היכן שאין תורה יש תאוות ומידות רעות | פרשת וישב

לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (בראשית לז-כד) "והבור ריק אין בו מים".

תאוות ומידות רעות | פרשת וישב

ואמרו חז"ל (שבת כב.) והו"ד בפרש"י, וז"ל ממשמע שנאמר והבור ריק, איני יודע שאין בו מים, מה תלמוד לומר "אין בו מים", מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. ע"כ.

מאז ילדותי שמעתי דורשים שבור ריק אין בו מים, כלומר יהודי ריק ואין בו תורה המכונה מים, כמ"ש (ישעיה נה-א) הוי כל צמא לכו למים, ואמרו חז"ל (ב"ק דף יז.) אין מים אלא תורה, אזי לא רק תורה אין בו אלא גם נחשים ועקרבים יש בו, כלומר מידות רעות ותאות רעות ומגונות והשקפות עקומות היפך דעת תורה ורצון ה'.

ודבר זה רואים בחוש שבחור ישיבה שמפסיק ללמוד תורה, ומפסיק לו החשק – לאט לאט נהפך לאדם אחר, שלא רק שאין לו חשק לעסק התורה, אלא גם כן דעותיו והשקפותיו משתנות לרעה, ונהפוך הוא אשר ישלטו האויבים והשונאים, דהיינו היצה"ר וס"א וכת דילהון המה ביהודים רח"ל, ומקבל חשק להבלי עולם הזה, ותאותיו, ומזלזל בדיקדוק ההלכה, ואח"כ בהלכה ממש, עד ש.. רח"ל רח"ל.

ולאו דוקא בבחורים אלא גם באברכים, שכוחם במתניהם והיצר בוער בקרבם, ואפילו בזקנים דעתו ודעותיו משתנים לקללה ולא לברכה, רח"ל. ובעוונות הדור גם בבחורות הלומדות בבית יעקב, רואים במציאות שאם מפסיקות ללמוד ובמיוחד לימודי קודש, או מאבדות ענין וחשק ללימודים, נכנסות בהן רוחות זרות ולא בריאות העלולות להרוס את כל עתידן ולעקור אותן מהשורש רח"ל.

ירידות ונפילות

ויש הרבה דרגות ובחינות בירידות ונפילות, יש הנופל ומקבל מכה כואבת, המכונה 'מכה טובה', ויש הנופל ושובר עצמות, ויש המתרסק רח"ל. גם יש בחינה של חסיד שנפל מחסידות – גרוע ממשומד, כמ"ש רבינו הקדוש ז"ל (כמו ששמעתי ממו"ר ר' לוי יצחק זצ"ל בשם מוהרנ"ת בשם רבינו ז"ל – כדאיתא בחי"מ כתי' והו"ד בשוש"ק ח"ג סי' מז).

וכבר אמרו חז"ל (כתובות נט:) שהבטלה מביאה לידי שעמום, ושגעון, והרי אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות ושגעון כמ"ש חז"ל (ע' סוטה ג. תנחומא נשא ה), ועוד אמרו (כתובות שם) הבטלה מביאה לידי זימה, רח"ל. וזכור לטוב אבי מורי זצ"ל שכמה פעמים בימי נעורי מצא אותי חושב שלא על יד ספר ולא הסכים לכך, והפסיק אותי ושלח אותי לפתוח גמרא או שאר ספרי קודש ולהגות בהם. ואיתא בספר המידות (ערך לימוד-אות לג)

הרגל הלימוד

וז"ל הרגל הלימוד הוא עולה למעלה על קיום כל המצוות. ע"כ. כי הוא המביא לקיום כל המצוות ולהיפך – להיפך רח"ל. ועסק התורה מנקה מזכך ומטהר את האדם מכל פגמיו, כמ"ש חז"ל (ברכות טו:) למה נסמכו אהלים לנחלים דכתיב (במדב"ר כד-ו) כנחלים נטיו, כגנות עלי נהר, כאוהלים נטע ה' וגו', לומר לך מה נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה, אף אוהלים (פרש"י בתי מדרשות) מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות. ואמרו (ברכות ה.) כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים – מוחלים לו על כל עוונותיו.

ואמרו חז"ל (חגיגה ג:) אף הוא [ראב"ע] פתח ודרש (קהלת יב-יא) דברי חכמים כדרבנות וכמסמרות נטועים, בעלי אסופות נִתנו מרועה אחד. למה נמשלו דברי תורה לדורבן ? לומר לך מה דורבן זה מכוון את הפרה לתלמיה להוציא חיים לעולם, אף דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה (שהם התאוות רעות, ומידות רעות, והשקפות עקומות) לדרכי חיים. ע"כ. וכתיב (משלי ח-לה) כי מוצאי מצא חיים, וכתיב (דברים ד-ד) ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום.

בברכת התורה ולומדיה
ראש ישיבת "נצח מאיר"
שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה