pra

פרשת השבוע

פרשת השבוע בא

כשאדם עוסק בתורה ועבודת ה' מתוך מניעות לחץ בילבולים וצער – מקבל הרבה יותר שכר, והשי"ת שמח עמו יותר ויותר !! וכמ"ש חז"ל (אבות סוף פ"ה) לפום צערא אגרא (השכר לפי גודל הצער)..,  ובכלל זה כל המצבים הלא פשוטים בחיי האדם,…

קרא עוד...