באנו חושך לגרש – יש סוף לכל הצרות

באנו חושך לגרש | הנה יסוד זה הוא נוגע לכל אדם ואדם, כי כידוע העולם הזה לא מפנק בתמידות לאף אחד, והוא מלא יסורים ומכאובות, וע"י היסוד הזה יש תקוה והתחזקות לא ליפול ליאוש ודיכאון – כי קץ שם לחושך – לכל הצרות בפרנסה בריאות ורוחניות – יש סוף…

קץ שם לחושך | באנו חושך לגרש

וזהו (בראשית מא-א) "ויהי מקץ שנתיים ימים"
ואמרו חז"ל (ב"ר פט-א) קץ שם לחושך (איוב כח-ג) זמן נתן לעולם כמה זמן יהיה באפילה
(פירושו שגם בהסתרת פנים של השם יתברך, ושילטון הרשע ודתות השקר והכפירה, וכו' גם להם יש זמן וסוף לשילטונם)
זמן נתן ליוסף כמה שנים יעשה באפילה בבית האסורים, וכיון שהגיע הקץ – חלם פרעה חלום
[אשר שם קץ וסוף למאסרו של יוסף, ובדרך זה הגיע הישועה ליוסף].

והנה יסוד זה הוא נוגע לכל אדם ואדם, כי כידוע העולם הזה לא מפנק בתמידות לאף אחד, והוא מלא יסורים ומכאובות,
וע"י היסוד הזה יש תקוה והתחזקות לא ליפול ליאוש ודיכאון.
כי למשל שעניני הפרנסה ובעניני ממונות, יש במשך החיים כמה וכמה תקופות קשות ונסיונות לא פשוטים,
ומהם שנמשכים שנים, ולפעמים נדמה שהם קשים מנשוא, ואפילו כשמתחזק בבטחון בעניני פרנסה וביסוד האמיתי שפרנסה מן השמים והכל לטובה,
אבל מה לעשות שהבטן מקרקרת ומציקה, ואין דרך איך להשקיטה, ולפעמים יש חובות (ויש חובות גדולים שמלווים את האדם לאורך שנים רבות).
ולפעמים יש פרנסה בקושי ומאד מכביד על מצב הרוח של האשה לחיות כל הזמן בצימצום (גדול), ולפעמים זה רודף ומציק בכמה אופנים את הילדים,
ובפרט בגיל הנעורים, כשלבושם ודמי כיסם נופל ושונה לרוע משאר בני גילם.

קשיי העולם הזה

וכן בעניני בריאות ורפואה – ישנם אלפי בחינות ופרטים, ולפעמים סובל מזה, ולפעמים מזה, ומגיע גיל שסובלים מכמה וכמה דברים ביחד, וקשה לסבול,
וכן בענין שלום בית, ישנם עליות ומורדות, ולפעמים מצבים קשים בלתי נסבלים, ובפרט שהסיכסוכים הם בין אדם למי שהכי קרוב אליו ריגשית והוא גר איתו עמו באותו בית, ואין דבר קשה לנפש מכך, כי בשלמא, אם אין שלום בין אדם לחבירו, או זרים, עכ"פ נשאר לו מבצרו דהיינו ביתו שהוא יכול לברוח לשם ולנוח מהמריבות והמחלוקות וכו', אבל כשבביתו הוא ובמבצרו לוחמים עמו – אזי נדמה לו שזה סוף העולם כי עולמו חרב עליו, וגם אין לו פינת מנוחה.

ובדומה לזה כשמישהוא מבניו או בנותיו סר מן הדרך רח"ל שעל זה אמרו חז"ל (ברכות ז:) קשה תרבות רעה בתוך ביתו של האדם יותר ממלחמת גוג ומגוג.
וכן עם הרבה בחינות של צער גידול בנים ובנות, לאורך כל השנים, ובפרט בימי נעוריהם, ובפרט בדור שלנו דור עוקבתא דמשיחא שבו החוצפא יסגי כמ"ש חז"ל (סוטה מט:), וכנודע בעוונות ממציאות ימינו.

אור בקצה המנהרה

וכן יש עוד הרבה דברים שעושים לאדם חושך בעיניים. ולא רואה אור אפילו בקצה המנהרה.
וכן יש חושך רוחני, שאדם יודע ממצבו העגום, כגון בעניני קדושה וטהרה, והפרטים בזה רבים מאד, או בעניני מידות, כשאדם עושה חשבון הנפש, רואה בחוש שאין המצב נחמד כלל, וגאוה וכעס וקנאה ושנאה ועצלות וכו' וכו' עוטפים אותו, והוא קשור הרבה להבלי העוה"ז ותאוותיו והדמיונות הרבים שמלוים את האדם במשך כל החיים, ואפילו קרוב למיתה.

וכן רואה שמעשיו הטובים הם ריקים ודלים עם הרבה פניות שלא לשמה, ומצבו כל כולו של בחי' "פצע וחבורה ומכה טריה" (ע' ישעי' א-ו), וכן העסק התורה וכוונת התפילה וקירבת ה' הם לא משהו מרנין הלב. והנסיונות השונים – לא תמיד עומד בהם, וכו' וכו',
וכל אלה (ואפילו אחד מכל אלה) גורמים לאדם צער ומרירות ויאוש,

ע"כ צריכים להתחזק ולהתגבר כארי לעשות כל מה שניתן ובידנו לעשות לצאת מהחושך שהאדם נתון, ומה שאינו בידו – יתפלל ויקוה ויחזור ויקוה לה', כי אכן קץ שם לחושך, ואין שום יאוש בעולם כלל (לקו"מ ח"ב ע"ב) ויש ענין שיתהפך הכל לטובה (שיחות הר"ן), וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס:), ובפרט במה שנוגע לעלמא דאתי, עוה"ב, וחייו הנצחיים.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א

 

שימו קץ לחושך – תירמו סעודת עניים

 

עניים,אוכל,סעודה,צלחות,אנשים אוכלים,דתיים,

ארוחות צהריים חמות למשפחות נזקקות !
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה