אמירת קדיש

מאמרים על חשיבות ומעלת אמירת קדיש | מסירת שמות נפטרים לאמירת קדיש בחינם או קבוע בתשלום

אמירת קדיש, אמירת קדיש ו”קדיש יתום” קושרת ומקרבת ומעוררת את לב האבלים אל הנפטר ולהשם ית’,
חשוב על התכלית של החיים במיוחד בימי האבל והשנה הראשונה של הפטירה..,
גם על ידי אמירת קדיש / קדיש יתום כתקנת חכמים לפי ההלכה (ראה הלכות קדיש)
מגדלים ומקדשים ומגלים מלכות השם יתברך, בעולם שכולו הסתרה גשמית.

אמירת קדיש :

כשאומרים את המילים “יתגדל ויתקדש שמיה רבה” (הערה : טוב ורצוי לקרוא פעם פעמים את קדיש-פירוש-המילים כדי לכוון ולהבין את הנאמר שזה בעצמו מעורר את הלב ומוסיף פי מליון זכויות לנפטר !) שזה התכלית אליה באנו לעולם הזה לגלות את מלכות השם מתוך מניעות ועוצם עביות הגשמיות, ועל זה מקבלים שכר לטוב או להיפך ח”ו, ואת השכר הזה על גילוי מלכות השם מקבל הנפטר בחשבון הזכויות שלו בעולם הבא עולם הניצחי עולם של שכר וטוב נצחי !

נמצא שעצם אמירת קדיש מוקירה ומכבדת ומעלה את נשמת הנפטר לעולמות עליונים רוחניים, שהרי בכל אמירת קדיש ע”י הקרובים או ע”י שליח תלמיד חכם שמינו הקרובים מקבלים שכר אשר אותו מקדישים לתוספת שכר וכפרת עוון להצילו מדינה וצער וייסורי הגיהינום. דרך אגב, אין כזה דבר תפילת קדיש – להסבר המלא כנסו לקרוא בערך קדיש.

אמירת קדיש בתשלום
אמירת קדיש בתשלום

מה ואיך מועיל אמירת קדיש ?

אמירת קדיש, ובפרט קדיש יתום של הבנים, מוקירים ומעלים את זכר אביו ואמו או כל קרוב אחר מהעולם הגשמי הזה, ומוסיף להם מצוות וזכויות לזכות לחיי נצח והתעלות רוחנית כנ”ל, כי העיקר שתקנו חכמינו ז”ל את המצווה של אמירת הקדיש עם כל הכוונות והסודות הכלולים שיש ב- אמירת קדיש ועניית אמן ואמן יהא שמיא רבה” כידוע גודל מעלתה וסגולתה, תורמת מאד לנשמת הנפטר, ומעלה אותו לגן עדן, כמו שהובא במסכת כלה: “לפי שבשעה שהבן אומר ‘יתגדל ויתקדש’ מתירין את המת מן הפורעניות“.

וכן הובא ברבינו האר”י ז”ל

(שער הכוונות ענין קדיש דף טו ע”ב), שאין טעם אמירת קדיש להציל נפש המת מדין גיהינום בלבד, כמו שחושבים המון העם, אלא יש בו עוד תועלת גדולה להכניסו לגן עדן, וגם להעלותו ממדרגה למדרגה אל מנוחתו עדן ועידונים.

רבינו בחיי (סוף פרשת שופטים) כותב:

מובא בפסיקתא רבתי “כפר לעמך ישראל” – אלו החיים שמתכפרין בממונם [כלומר שעם ישראל כל זמן שחי יכול לכפר מעוונות ע”י הצדקה שנותנים מעצמם לעניים נזקקים הגונים ולומדי התורה הקדושה]. המשך הפסוק “אשר פדית” – אלו המתים, שמתכפרין בממון החיים [כלומר שהנפטרים מתכפרים ע”י הצדקה שנותנים החיים (בני משפחתם) ללימוד ו/או אמירת קדישים עבור עילוי נשמתם].

לומדים מכך,

שלא רק אמירת קדיש אלא כל ההקדשות והצדקות שנוהגים החיים להקדיש בעד הנפטרים [מתים] יש לנפטרים [מתים] תועלת ונחת גדולה. וכל שכן אם הבן מקדיש ועושה וטורח ומשתדל – בעד אביו ואימו שהוא זכות לאביו ואימו. והוא הדין כמובן מדברי רבינו רבי נחמן מברסלב למוהרנ”ת תלמידו שטוב לומר קדיש או שום ברכה או תפילה בבית או סדר לימוד משנה לעילוי נשמה, או בבית הכנסת בציבור לעילוי נשמה ע”כ.

באליהו זוטא (סוף פרק יז) מובא מעשה –

“אמר רבי יוחנן בן זכאי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ומצאתי אדם שהיה מלקט עצים, ודברתי איתו ולא החזיר לי דבר, ואח”כ היה בא אלי, אמר לי: “רבי, אני מת ולא חי”. אמרתי לו “אם מת אתה, עצים הללו למה לך? “. אמר לי “רבי ! האזין לי מה שאומר לך דבר אחד, כשהייתי חי אני וחברי היינו עוסקים בעבירה בפלטרין שלי, וכשבאנו לכאן גזרו עלינו גזר דין של שריפה, כשאני מלקט עצים שורפים את חברי וכשהוא מלקט עצים אזי שורפים אותי. ואמרתי לו: “דינכם עד מתי?”.

ואמר לי: “כשבאתי לכאן הנחתי את אשתי מעוברת, ויודע אני שזכר היא מעוברת, לכן בבקשה ממך הוי זהיר בו, משעה שיהיה נולד עד שיהיה בן חמש שנים הולך אותו לבית רבי למקרא, כי בשעה שהוא אומר קדיש ו”ברכו את ה’ המבורך”, אז מעלים אותי מדינה של גיהינום”, ע”כ. הרי מעשה נורא מגדולי ישראל שמעיד שגדול מעשה הבן המסוגל לעילוי נשמת אביו על ידי אמירת קדיש ו- קדיש יתום, וכשחז”ל (סנהדרין קד ע”א) “ברא מזכי אבא” – פי’, הבן מזכה את אביו במצוות בין בחייו בין לאחר מותו !

חיוב אמירת קדיש ו- קדיש יתום.

חייב כל בן או קרוב לשנס מותניו ככל שיוכל להזדרז לבל יפסיד שום תפילת קדיש בבית הכנסת בציבור. ועיין עוד בספר זכור לאברהם (ערך קדיש אות כח) שכתב “הובא בספר ויקהל משה מעשה נורא מענין רוח אחד, ושם כתב, שאין דבר המסוגל להגן על נפטר מן המזיקים, יותר מ- אמירת קדיש על סדר הלימוד ואמירת מזמורי תהלים, ושלכן יש לבנים לומר על אבותם במשך השנה קצת מזמורים, ואח”כ יאמרו קדיש, ע”ש. ועוד כתבו : “הואיל וב- אמירת קדיש יש בה צורך גדול לעילוי נשמת הנפטרים, לפיכך המחסר אפילו קדיש אחד נחשב למזלזל בכבוד אביו ואמו הנפטרים, ולכן חובה גדולה היא לאומרם כולם, ואין לך כבוד גדול לאב ואם הנפטרים יותר מ- אמירת קדיש“.

ועלינו להשכיל,

שתיקון זה של אמירת קדיש בין קדיש יתום ובין קדיש דרבנן לא תיקנו חז”ל אלא לעמי הארץ, אבל מי שהוא בן תורה יודע ספר ויכול ללמוד תורה מעלת הלימוד מועיל לנפש הנפטר שבעתיים, ובפרט אם הבן בעל יכולת לחדש חידושי תורה, אין ערך לאותו כבוד שיזכה אביו בישיבה של מעלה, וכמו שמוכח במדרש רות עיין שם.

ועיין בשאלות ותשובות הרידב”ז (סוף הספר בצואה אות א) וז”ל:

“לאחר אריכות ימים ושנים, תזהרו ביום שתאמרו קדיש ללמוד דף גמרא באותו יום, ואם יהיה ח”ו איזה סיבה ותבטלו השיעור הזה, תזהרו מאד מאד שלא לומר קדיש באותו יום כלל, כי לא תעשו נחת רוח לנשמתי באמרכם קדיש בלי לימוד גמרא, תזהרו בזה!”.

נפטר לכם קרוב/ה, חבר/ה, צרכים עזרה באמירת קדיש ?

יום השנה של יקירכם מתקרב ואין מי שיאמר קדיש ?

צלצלו 050-4161022 ; 054-849-6548

אמירת קדיש חינם ניתן למסור שמות ערירים או ניצולי שואה, חיילים וכדומה חינם ! נא לציין כמה שיותר פרטים מתי, שנה תאריך, נפטר ואיך שירות צבאי, שואה וכדומה ?

קדיש, בתרומה חד פעמית (בתרומה סימלית לארוחת צהריים חמה לנזקקים), שלוש תפילות ביום, ע”י תלמידי חכמים, יאמרו קדיש יתום לעילוי נשמה + לימוד משנה לעילוי נשמה, סעודת ברכות לע”נ עבור יקירכם = כל התפילות, ביום הפטירה.

קדיש, בתרומה חודשית כסף: סימלית החל מ18ש”ח עד 52ש”ח יאמרו קדיש. יום יום כל השנה + סדר לימוד משנה לעילוי נשמה, רבני הישיבה בקדושה ובכוונות, לעילוי נשמת יקירכם.

קדיש, בתרומה חודשית זהב: סמלית לערך 78ש”ח יאמרו קדיש. וילמדו ‘משנה’ לעילוי ‘נשמה’ – במשך כל השנת פטירה, לעילוי נשמת יקרכם + הדלקת נר נשמה בקברות צדיקים + תיקון נפטרים כל ערב ראש חודש + סעודת ברכות ביום הפטירה.

קדיש, בתרומה חודשית יהלום: סימלית החל מ- 120ש”ח ומעלה – יאמרו קדיש כל התפילות כל השנה + ילמדו משניות + הדלקת נר נשמה בקברות צדיקים + תיקון נפטרים כל ערב ראש חודש + תקיעות שופר + סדר תיקון הכללי + הנצחה בספרים וקונטרסים של רבי נחמן מברסלב המחולקים חינם

(הספרים מחולקים חינם לזיכוי הרבים ללימוד ותפילה – אשר כל השכר והזכות של הלימוד והתפילות נזקפים לעילוי נשמת הנפטר !!)

הקונטרסים מודפסים מעל 1,000 עתקים לפחות עם שם הנפטר ותאריך פטירתו, (לתורם ינתנו מספר העתקים) המחולקים ומופצים חינם לזיכוי הרבים – שאין מעלה גדולה הימנה לעשות נחת רוח לנפטר!

קדיש ותקדיש !

כל ההכנסות 100% קודש עבור סעודות צהריים חמות לעניים ומשפחות נזקקות.

ע”י תרומתכם אתם מזכים את נשמת יקירכם בהתעלות רוחנית שאין כמוה, הכוללת ארוחות צהריים חמות, ביגוד ושאר צרכים לעניים הגונים נזקקים… ובזה אתם מקיימים לשון הרב יהודה פתייה זצ”ל ועושים נחת רוח לנפטר ומעלים נשמתו עדן ועידונים.

עבור לדף התרומות

או צלצל למסור שמות ל- קדיש 050-4161022 ; 054-8496548

שם המבקש (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

יש למלא שם הנפטר ושם אביו או אמא לפי המנהג, ותאריך הפטירה (עדיף עברי).

מספר נייד לתרומות ויצירת קשר !

חינם (לפי שיקול הרבנים).קדיש יתום, קבוע.קדיש + תיקון נפטרים + לימוד משנה + נר נשמה.

 

קישורים נוספים – מעשיות וסיפורים על קדיש >>

סיפורים על אמירת קדיש,

מעשה ברבי עקיבא ואמירת קדיש,

סיפורים על מעלת וחשיבות אמירת קדיש

עוד על הלכות קדיש ומבוא לקדיש >>

קדישנר נשמהתיקון נפטרים.

באתר חדשות ברסלב, מתי אומרים קדיש ? בבלוג של פרשת השבוע,

באתרי מאמרים, בפייסבוק, אתר READER מאמר על הלכות ומנהגי קדיש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close
דילוג לתוכן