פרשת וישב

פרשת השבוע

תיקון המידות ודרך ארץ – מי באמת מלמד דרך ארץ ?

(בראשית לז-יא,ב) "ויקנאו בו אחיו.. ויאמרו.. לכו ונהרגהו, ונשליכהו באחד הבורות". געוואלד! רמז יש כאן מה שמידות רעות והשקפות לא נכונות עלולות לעולל, עד שאפילו אנשים מורמים מעם, ואפילו איש את אחיו ממש – יכול לרצות לרצוח אותו, רח"ל, רחמנא…

קרא עוד...
פרשת השבוע

הבטחה לניסים ונפלאות – סיפורי סבתא | פרשת וישב

(בראשית לז-ז) "והנה קמה אלומתי". איתא בדברי רבינו ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא-סי' רלד) וזה לשונו: ודע שיש שֵם שכשרוצים לעשות מלך, משתמשים בזה השם, והשם הוא קמה, ר"ת (דברים כו-טו) השקיפה ממעון קדשך [והוא אחד משבעים ושנים (ע"ב) שמות…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מרגיש נרדף ? אל תדאג השם איתך !

אל תרגיש נרדף האלקים איתך! וזה בחי' ויהי הוי"ה את יוסף (בראשית לט-ב/כא) כתיב: "וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום.. ויוסיפו עוד שנוא אותו.. ויקנאו בו אחיו, ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא, ועתה לכו ונהרגהו, וישליכוהו…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

חיים ומוות ביד הלשון

חיים ומות ביד הלשון | פרשת וישב וזהו (בראשית לז,ח) "ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו". ואכן כן הוא, שאדם גורם לעצמו הרבה רעות, והרבה עגמת נפש ונזק מביא לעצמו על ידי פיו, וכמ"ש (משלי חי-כא) חיים ומוות…

קרא עוד...
פרשת השבוע

היכן שאין תורה יש תאוות ומידות רעות | פרשת וישב

וזהו (בראשית לז-כד) "והבור ריק אין בו מים". תאוות ומידות רעות | פרשת וישב ואמרו חז"ל (שבת כב.) והו"ד בפרש"י, וז"ל ממשמע שנאמר והבור ריק, איני יודע שאין בו מים, מה תלמוד לומר "אין בו מים", מים אין בו, אבל…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תפילת תודה לאלוהים

תפילת תודה לאלוהים | אילו האדם הי' מפנה זמן בחיים ושם ליבו באמת על גודל וריבוי החסדים, וכמה יש להיות מכיר טובה לה', ע"י עשיית רצונו בחפץ לב ושמחה, אזי היינו עובדי ה' גדולים ועצומים רמי מעלה במעלות הרוחניות האמיתיות……

קרא עוד...
פרשת השבוע

תפילה נגד קנאה | סגולה לבטל את הקנאה

תפילה נגד קנאה וסגולה מועילה לבטל את הקנאה : מידה רעה יש באדם והיא מידת הקנאה, והיא נמצאת גם אצל אנשים גדולים, וצריך לעבוד עליה קשה להרחיקה מעל האדם, כי היא מידה שהורסת ומשחתת את כל השמחת חיים, ולא נותנת…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

וישב

לכבוד… אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך כמה פנינים על פרשת השבוע. שימוש תלמיד חכם   וזהו (בראשית לז-א) "וישב יעקב בארץ מגורי אביו". כי אמרו חז"ל (ברכות דף ז:) גדולה שימושה של תורה, יותר מלימודה, ויש לשמש ת"ח ורבו, ללמוד הימנו…

קרא עוד...