אמונת חכמים – יסוד וברכה לכל

ראש מוסדות ברסלב

פרשת קורח עוסקת במחלוקת קורח על משה רבינו הרבה יש לדבר ומדברים על כך

חשבנו מה לכתוב… ובסוף המסקנה הייתה פשוט לצטט כמה מילים מרבינו נחמן מברסלב על גודל אמונת חכמים ועל הנזק שגורם האדם ע"י מחלוקת על החכמים

וכל אחד ילמד לעצמו מוסר מדבריו הקדושים !

על ידי אמונת חכמים בשלמות, על ידי זה נשמר העולם עם כל עשירויותיהם וחפציהם מכל מיני הזקות וחסרונות.

גם צריכין לזה שיהיה אהבה ושלום גדול בין ישראל. (שם הלכה ה', אות ב): 

עיקר עבדות ויגיעת הפרנסה נמשך מבחינת פגם אמונת חכמים, כי על ידי פגם אמונת חכמים נופל לעבדות, ופרנסתו בדחק גדול כל כך, עד שמוכרח להשכיר עצמו לעבד אצל חברו בשביל פרנסה..,

אבל על ידי אמונת חכמים זוכה לחרות לבטל מעצמו על עבדות ויגיעת הפרנסה, ופרנסתו נמשכת לו ברוח ובשופי גדול. (שם, אות כו כז): 

עיקר שלמות אמונת חכמים הוא, כשמפוזר ממונו להחזיק את התלמיד חכם ולהתקרב אליו (ללמוד ממנו ולשאול ממנו עיצות ורצון ה' על פי תורתינו הק'). (שם, אות כו'): 

בכל מה שעובר על האדם הן בפרנסה, הן בעבודת השם, "ונדמה לו" שאי אפשר לעבד את השם מחמת דחקות הפרנסה ורבוי הבלבולים והרעיונים העוברים עליו…

ידע, שכל זה נמשך מפגם אמונת חכמים, ויזכור עצמו בכל פעם על ידי זה לשוב בתשובה שלמה על פגם אמונת חכמים, ויאמין מעתה באמת בכל ספרי הצדיקים והחכמים אמתיים, עד שיזכה על ידי זה לינק מהשכל הכולל, שעל ידי זה נמתק ונתתקן הכל. (שם, אות לב):

השאלה מהיא אמונת חכמים ?

והתשובה רבה ועמוקה

אך הכלל הוא : שיאמין בחכם ובדבריו שם אמת, כי אין חכמתו מעצמו ופילוסופיה שלו

אלא חכמת התורה נטו רצון ה' !

ועל כן כלל גדול ביותר הוא שגם אם אדם לא זוכה לעבוד את השם יתברך וללכת בדרך תורתו

העיקר שלא יפגום באמונת חכמים לומר "מי אמר ?" אולי הם טועים ומשקרים ומסלפים דברי התורה ומפרשים אותה לפי רצונם והנוחיות שלהם ?!

היעלה על הדעת מחשבות כאלו וכדומה ממש כ- קורח ועדתו.., שצדיקים אמתיים ותלמידי חכמים אמתיים (בטח לא מדובר על "רעבנים, ורבי'ז ומפורסמים של שקר אשר כל עמלם לכבוד וגדולה כמו שביקשו קורח ועדתו") אשר מתמסרים לתורה יומם ולילה ומבטלים רצונם ומנעים מעצמם תענוגות עולם הזה עבור הבנה ברצון ה' על פי תורתו וחכמיו הנמסרים ונלמדים מדור לדור בעמל ויזע…

וכי הם מעמי הארצות אשר כל מחשבתם ורעיונם על פי תאוות עולם הזה וכבוד וממון והשקפות של הבל מהרדיו וטמבלבזיה וכד'..,

ועוד הרבה יש לומר ולתת בראש לכל אחד ואחד מאיתנו לחשוב עליהם שהם כמונו מלאים בהבלי ותאוות ובילבולים כמונו כל אחד מאיתנו [הבעיה שיש כאלו שחושבים שהם כן זכו כמו משה רבינו – אבל מי שיסתכל על האמת היכן הוא נמצא בענייני תאוות ומידות רעות וכד' בעין האמת מבלי לשקר את עצמו, אפילו אהרון ומרים טעו במשה רבינו רח"ל גדולי הצדיקים והנביאים טעו בצדיק האמת !! תבינו עד היכן זה יכול להגיע]!

אלא שיאמר את האמת – אני לא זכיתי , אבל משה אמת ותורתו אמת !

זהו הבסיס והיסוד המוצק שממנו אפשר להתחיל לבנות, ולשומע יונעם!

הרב שליט"א אמר פעם לאחד הבחורים ששאל הרב למה גדולים מאד לא זכו להיות כמו רבי נתן ? ולמה יש כאלו שעזבו את התורה והצדיק?

רבי נתן זכה כי רבינו היא העיקר אצלו כל מילה של רבינו הייתה כמו תורה שנתן משה רבינו, ואחרים לקחו את זה כפירוש יפה ונאה ודרך טובה אבל לא העיקר והבסיס לקבלת התורה!

עוד ענה לו הרב : אתה חושב שהצדיק לא יודע שלכל אחד יש גוקי'ם בראש עלו ועל תורתו

אבל מי שמתגבר ומבין שהוא מי שהוא, והצדיקים מבינים יותר ממנו מה טוב לו – והראיה שהחיים שלו מסובכים והוא מבולבל על כל הראש וכך מנהיג את עצמו ומשפחתו… אם יסיר / יתגבר / לא יתייחס אליהם  – לכל הגו'קים שבראש יש סיכוי שישאר ויזכה לראות באור הצדיק !

מה הצדיק רוצה מאיתנו ? וכי אמר לנו להיות פרושים ? לא אומר רבינו הכל מותר רק שיהי' על פי התורה – וכי צריך להיות נזיר ? לא, מצווה להתחתן רק שיהי' בקדושה וטהרת הבית ! וכי אמר לנו להתענות ולהסתגף כל היום ? מותר לאכול – רק שיהי' בהכשר הראוי, ויותר מזה מצווה בשבתות וימים טובים יש להרבות בסעודות ושמחה !!

הצדיק סה"כ אומר לטובתך – רק תהי' נורמלי, בן אדם טוב בין אדם לחבירו ובין אדם למקום, סה"כ השם וצדיקיו רוצים שנחיה חיים טובים להשפיע לנו כל הברכות והטובות של כל העולמות.., רק שנקשיב ונלך כל אחד לפי מדרגתו וכוחותיו, בדרך עצתם ותורתם, ואם קשה לנו אפשר להתפלל לה' לבקש רחמים ולצעוק לעזרה…  

בברכת התורה ולומדיה

שנזכה כולנו לכל הברכות והטובת וההשפעות שזוכים ע"י אמונת חכמים

ונראה ונלך ונזכה לאור הצדיק ועצתו

מנהל ישיבת "ברסלב מאיר"

עמיאל פדהצור

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה