אין כלי שמחזיק ברכה כמו השלום – איך משיגים שלום..? פרשת השבוע פנחס

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פנחס. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

אין כלי המחזיק ברכה בכל תחום שהוא כמו השלום – הפסוק אומר בקש שלום ורודפהו, משמע שזה לא בא בקלות אלא צריך לרדוף ולהתאמץ כדי להשיג את הכלי המבורך והנפלא הזה. אז איך משיגים שלום?

שלום הוא כלי שמחזיק את כל הברכות | פרשת פנחס

וזהו (במדבר כה,ב) "לכן אמור הנני נתן לו את בריתי שלום".

אמרו חז"ל (במדבר רבא כא-א) גדול השלום שניתן לפנחס, שאין העולם מתנהג אלא בשלום, והתורה כולה שלום שנאמר (משלי ג-יז) דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

ואם בא אדם מן הדרך שואלים לו שלום, וכן שחרית שואלים לו שלום. (כלומר כשאדם פוגש אדם בבוקר),  וכן בלילה ולעת ערב כשנפרדים בני אדם זה מזה שואלין בשלום, בברכות 'שמע ישראל' [של ערבית חותמין בלילי שבתות וימים טובים] חותמין "פורס סוכת שלום על עמו", התפילה [שמונה עשרה] חותמין בשלום [המברך את עמו ישראל בשלום], בברכת כהנים חותמים בשלום [וישם לך שלום].

אמר רבי שמעון בן חלפתא אין כלי מחזיק ברכה אלא השלום שנאמר (תהלים כט-יא) ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום. ע"כ. כלומר המידה הטובה שהיא בבחינת כלי לקבלת שפע הברכה. וכמ"ש (דב"ר כ-ז) כלי שהוא מחזיק כל הברכות, וכמ"ש חז"ל (תו"כ בחוקותי א-ב) שמא תאמר הרי מאכל והרי משתה, אבל אין שלום אין כלום – וכמו שרואים ויודעים מהמציאות.

וכתב רבינו יונה מגירונדי בספר היראה וז"ל ויהיה מקדים בשלום כל אדם, אפילו גוי, כדי שיהיה אהוב ונחמד לבריות, אך לא בשלום אשה. ע"כ.

וכ"כ רבינו הרא"ש (ארחות חיים ליום שישי – אות קכט) אל תתעצל להקדים שלום לכל אדם, ואפילו לגוי, מפני דרכי שלום.
וכתב עוד (שם ליום השבת-אות קמב) ישתדלו להכניס שלום בין איש לאשתו, ובין אדם לחבירו.

ובהנהגות רבי מאיר פאפירש-פפר"ס- אות כט. כתב וז"ל
ידרוש בשלום כל אדם, אפי' בשלום שונאו. וכתב עוד (שם נג) יזהר ליתן שלום לעני, כי כל שלא נתן שלום לעני – נקרא גזלן דכתיב גזלת העני בביתכם (ישעיה ג-יד) [ראה במס' ברכות דף ו סע"ב, וז"ל כל שיודיע בחבירו שהוא רגיל ליתן לו שלום – יקדים לו שלום שנאמר (תהלים לד) בקש שלום ורודפהו, ואם נתן שלום ולא החזיר לו שלום נקרא 'גזלן' שנא' (ישעיה ג) ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם.

ואיתא בהנהגות ואזהרות רבי שעפטל בן השל"ה הקדוש וז"ל מי יפאר גודל פאר מי שהחזיק עצמו בעשיית שלום בין איש ובין רעהו, כ"ש שיהא שלום בינו ובין אשתו ולא ירגיל בקטטה, כי כל קטטה סופה חרטה, צא ולמד כי אין עבירה קשה כמו מחלוקת וכו' ותנהגו אהבה רבה וחיבה יתירה בבתיכם,

ואיתא בהנהגות ר' נטע שינאווע (סוף אות ר) וז"ל ריב בין איש ורעהו – גורם סילוק השכינה מישראל וכל זמן ששלום ביניהם – שכינה עמהם. וע"י שלום יגאלו, ושמו של הקב"ה נקרא שלום.

וזה כלל גדול ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יח,יט), שיהי' לו שלום עם כל ישראל, ובזה יכלל עצמו בנפשות כל ישראל, ואז אלו מגינים על אלו.
ושם בהמשך (ריש אות ש) כתב:
בשעה שיש להם שלום – הקב"ה משפיע להם שפע,
וכשיש מחלוקת – מסתלק השפע וניתן לגוים,
וכשיש להם שלום אזי הרחמים גוברים ושפע מתרבה להם, וע"י השלום מושלים במקטרג.

ועוד איתא בהנהגות רבי מיכל מזלאטשוב (אות ש) וז"ל בקש שלום ורודפהו (תהלים לד-טו),
בקשהו – עם אהוביך, ורדפהו – עם שונאיך.
בקשהו – במקומך. ורדפהו – במקומות אחרים.
בקשהו – בגופך, ורדפהו – בממונך.
בקשהו – לעצמך, ורדפהו – לאחרים.
בקשהו – היום, ורדפהו – למחר.
ותרבה שלום עם כל אדם.

ואיתא בספר המידות לרבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב – וז"ל:
בנין ירושלים תלויה בשלום (שלום ז),
הברכה באה ע"י שלום (שם יח),
כשאין שלום – אין התפילות מתקבלות (שם יב),
כשישראל באחדות – האומות מפחדים מהם (פחד,כד),
ע"י הקפדה – אין שלום (כעס,לו),
ע"י ענוה הכל עמו בשלום (ענוה יב),
ע"י שלום באים בשורות טובות (שלום ח),

ויהי רצון שנחיה תמיד בשלום

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 052-565-2005

ניתן להקדיש לברכה והצלחה או ליעילוי נשמה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה