצריך האדם להיות רחום וחנון ארך אפים ובעל חסד, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה, מוחל על עלבונו, ומעביר על מידותיו, דן לכף זכות ואינו מקפיד על זולתו, ומה ששֹנוי עליו לא עושה לאחרים, והוא טוב לכל תמיד כפי יכולתו, וכל המידות הטובות והחמודות פועל על פיהם, יזהיר ומקפיד בכל עניני דרך ארץ. וכו', וכו'.

"ואותו תיראו".

והיא מהמצוות התמידיות אשר לא יפסקו מעל האדם, אפילו רגע אחד!! כל ימי חייו, וכל רגע וכל זמן שיחשוב בה קיים מצוות עשה. וענינה כמ"ש המשנה ברורה (ביאור הלכה סי' א, ד"ה הוא) וז"ל להיות יראת השי"ת על פניו תמיד לבלתי יחטא, ועל זה נאמר (דברים ו-יג) את ה' אלקיך תירא. ומי שבא דבר עבירה לידו – חייב להעיר רוחו ולתת אל לבו שהקב"ה משגיח ורואה בכל מעשיו, אף אם יהיו במחשך, וישיב לו נקם לפי רוע המעשה, ע"כ.

ואוי ואבוי למי שמתפתה לצפצף על ה' ועל תורתו הקדושה, אוי לו מיום הדין, אוי לו מיום התוכחה. והרי כשם שיש גן עדן, יש גיהנום, – ואשרי הזוכה ליראה עילאה, בגין דאיהו רב ושליט בכל העולמות שמתייחדת עם אהבת ה' אשר אין למעלה הימנה.

"ואת מצוותיו תשמורו".

ואמרו חז"ל (מכות יג:) השמר – לאו. היינו שנזהר לא נעבור על שום מצוות לא תעשה, וכולל איסורי דרבנן, ככל הלכות התורה, וכמבואר בשולחן ערוך והפוסקים. והמרגיש את נוכחות ה' ויש לו יר"ש בודאי שלא יעלה על הדעת לעשות שום עבירה, ומה גם שיודע שרע ומר יהי' אחריתו, וישלם על כך ביוקר. והדמיונות של הנאה ורווח ריגעי יהפכו לצער והפסד ניצחי רח"ל.

ומבואר בהלכה (מו"ז הרמ"א זצ"ל באור"ח סי' תרנו, ס"א, וביו"ד סי' קנז, ס"א) שצריך יהודי לתת ולוותר על כל רכושו וממונו ולא יעבור על לא תעשה שבתורה.

"ובקולו תשמעו".

היינו לקיים כל מצוות עשה שבתורה, וכל הלכות התורה שבשו"ע ופוסקים, מתוך אהבה ושמחה ודיקדוק ההלכה. ולהתאמץ להדר במצוות. ולעשות אותם בזריזות ובתשוקה למלאות רצון ה' בעולמו, כי זה כל האדם, לזכות לעשות נחת רוח לה', בעשיית רצונו, ולרצות לעשות רצון ה' עוד ועוד.

"ואותו תעבודו".

בעשיית רצון ה' בדברים שלא חייבים לעשותם מצד ההלכה, אבל ה' שמח בעשייתם. והוא ענין החסידות, הן בין אדם לחבירו, הן בין אדם למקום.

וזה כולל שיחה אישית בשפתו וסגנונו הוא עם בורא עולם המכונה "התבודדות", הן בשדה, הן בכל מקום. ואמירת תהלים ולקוטי תפילות בכוונה, ולזכור את ה' כל היום גם בשעת עסקו בתורה, ולזכור למה לומד תורה, ולחפש כל הזמן לעשות מה יותר נחת רוח לה', בעשיית רצונו.

"ובו תדבקון".

להיות מחשבתו תפוס כל היום וכל יום בהשי"ת, גם שלא בשעת עסק בתורה ותפילה ומצוות, ולהיות חושק להצמד לה' עד כלות הנפש ולהצמד לאור העליון, ולהשיג השגות כפי יכולתו. ולהיות נפשו קשורה באהבת ה' ושוגה בה תמיד, כאילו הוא חולה אהבה. ומרגיש השראת השכינה עליו והוא בבחינת מרכבה לשכינה, אשרי לו.

לעוד דברי תורה על פרשת השבוע כנסו – פרשת השבוע ברסלב

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה