אסור להיות זקן

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע ספר בראשית התשע"ד. לכבוד... אחדשה"ט!

ידוע ומפורסם שרבי נחמן מברסלב אמר: אסור להיות זקן, היינו להיות אדם שמתנהג בסיגנון של זקן – שעושה דברים לאט ולא זורם, בלי חשק רב ובלי התחדשות ומתלונן כל הזמן, לא כך צריכים להתנהג, ובפרט במה שנוגע לעבודת ה' ! וכן איתא בשיחות הר"ן (סי' נא) וז"ל אין טוב להיות זקן, הן חסיד זקן, הן צדיק זקן, זקן אין טוב,

אסור להיות זקן !

שימו לב זה לא המלצה זה איסור !

בעזרהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע פרשת בראשית..,

וזהו (בראשית א-א) "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ".

ידוע ומפורסם שרבינו (רבי נחמן מברסלב) ז"ל אמר:

אלט טאר מען נישט זיין (אסור להיות זקן), היינו להיות אדם שמתנהג בסיגנון של זקן – שעושה דברים לאט ולא זורם, והכל מצות אנשים מלומדה (ישעיהו כט-יג), בלי חשק רב ובלי התחדשות,

לא כך צריכים להתנהג, ובפרט במה שנוגע לעבודת ה' !!

וכן איתא בשיחות הר"ן (סי' נא) וז"ל אין טוב להיות זקן, הן חסיד זקן, הן צדיק זקן, זקן אין טוב,

כי צריך רק להתחדש בכל יום, להתחיל בכל עת מחדש [רק יש מה שהוא משביח כשהוא זקן, היינו דבר אחר [=חזיר] שמוסיף כח כשמזקין כמ"ש חז"ל (שבת עז:)].

וכמו להבדיל שהאדם מתחדש בכל בוקר, כשאוכל ארוחת הבוקר שאוכל אותה בשמחה ובחשק ובתאבון רב, וכמו שהאדם נהנה מאד מאד מהכוס הראשון של קפה ששותה ביום חדש,

כן להבדיל יש להתחדש בעבודת ה',

כשמתעטף בציצית, לבושי מלכות, וכשמניח תפילין, כתרא דמלכא, וכשיושב ללמוד ולעסוק בדבר ה', אפי' עוסק בדבר שכבר למד כמה פעמים, צריך ללמוד בבחינת "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים" (רש"י כי תבא כו-טז. פס"ז ואתחנן ו-ו).., כאילו עכשיו לראשונה קיבל מכתב מאת המלך [מלכי המלכים, הקב"ה].

וכן הנוסע לקברי צדיקים – צריך לחוש כאילו זו הפעם הראשונה שמגיע לקבר הקדוש, ובפרט מי שרגיל כבר להיות במקום מסויים. כגון בקבר רבינו הקדוש, צריך להזהר מאד בכך.

ורבינו הקדוש בעצמו כל רגע ורגע מחייו הקדושים הכל היה בהתחדשות עצומה, ורבינו ז"ל בעצמו העיד על עצמו בזה הלשון, לא מיבעיא ששום דיבור אינו יוצא מפי בלי התחדשות, אלא אפילו הבל (ונשימה) אינו יוצא (וה"ה נכנס) מפי בלא התחדשות (חיי מוהר"ן סי' שפד).

וכן כתב מוהרנ"ת זצ"ל במכתבים

(מכתב ה) וז"ל כבר מבואר הכל בספרי רבינו ז"ל, הפוך בהם והפוך בהם, ומהם לא תזוע וכו' והעיקר שיהיו הדברים בעיניך בכל יום כחדשים, ותתחיל בכל פעם מחדש, ואל תיפול בדעתך ח"ו משום דבר שבעולם רק בכל שעה ושעה תהיה בעיניך כבריה חדשה ממש – אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל.

וכן כתב (מכתב צו) אל יתישנו בעיניך כל הדברים האלה שדיברנו מזה כמה פעמים. רק שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, ובאמת מי שיש לו לב ישראלי (=יהודי) ומסתכל על האמת [דברי רבינו ז"ל] הם באמת חדשים בכל פעם, עיי"ש.

וכן כתב (מכתב רל-ג) ובחסדו הנפלא אשר מחדש בטובו בכל יום וכו' והכל כלול במה שהזהיר הוא ז"ל בקול רם וגער בנו ואמר בזה הלשון אלט טאר מען ניט זיין. ובזה הקיץ אותנו לשים לב לדברי רבותינו ז"ל (ספרי דברים לג) שהזהירנו ג"כ בפרשת קריאת שמע על הפסוק (דברים ו-ו) אשר אנכי מצוך היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כמובא בפרש"י ז"ל, וכן על הפסוק (דברים כז-ט) היום הזה נהיית עם. עיי"ש.

וכן כתב מוהרנ"ת

בהרבה מקומות, אודות גודל חיוב ההתחדשות. וכן המילה "מעכשיו" רגילה מאד בפי אנ"ש הותיקים, וכן בספרי רבינו ז"ל.

והנה להבדיל,

כמו שצריכים להתחדש תמיד בעבודת ה' ובענינים הרוחניים, כמו כן להבדיל צריכים להתחדש ג"כ בעניני דרך ארץ (ולא בעניני התאות והנהנתנות ח"ו), שאע"פ שבודאי העיקר הוא רק העיקר דהיינו הרוחניות, מ"מ צריכים ג"כ להזהר בגשמיות ובין אדם לחבירו להתחדש בנימוסים ודרך ארץ, והנכשל בזה, הרבה פעמים נכשל בחילול ה' החמורה שבחמורות,

וע"כ צריכים להזהר

מללכת בבגדים מלוכלכים ומרושלים, ושרוכי הנעליים פתוחים, והליכה מרושלת, וק"ו שלא יריח לא נעים מפיו או מגופו מחמת הזיעה וכו', והרבה פרטים הזכירו חז"ל במס' דרך ארץ [רבא וזוטא], ובשו"ע, ובספרי מוסר, וגם מפוזרים בתלמוד..,

וזה בחי' "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ". כי לכאורה את האות 'ב' הראשונה מיותרת, והל"ל "ראשית" ברא, אלא ב ראשית, והתחדשות. ברא א' (גם הוא לשון שזה טוב ו"בריא" לנהוג כך בהתחדשות) עם השמים, דהיינו עניני שמים ועבודת ה' ועם הארץ, דהיינו בעניני דרך ארץ [וכידוע שמילת "את" בהרבה מקומות פירושה "עם"].

ויהי רצון שנזכה להתחדש תמיד ממש, כרצונו יתברך.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת נצח מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

ברכות השחר נוסח עדות המזרח
קמת בבוקר ? כל השאר בונוס !
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה