איך זוכים לברכה? איך להינצל מן הקללה? | פרשת השבוע ראה

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ראה | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

איך זוכים לברכה? איך להינצל מן הקללה? | מתוך עלון לשבת "שי עולמות" פרשת השבוע ראה על פי תורתו והשקפת עולם של רבינו נחמן מברסלב.

וזהו (דברים א-כו, וכו') "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה-אשר תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם" וכו' "והקללה – אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם, וסרתם מן הדרך" וכו'. כל יום ויום יש לו את הניסיונות המיוחדים לכל אדם ואדם המוטלים עליו לעמוד בהם, וכך הוא בכל ימי חייו של האדם.

איך זוכים לברכה?

והנה אם האדם עומד בניסיונות זוכה לברכה, וגם עצם עשיית רצון ה' היא ברכה, והיא היא עיקר הברכה. כי ע"י עשיית רצון ה' – עושה את הטוב ואת הדבר הכי נכון. ועי"ז זוכה לחיים טובים בעוה"ז ולשכר הצפון לעוה"ב. שהוא העיקר,

כי העולם הזה – הוא חיי שעה, ועולם הבא – הוא חיי נצח. ואפילו אם מאיזה סיבה [אפילו סיבה נסתרת לו, שהוא לא יוכל להשיגה, כי אם היודע נסתרות ותעלומות] לא זוכה לברכה בעוה"ז החולף, ולעיניו הברכה נסתרת ורחוקה, ואין היא מצויה לעיניו, ולא עוד אלא אפילו, ההיפך של הברכה מנת חלקו לפי דעתו והבנתו והרגשתו המוחש, אעפ"כ בודאי בלי שום ספק כלל כל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס:), והכל בודאי לטובה, ולעתיד לבוא יזכה להבין!

אבל ג"כ בודאי בלי שום ספק כלל, ע"י עשיית רצון ה' יזכה לחיי נצח לטוב הצפון לצדיקים עושי רצון ה'.

איך להינצל מן הקללה?

ולהיפך ח"ו אם האדם לא עומד בנסיונות, ונכשל, ועושה עבירות או נמנע מלעשות ולבצע ציווי ה', ודיני תורתו הקדושה, עצם דבר זה הוא קללה עצומה שאין קללה גרועה הימנה, וגם קללה ממשיך על עצמו בעוה"ז, ובעוה"ב. ואפילו אם מאיזה סיבה ומאיזה זכות עצמי או זכות אבות – לא נפרעים ממנו בעוה"ז, אלא על אף שמורד בה' ובתורתו, חי בעוה"ז חיי שלוה השקט ובטח, ונהנה ממנעמי העוה"ז, מ"מ העוה"ז חולף מהר מאד, והקללה מחכה לו בפינה, ובלי ספק העונש הגדול והנצחי בוא יבוא לדראון עולם.

וכמ"ש חז"ל (ברכות ד) אמר דוד לפני הקב"ה מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא.
ואמרו (עירובין כב.) היום לעשותם ומחר לקבל שכרן.
ואמרו (נזיר כג:) אין הקב"ה מקפח שכר, אפילו שכר שיחה נאה.
ואמרו (סוטה יז.) בשכר שאמר אברהם אבינו (בראשית יח-כז) ואנכי עפר ואפר – זכו בניו לב' מצוות אפר פרה, ועפר סוטה.
ואמרו (קדושין לט:) אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה, שמתן שכרה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה.

ואמרו (שם) ישב ולא עבר עבירה – נותנים לו שכר כעושה מצוה,
ואמרו (שם פב.) רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואינו מלמד את בני אלה תורה, שאדם אוכל משכרה בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"ב.
ואמרו (ב"ב עח:) על כן יאומרו המושלים בוא חשבון (במדבר כא-כז) ע"כ יאמרו המושלים ביצרם, בואו ונחשוב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה,
ואמרו (ויק"ר כז-א) אין סוף למתן שכרן של צדיקים.

ואם בעוה"ז לפעמים רואים ההיפך, דהיינו שטוב לרשע ורע לצדיק, כבר אמרו חז"ל (שם) הצדיקים ה' גובה מהם בעוה"ז מיעוט מעשים רעים שעשו, בשביל ליתן להם שכר טוב לעתיד לבוא, ולרשעים משלם מעשים טובים שעשו בעוה"ב – ליפרע מהם לעתיד לבוא.

ואמרו (שמו"ר נב-ג) עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון – שכל מתן שכרן של צדיקים מתוקן להם לעוה"ב.
ואמרו (אבות פ"ב מט"ז) ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא.
ואמרו (ע"ז ג.) היום לעשותם (דברים ז-יא) – ולא היום ליטול שכר.
ואמרו (תענית יא.) כשם שמשלמים שכר לצדיקים לעוה"ב, כך משלמים שכר לרשעים בעוה"ז,
ואמרו (עירובין סה.) לא נברא יין אלא.. לשלם שכר לרשעים,
ואמרו (ירושלמי פאה פ"א ה"א) אין הקב"ה משהה שכרן של עושי מצוה בגוים.

ויהי רצון שנבחר בברכה ונשמע תמיד אל מצוות ה' ובקול ה' וצדיקיו.

עוד מאמרים ממולצים על פי פרשת השבוע של רבינו נחמן מברסלב:

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022 או בדף התרומות 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה