נשים צדקניות | מעמד האישה בעולמם של חסידי ברסלב

פרשת השבוע ראש ישיבת ברסלב מדבר על מעמד האישה על פי השקפת חסידות ברסלב.

ומה ולמה ומאיזה סיבה יזכו הנשים לחיי עולם הבא ?

אשת חיל

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר בחוקותי.

לכבוד… אחדשה"ט ! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו, הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (ויקרא כו,ג) "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם" וכו' "ונתתי שלום בארץ" וכו' "ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרבתי אתכם" וגו'.

אמרו חז"ל (בראשית רבא יז,ז) מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה אחת, ולא העמידו בנים זה מזה, אמרו אין אנו מועילים להקב"ה כלום, עמדו וגרשו זה את זה,

הלך זה ונשא רשעה אחת, ועשתה אותו רשע,

הלכה זאת ונשאת לרשע אחד, ועשתה אותו צדיק,

הוי [ללמדך] שהכל מן האישה. עד כאן.

הכל מן האישה | נשים צדקניות

הרי שכוח האישה ומעמדה חזק ומכריע מאד בתא המשפחתי.

ומקרא מלא הוא כדכתיב (משלי יד-א) חכמת נשים בנתה ביתה ואיולת בידיה תהרסנו.

וכמ"ש חכמינו ז"ל (סנהדרין קי.) חכמת נשים בנתה ביתה – זו אשתו של און בן פלת (שהצילה את בעלה מרדת שחת),

ואיולת בידיה תהרסנו – זו אשתו של קורח (שדירבנה והסיתה אותו לרדת שחת).

ואמרו חז"ל (נדה מה:) ע"פ (בראשית ב-כב) ויבן ה' אלקים את הצלע, מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באישה יותר מבאיש,

וכן מצאנו (במדבר רבא כא) אותו הדור היו הנשים גודרות מה שאנשים פורצים, שא"ל אהרן (שמות לג-ב) פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם, ולא רצו הנשים, ומיחו. והנשים לא נשתתפו במעשה העגל ;

וכן במרגלים שהוציאו דיבה, הנשים לא היו עמהם בעצה.

ואמרו חז"ל (ברכות יז) גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן האנשים שנאמר (ישעיה לב-ט) נשים שאננות קומנה. שמענה קולי בנות בוטחות האזנה אמרתי. (ופרש"י גדולה הבטחה, שהרי קראן שאננות ובוטחות.

נשים במה זוכות לעולם הבא ?

אמרו חז"ל (שם) באקרויי בנייהו לבי כנישתא (ופרש"י תינוקות של בית רבן, היו רגילים ללמוד בבית הכנסת). ובאתנויי גברייהו בי רבנן (פרש"י בית המדרש, ששם שונים משנה וגמרא) ונטרין לגברייהו (פ' וממתינות לבעליהן) עד דאתו מבי רבנן.

ואמרו (כתובות פב.) ע"פ (תהלים קכז-ב) שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אוכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שֵׁנא. ואמר ר' יצחק אלו נשותיהם של תלמידי חכמים שמנדדות שינה מעיניהם בעולם הזה ובאות לחיי העוה"ב.

(ופרש"י שלא לכם משכימי קום. למלאכת הרשות וכו': מנדדות שינה. ממתינות את בעליהן שהם בבית המדרש בשעת שינה).

ואמרו (סוטה יא:) בשכר נשים צידקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים, עיי"ש. ואמרו (ירושלמי סוטה ו-ה) לא מצינו שדיבר הקב"ה עם אשה אלא עם שרה בלבד, שהיה הקב"ה מתאווה לשמוע שיחתן של (נשים) צדקניות.

ואמרו חז"ל (סוטה סב:) כל אדם השורה בלא אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, דכתיב (בראשית ב-יח) לא טוב היות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו (ועיי"ש המקורות לשאר הדברים). במערבא אמרי בלא תורה, בלא חומה. רבא בר עולא אמר בלא שלום.

ועוד אמרו (שם סג.) א"ר אלעזר כל אדם שאין לו אישה – אינו אדם.

ואמרו (שם:) כיון שנשא אדם אישה. עוונותיו מתפקקים.

וכן אמרו חז"ל (ברכות י:) ע"פ (מלכים ב (ד-ט) ותאמר אל אִישָה הנה נא ידעתי כי איש אלקים קדוש הוא עובר עלינו תמיד, א"ר יוסי בר' חנינא מכאן שהאישה מכרת באורחים יותר מן האיש. ע"כ.

והחוש המיוחד הזה (של נשים לזהות חולים ומשוגעים שלא יתקרבו וישפיעו בדיעותיהם והתנהגותם לכיוון שלילי ושלא כרצון השם יתברך על פי דעת תורה הן השפעה על הילדים וגם על הבעלים) נצרך מאד, בפרט בדור החולה שלנו.

ואמרו (שמות רבא כח) ע"פ (שמות יט-ג) כה תאמר לבית יעקב – אלו הנשים שהן מזדרזות במצוות.

ואמרו (יומא עשו.) בכדי שלא תפסק התורה מזרעו – ישא בת תלמיד חכם. כי היא יודעת גודל יקרת וחשיבות ערך התורה ותדרבן בניה למסלול ולכיוון עסק התורה, מתוך אהבת התורה.

נמצא שקיום הדת תלוי במידה גדושה בנשים צדקניות דהיינו בכך שישא אישה כשרה,

ועל כן קרמיז לן קרא: את אֵם בישראל, בחוקותי תלכו, וְאֵת מצוותי תשמרו, ואזי כל הברכות יחולו על עם ישראל.

 

קישורים ממולצים : תפילה לכלה , תפילת האישה על בעלה , יום האישה

 

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

נשים צדקניות – לומדי התורה, זקוקים לעזרתכם !

הרימו תרומה לטובת עניים הגונים בחורים צדיקים

שבאים ללמוד דעת תורה והשקפת עולם בשמחה של רבינו נחמן מברסלב

הישיבה זקוקה לממון לארוחות צהריים חמות ומזינות

הרימו תרומה סימלית וקבועה כל סכום יעזור במיוחד אם הוא קבוע

לחזק בחורים שיקימו בית יהודי בשמחה ודעת תורה של רבינו נחמן מברסלב

וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם ומלואו

ובטח יעמוד לטובת התורמים ובני ביתם !!

צלצלו עכשיו ותזכו לברכת התורה 0504161022 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה