9 קבין מים במקום טבילת מקווה בימי הקורונה

להערות נא לפנות לכתובת Piskeishiurim@gmail.com

הלכה פסוקה 9 קבין מים – במקום לטבול במקווה בימי הקורונה

בס"ד. הרבה מקפידים שלא להתפלל וללמוד בלי טבילת עזרא ועכשיו בעו"ה נמנעו ממנו האפשרות לילך להמקוואות ברוב המקומות שגרים בו שלומי אמוני ישראל. חז"ל נתנו עוד עצה למי שאינו יכול לטבול במקוה ליטהר עצמו כדי להתפלל וללמוד בקדושה, והוא הטלת תשעה קבין (9 קבין מים). אמנם רבים אינם יודעים הדרך לעשות כן, וברצונינו להראות הדרך בה ישכון אור שנוכל מי שצריך לעצת חז"ל להשתמש בה.

9 קבין מים ע"י מקלחת

לדעת רובם ככולם של הפוסקים אפשר לקיים ענין הטלת תשעה קבין בשופי על ידי המקלחת (shower).

לדעת רוב הפוסקים אין צורך כלל לעשות כלום קודם המקלחת ואין צריך להקפיד על חציצות או להסיר ראש המקלחת אבל הרוצה להחמיר באלו, יש מקום להחמיר.

אופן שיעור עשיית הטהרה במקלחת

אופן עשיית הטהרה הזאת הוא שיעמוד תחת המקלחת (במים חמין או צוננים) וירדו המים על ראשו וירדו משם על גופו ולא ידבק ידיו לגופו שמא לא יבואו עליהם המים.

צריך לעמוד תחת המים בלי הפסק עד שירד על גופו 2.65 גאלאן, ויש מחמירים עד 5.71 גאלאן. (אמר המעתיק ויש אומרים 12 ליטר מים שזה הזמן אפשר לשער ע"י זרימת מים זמן של 8 בקבוקים של ליטר וחצי כל בקבוק קולה ומיץ רגיל).

שיעור זה של מים תלוי בהראש מקלחת (shower head) שיש שיוצאים מהם מים יותר מהר ויש יותר לאט וגם תלוי בלחץ המים שבאותו מקום ואי אפשר לתת שיעור זמן כמה זמן צריך לעמוד תחת המים. אמנם אפשר לבדוק על ידי שימת כלי תחת המקלחת ויסתכל בזייגער (שעון) לראות הזמן שצריך למלאותו ועל פי זה יעשה החשבון כמה זמן צריך לעמוד תחת המקלחת שיבא עליו השיעור מים שצריך לקיים ענין של הטלת תשעה קבין.

כל זה בימות החול אבל בשבת צריך ליזהר ליטול על עצמו תשעה קבין אם יש לו רק קראן אחת (single handle) בהמקלחת דאז יוציא גם מים חמין וח"ו יעבור על חילול שבת.

יקויים בנו והסירותי מחלה מקרבך ונזכה לגאולה שלימה בקרוב.

להערות נא לפנות לכתובת

Piskeishiurim@gmail.com

מסודר לפי סדר המשנה ברורה חלק א
אוצר פסקי דינים ובירורים
בהלכתא דתליא בשיעורים בכל פרטיה ודקדוקיה
משרשי הסוגיות בש"ס עם הכרעות גדולי הפוסקים
מקדמת דנא עד לזמנינו
ובו שלשה מדורים

פסקי שיעורים – כולל פסקי דינים בקצרה בהלכתא דתליא בשיעורים בלשון צח וקל ובסדר נכון, בתוספת בירור השיעורים במדות הנהוגות בזמנינו
שערי שיעורים – לבאר בארוכה טעם כל דין המובא בפסקי שיעורים, עם ליקוט רחב מדברי הפוסקים כולל ספרים נדירים, ומשא ומתן בדבריהם
סיכומי שיעורים – סיכום של כל הדינים היוצאים מכל שיעור כדי למצוא דבר חפץ בקלות

יו"ל ע"י

מכון זכרון ישראל יצחק

ליקוואוד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה