נס להתנוסס חלק ב'

עשה טוב

נס להתנוסס חלק ב'

בחלק הראשון דיברנו שהמילה 'נס' היא מלשון התרוממות, דהיינו שאם אדם עובר את הניסיון כראוי הוא עולה רוחנית גבוהה כמו נס.

ועוד יש לומר שהמילה 'נס' היא מלשון – מנוסה ובריחה, כמו שכתוב "וינס החוצה" (ספר בראשית) הנאמר אצל יוסף הצדיק שברח בזמן הניסיון עם אשת פוטיפר.

כי לכל אדם יש את הבחירה לבחור לברוח מהתמודדות בניסיון ואז כמובן, שמפסיד את כל השפע והרווח שניתן להפיק מהעמידה בניסיון..,

אומנם ישנם ניסיונות שזהו הדבר הנכון לעשות פשוט לברוח, וזה בד"כ כשיש ניסיון של עבירה אזי תמיד טוב לברוח וזהו ההתמודדות הכי טובה, כמו אצל יוסף הצדיק ששם בניסיון כזה של עריות ופגם הברית העיקר הוא לברוח ולהסיח את הדעת, ולא יהא איכפת לו מה יאמרו העולם העיקר שהוא לא יעבור עבירה כנגד התורה, רצונו יתברך.., ולא להכנס עם הייצר בטוען ונטען, שכן כך הוא דרכו למשוך את האדם להימשך אחריו בטוען ונטען ולהמשיכו עד שיפול ברשתו.

וכן ישנם ניסיונות ממושכים וארוכים שבהם אין האדם יכול לברוח, שכן הם ניסיון מתמשך, ושם יש ניסיון של התמודדות עם המצב הקיים, וחיפוש אחר נקודות טובות, והתחזקות באמונה ובטחון ה'.

ובאמת הניסיון הגדול הוא שאדם לא יבוא בטרוניה על מצבו, ולא יתלונן על הקשיים שנתנו לו, "ולא יפנה ביקורת כלפי מעלה, ויבעט בייסורים" חס ושלום, כי אדם כזה בוחר לעצמו רעה ועוגמת נפש, בזה שאינו מנסה להטיב דרכו, ולהתרומם מהניסיון.

כמובא מה"שפת אמת" שצרות נותנים משמייםאך את עוגמת הנפש בוחרים לבד !

שכן הניסיון מגיע משמיים ואין בחירה בזה, אך הצרות – מגיעות לטובתו של האדם, להביאו ולנשאו, ואם הוא בוחר הוא להתמקד רק בצער ומגרד את הפצעים יותר ויותר רק מזיק לעצמו ומגדיל את הפצע ולא מרפאו.., ומביא על עצמו צרות יותר גדולות, ועוגמת נפש, וייסורים יותר ממה ששלחו לו משמיים, וכן מכניס את עצמו לעצבות ומרה שחורה ודיכאון מיותר שהרי זה לא היה כוונת הניסיון ורצון ה' שיתרחק יותר ע"י הניסיון אלא שינסה להתקרב יותר ויתחזק בתפילה וילך לבקש מצדיקים שיתפללו עבורו וירבה בצדקה לעניים הגונים, ויפשפש במעשיו לשנות ולתקן דרכיו ומעשיו להתקרב יותר אל הקדושה והתורה ועבודת ה'..,

כמובן שכשמדובר על נסיונות – אין הדבר רק לניסיונות קשים וכבדים כגון נכות יתמות רח"ל בר מינן.., אלא נא' שבשמיים מתחשבים אפילו עם הצער הכי קטן כמש"כ חכמינו ז"ל בגמרא (ערכין, ט"ז.) "עד היכן תכלית ייסורין… אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש מטבעות , ועלו בידו שתיים", ונאמר "יפה פעם אחת בצער מאה שלא בצער" (אבות דרבי נתן) – והכי פירושו, ששכר מצווה הנעשית בצער הוא פי מאה ממצוה שנעשית ללא צער כלל, כי כל צער וקושי שאדם מתאמץ ומשקיע יותר ויותר במצווה זה מקשר אותו יותר למצווה והיא מתייקרת יותר בעיניו, כי זה מגביר אצלו את החשק והרצון לקיימה באמת. וע"כ גדול שכרו כמ"ש חז"ל "לפום צערא אגרא", לפי הצער כך השכר. (ע"פ מכתב לרב דסלר)

בברכת התורה ולומדיה

מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר"

לתרומות להחזקת הישיבה והנצחה או ברכה ותפילה של 40 יום בכותל או בקבר רחל >>

WWW.BRESLEVMEIR.COM/DONATE

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה