אין על רבינו הקדוש – מי שטעם מבין!

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, הילולת רבינו הקדוש זצ"ל | לכבוד... אחדשה"ט!

מה אעידך מה אדמה לך (ראה איכה ב-יג), מי אני לדבר ולהעיד על גדולת רבינו הקדוש זצ"ל, ואת מי אפשר לדמות ולהשוות לרבינו הקדוש ז"ל, הלא מי שטעם טעם עצותיו הקדושות הן עצותיו הכלליות, הן עצותיו הפרטיות, יודע עד כמה הם מועילות לנפשו ונשמתו, וכמה על מצילות ומחיות נפש ממש ממש, וכל אחד יודע גודל תועלתם, ושאין דומה להם,

כעצת ההתבודדות וגודל מעלתה וחובתה, אשר רבינו הקדוש החדיר עצה נפלאה זו אשר אין ערוך לה, לכל מצבי החיים, ולכל העולם הרוחני של האדם בזה ובבא לנצח נצחים, ודבר זה נפלא וטוב מאד לכל העולם, וקל וחומר שאנשי הצדיק צריכים להקפיד על כך כי הם חיינו. כי אין ומה יש לנו להתבייש בפני כל העולם יהי' מי שיהי' עם עצה עצומה זו.

וכן העצה של להיות בשמחה תמיד, ויהיה מה, ובכל מצב ועידן, כי בלי שמחה וחיות אי אפשר לחיות אפילו בגשמיות וקל וחומר ברוחניות, כי בלי שמחה אין יישוב הדעת ואין מוחין וחשק לעשות המתבקש והמצטרך, ואפילו תשובה לא יוכל לעשות מתוך עצבות (המכונה בטעות "רצינות וצער") כי מתוך תסכול ועצבות – יגיע מהר לייאוש, שאפילו תשובה לא ירצה לעשות, כי לא תולה תקוה בכלום.

והשמחה מרוממת המוחין, והאדם מחכים ומוציא הרבה עצות להציל את נפשו ולשפר את מצבו ולגדול ולפרוח ולעשות שטייגען, ונותן לו כח ויכולת להכיל כל מצב וכל מאורע, ונותן לו חיות ושפע אור, והוא שמח בחלקו ושבע רצון ומפרגן לכל אחד ואחד, ולא מחפש מומים וחסרונות אצל אחרים, ואין לו תרעומת כלפי אף אחד.

ורבינו ז"ל החדיר בנו גודל מעלת ההתחזקות, ושצריכים ריבוי התחזקות להנצל מהיצר מהרע, ולעבור כל הנסיונות שבחיים וכל הפגעים וכל המצבים המביכים והלא נעימים, ולהתחזק לשאוף למדריגות עליונות ברוחניות ולא ליפול ולא לוותר אפי' על דברים קטנים ומדריגות קטנות מעבודת ה',

ולהתחזק להיות תמיד בשמחה, אפילו ע"י מילי דשטותא וביותר בדורינו שכולם נשברים מהר מכל דבר ורוח קטנה כבר מפילה את האדם,

ועוד החדיר בנו רבינו ז"ל לדון את כל אחד וגם את עצמו לכף זכות, ולמצוא באחרים ובעצמו נקודה טובה ועוד נקודה טובה, שדבר זה מחזק ומרומם את האדם עד שיכול עי"ז לחזור בתשובה ולהחזיר כל אחד יהי' מי שיהי' בתשובה, וכמבואר היטב בלקוטי מוהר"ן (קמא סי' רפב, מאמר "אזמרה").

וכן רבינו הקדוש ז"ל נתן לנו עצה לעשות מתורות תפילות, דהיינו שכל מה שלומד הן הלכות הן הנהגות טובות וקדושות יתפלל ויתחנן לפני ה' שיוכל לקיים ובהידור את הנלמד, וגילה לנו רבינו ז"ל שנעשה מזה שעשועים גדולים ועצומים למעלה.

וכן החדיר בנו רבינו ז"ל מודעות בגודל מעלת קדושת שמירת הברית והקדושה, ושזה עיקר הנסיון בהאי עלמא שפילא, ובכלל הנ"ל להזהר מתנועות של חן של שקר שעושים משום הבל היופי, ושאע"פ שאיתא בזוה"ק שלפגה"ב אין תשובה מועילה, מ"מ באמת יש תשובה לכל, ואם אתה מאמין שאפשר לקלקל תאמין שאפשר לתקן הכל,

והזהירנו רבינו ז"ל להיות דבוק בצדיקים האמיתיים ולהתרחק ממששניקי'ם (מפורסמים של שקר) שרבו כמו שרבו ומתרבים בדורינו השפל כי הכל תלוי באמונת חכמים האמיתיים,

וכן אלפי עצות והדרכות אשר כ"א מהן לא יסולא מפז אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שזכינו להתקרב לרבינו הק' ולהקרא על שמו "ברסלבר'ס חסידים"

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

להורדה והדפסה העלון להילולת רבינו נחמן מברסלב

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה