ריבונו של עולם אני רוצה להיות איש כשר – אבל המחשבות מבלבלים אותי | פרשת במדבר

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר במדבר | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

ריבונו של עולם אני רוצה להיות איש כשר – אבל המחשבות מבלבלים אותי… מכירים את זה? כנסו להתחזק ולקבל הדרכה מאת ראש הישיבה. מתוך העלון לשבת – פרשת במדבר.

איך זוכים להיות איש כשר

(ויקרא ד-נט) "זאת עשו להם, וחיו ולא ימותו". מבואר בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (שיחות הר"ן סי' יב) וזה לשונו: אלו הרוצים להיות אנשים כשרים (גדר 'איש כשר', היינו שעושה תמיד רצון ה', ושואף להיות דבוק בה' ולעשות רצונו בשלימות).

ומבואר להלן בסי' יד, ש"איש כשר" שקורין "ערליכער איד" אע"פ שהוא ככל בן אדם עם דקין וכרכשות (היא החלחולת, צינור אחרון ממערכת אברי העיכול וכו') ואברים כשאר כל העולם אעפ"כ באמת – הוא ענין אחר לגמרי, כי איש כשר יקר מאד, אשרי לו עד כאן לשונו.

וכיוצא בזה איתא בליקוטי מוהר"ן תנינא סי' קטז, לענין ארץ ישראל שרבינו הק' ז"ל סיפר שכשהיה בארץ ישראל סיפרו לו החשובים שהיו שם, שבאו ממדינות אלו וקבעו דירתם שם, שקודם שבאו והגיעו לארץ ישראל לא היו יכולים לצייר לעצמן שארץ ישראל היא עומדת בזה העולם, וסברו שא"י הוא עולם אחֵר לגמרי לפי גודל קדושת א"י המבואר בספרים ומפורש בתוה"ק מעלת קדושת א"י, עד אשר באו לשם וראו שא"י היא בזה העולם ממש.

וסיפר רבינו ז"ל זאת כי הוא ענין נצרך מאד, כי יש טועים שסוברים שצריכים להכיר את הצדיק או שאר דבר שבקדושה ניתן להכירו בפניו בצלמו ודמותו, שיהי' משונה בדמותו ותנועותיו דייקא, ובאמת לא כן הוא, עיין שם.

(נחזור לעניינינו) אלו שרוצים להיות יהודים כשרים ולכנוס לעבודת ה' (דהיינו לעשות רצונו ולעשות נחת רוח לפניו כל הזמן, בכל דבר) אזי יש להם בילבולים גדולים (כגון לענין לקום חצות לילה בכל יום, ולהתבודד שעה אחת בכל יום, ולא להכשל כלל בשמירת העיניים, וכגון שרוצה ללמוד כל הש"ס, האם ללמוד לפי הסדר, או לפי החשק, לחזור על הלימוד או לא, כמה פעמים לחזור, ולפי איזה קצב ללמוד ולחזור, ומה עם ריבוי שאר הלימודים, ומה עם עבודת ה' בשאר עניינים, ומה עם השכחה וכו')

ומניעות גדולות, ואינם יכולים לתת עצה לנפשם איך לעשות, מחמת גודל הבלבולים והמניעות שיש להם, וכל מה שרוצים לעשות בעבודת ה' קשה להם לעשות כראוי.

דע שזה בעצמו שהם מתייגעים ולהוטים לעשות איזה עבודה, או לקדש עצמו באיזו קדושה, אע"פ שאינם יכולים לגמור כראוי, זה בעצמו שהם מתייגעים ולהוטים אחר זה – הוא בחי' קרבנות, בבחי' (תהלים מד-כג) כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה.

ואיתא בתיקונים (ח"י כא, דף נט ע"ב) שזה בחי' תפילה שהיא בחי' קרבנות. היינו כשרוצים להתפלל ואין מניחים אותו בכמה מיני בילבולים, והוא צריך לכמה יגיעות בשעת התפילה, ואזי אפילו אם אינו זוכה להתפלל כראוי, אעפ"כ היגיעה בעצמה שמייגע עצמו בכל כוחו ומוסר נפשו להתפלל כראוי, זה בעצמו הוא בחי' קרבנות, בחי' כי עליך הורגנו וכו'.

וכמו כן בכל העבודות שאדם רוצה לקדש עצמו, אע"פ שאינו זוכה ח"ו לקדש עצמו כראוי, אעפ"כ היגיעה בעצמה והייסורין והבילבולים שיש לו מזה מחמת שרוצה וחפץ לקדש עצמו, רק שאין מניחין אותו, זה בעצמו הוא בחי' קרבנות, על כן על האדם לעשות את שלו תמיד בכל מה שיוכל, ואת כל אשר תמצא ידך לעשות עשה (קהלת ט-י),

אע"פ שקשה עליו מאד ונדמה לו שאין מניחים אותו כלל, ומרחיקים אותו מאד מאד, ואינו זוכה לעשות שום דבר שבקדושה וכו'. אעפ"כ עליו לעשות מה שיוכל, וה' הטוב בעיניו יעשה.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הצטרפו אלינו קבוצה שקטה על פרשת השבוע ע"פ דרכו של רבינו נחמן מברסלב ו

עלון לשבת + קריינות אקטואליה השקפה ודעת עצות לחיים טובים בדרכו של רבינו נחמן מברסלב, בברכה!!!
לזיכויי הרבים תפיצו בבקשה את הקישור לזיכוי הרבים משפחה חברים עבודה קבוצות וכו ????
להצטרפות לקבוצה https://chat.whatsapp.com/CYTrYaCJ1NL96YtVDxamha

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה