בריאת העולם היתה בשבילי

למנצח משכיל לבני קורח (תהלים מב)

למנצח – פירושו למשורר, ותרגומו לשָבָחָא.

משכיל – תרגומו בשכלא טבא. והמצודות פירש שבמזמור זה ילמדו דעת והשכל להתפלל על הגאולה.

לבני קורח – שעליהם נאמר (מגילה יד, א) ובני קרח לא מתו, כשהאדמה בלעה את אביהם, כי חזרו בתשובה מהמחלוקת, ועלו משם ושרתה עליהם רוה"ק (כדפרש"י) ונבאו על הגלויות ועל חורבן ומלכות בית דוד.

ועל כל פנים ילפינן [לומדים] גם כן מכאן (לימוד לכל אדם בכל מצב שבו הוא נמצא) – שאין שום יאוש בעולם כלל. שהרי כמעט האדמה בלעה אותם ממש, (כי חזרו בתשובה) וזכו ונעשו נביאים. (מתוך הספר "שי למורא" פירוש נאה על התיקון הכללי)

לעוד מאמרים על תיקון הכללי – לחץ כאן >>

הכל בשבילנו

לשון רבינו נחמן מברסלב ז"ל :

נמצא כשהעולם נברא בשבילי צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלאות חסרון העולם, ולהתפלל בעבורם, עכ"ל.

כי מחמת יראה ואהבה צריכים להשתדל בתיקון העולם, משל למה הדבר דומה למלך שבנה עיר ומדינה שלימה עבור בנו החביב לו, ותקנה ושכללה על מכונה והכניס עבורו שם עבדים ומשרתים שונים שישמשוהו בנאמנות וצוהו להתנהג בנחת עמם, שבודאי הבן מחמת הכרת הטוב (בחי´ אהבה) ועכ"פ מחמת פחד לעבור על דברי אביו המלך (בחי´ יראה) צריך להטיב עמם ולדאוג לכל הצטרכותם.

וזה בחי´ משחז"ל (קהלת רבה, פז) ראה את מעשה האלקים וגו´ בשעה שברא הקב"ה את אדה"ר נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן.  א"ל ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי וכמ"ש (ב"ר פ"ד י"ג) צריך אדם לשאול בשלום דבר שיש לו הנאה ממנו.

נמצא שבעיקר מצד הכרת הטוב צריך לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ובפרט שעי"ז בעצמו שמעיין ודואג לתיקון העולם גורם שמחה למעלה כמב"פ (אות ב) שכשיש איזה צער ודין בעולם אזי בודאי נגרע משמחת הקב"ה כמ"ש (בראשית ו) ויתעצב אל לבו,

ולהיפך כשמעשה הקב"ה כתיקונן וכסדרן אזי הקב"ה משמח בהם ומתענג בהם כמ"ש (תהלים קד) ישמח ה´ במעשיו כמו בעל מלאכה שעושה איזה כלי והכלי הוא יפה אזי הוא מתענג בו, נמצא כשזוכה למלאות חסרון העולם באיזה בחינה גורם שמחה למעלה שזה בעצמו אות להכרת הטוב לה´, כי באמת אנו בעולם הזה כאורחים כי ימינו כצל עובר ולא כצלו של דקל וכשם שאורח צריך להודות ולהכיר טובה לבעל האכסניא כמובן מאליו

וכמ"ש חז"ל (ברכות נח.) אורח טוב מה הוא אומר, כמה טרחות טרח בעה"ב, וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי, ק"ו שאנו צריכים להודות להשי"ת שכביכול כמה טרחות טרח שברא עולמות כאלה והעמיד לרשותנו משרתים כאלה והכל בשבילנו.

מתוך הספר "יש מאין" הערות והארות על הליקוטי מוהר"ן

אוהבי התורה ולומדיה 

אנא קחו יוזמה לתרום להמשך הפעילות של  ישיבת ברסלב מאיר 

תמיכה בארוחות צהריים חמות ומשביעות 

לתלמידי חכמים, עניים ונזקקים

<<עבור לעמוד התרומות – ותתברך בברכת התורה ולומדיה>>

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה